சாலையில் பி -ச்-சை -யெ-டு-த்-த நபர்! அவ ரி ன் க-ம்-பீ-ர-மா-ன பணக் கா ர தோற்றம் சாலையில்அமர்ந்து இருந்த கா வல ருக்குன் வந்த சோ-க-ம் என்ன தெரியுமா.?

0 87

இந்தியாவில் பெரிய கா வ ல்  து றை அ-தி-கா-ரி-யா-க பணி யாற்றி யவர் சா லையில் பி-ச்-சை-யெ-டு-த்-து கொண்டிருந்த ச ம் ப வ ம் அ-தி-ர்-ச்-சி-யை ஏற்படுத் தியுள்ளது.மத்தியபிரதேசத்தை சேர்ந்த கா வ ல் து றை அதி காரி கள் இருவரும் இரு தினங்களுக்கு முன்னர் சாலையில் ரோந்து பணியில் இருந்தனர்.அப்போது அங்கு பி-ச்-சை எடுத்து கொண்டிருந்த நபரிடம் சென்ற அவர்கள் அவருக்கு உணவு மற்றும் உடைகளை கொடுத்தனர்.அந்த பி -ச்-சை- க்-கா-ர-ர் முகம் முழுவதும் தாடி மற்றும் அ ழு க் கு உடையுடன் இருந்த போது ஒரு கம்பீரமான நிலையிலேயே இருந்திருக்கிறார்.

பின்னர் இருவரும் அங்கிருந்து கிளம்பிய போது அவர்களின் பெயரை சரியாக கூறி பி -ச்-சை- க்-கா-ர-ர்- அழைத்திருக்கிறார். இதனால் ஆச்சரியமான அவர்கள் பி- ச்-சை- க்–கா-ர-ரி-ட-ம் அவர் யார் என வி-சா-ரி-த்-த-ன-ர்.அப்போது தான் அவர் 1990களில் கா வ ல் து றை யி ல் அதி கா ரி யாக பணியாற்றிய Manish Mishra என தெரியவந்தது.

இதையறிந்த Ratnesh மற்றும் Vijay அ- தி-ர்-ச்-சி-ய-டை-ந்-த-னர். ஏனெனில் அவருடன் இருவரும் சேர்ந்து பணிபுரிந்திருக்கின்றனர். மேலும் து -ப்–பா– க்-கி -சு -டு-வ-தி-ல் மிகவும் கி ல் லா டி யா ன Manish பல சாதனைகளை செய்து நல்ல செல்வசெழிப்போது வாழ்ந்து வந்தது தெரியவந்தது.

சில ஆண்டுகளாக ம -ன-ந- ல- கோ-ளா-றா-ல் பா-தி-க்-க-ப்-ப-ட்-ட Manish இவ்வாறு சாலையில் இருப்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.இதையடுத்து Manish-ஐ சி-கி-ச்-சை-கா-க அவர்கள் அழைத்து சென்றார்கள். ஏற்கனவே ம-ரு-த்-து-வ-ம-னை-யி-ல் சில முறை அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் அங்கிருந்து தப்பி வந்துள்ளார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.