தான் உ ண் மை யா க கா-த-லி-த்-த கா-த-லி கை வி ட் ட தால் கா-த-ல–ன் செய்த கா ரி யத் தா ல் கா-த-லி-யே த லை தெ ரி த்து கல் யா ண ம் செய் த ச ம் ப வ ம் என்ன நடந்து தெரியுமா?

0 904

இப் போதெல்லா ம் எதற் கெல் லாம் போ-ரா -டு-வ-து என்று எல்லையே இல்லாமல் ஆகிவிட்டது. முன்பெல்லாம் ஏதாவது பெரிய கோ ரிக் கை யோ டு தான் போ-ரா-ட்-ட-க் களத் துக்கே வரு வார்  கள். அதிலும் உ-ண்-ணா-வி-ர-த-ப் போ-ரா-ட்-ட-ம் எல்லாம் ரொ ம்ப பெரி ய விச யம். மகா த்மா காந்தி, ஆங் கிலே யனு க்கு எ-தி- ரா-க எடு த்த அஸ்திரமே உ-ண்-ணா-வி-ர-த-ப் போ-ரா-ட்-ட-ம் தான். இங் கே அந் த உ-ண்-ணா-வி-ர-தப் போ-ரா-ட்-ட-த்-தை நடத்தில் ஒரு கல் யாண த்தை செய்து ள்ளார் இளை ஞர் ஒருவர்!மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. இங்கு ஆனந்த பர்மன் என்னும் வா லி பர், கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக லிப்பிக்கா என்பவரை கா-த-லி-த்-து வந்துள்ளார்.

இருவருக்கு இடையிலும் எட்டு ஆண்டுகளில் கா-த-ல் வி-று, வி-றுவென வளர்ந்தது.ஓர் உ-ட-ல் ஈ-ர்- உ-யி-ர்- என்று சொல்லும் அளவுக்கு இவர்களுக்கு இடையிலான கா-த-ல் மிகவும் ஆ-த்-மா-ர்-த்-த-மா-க போய்க் கொண்டிருக்கும் போதே, தி-டீ-ரெ-ன லி-ப்-பி-க்-கா-வி-டம் லேசான மனமாற்றம் தெரிந்தது.ஒருகட்டத்தில் ஆனந்த பர்மனோடு இருந்த பேச்சு, பழக்கத்தையும் மொத்தமாக நிறுத்திவிட்டார் லிப்பிக்கா.

இதைப் பார்த்து அ-தி-ர்-ச்-சி-ய-டை-ந்-த ஆனந்த பர்மன் இதுகுறித்து வி-சா-ரி-த்-த போது லிப்பிகாவுக்கு வீட்டில் தி-ரு-ம-ண ஏற்பாடுகள் செய்து வந்தது தெரிய வந்தது. உடனே ஆனந்த பர்மன் சோந்து விடவில்லை.தனது கா-த-லி லிப்பிகாவின் வீட்டு முன்பு பலகையுடன் அமர்ந்து உ-ண்-ணா-வி-ர-த-ப் போ-ரா-ட்-ட-த்-தி-ல் ஈ டு ப டத் துவங்கினார்.

அந்த பலகையில், ‘’என் கா-த-லை திருப்பிக் கொடு’’ ‘’எனது எட்டு ஆண்டுகளை திருப்பிக் கொடு” என எழுதியிருந்தது.இது ஊருக்குள் பரபரப்பானது. லிப்பியாவின் ஊர்க்காரர்கள் பர்மனின் போ-ரா-ட்-ட-த்-தி-ல் நியாயம் இருப்பதாக பேசத் துவங்கினார்கள். ஊ டக ங்க ளில் இந்த செய்திகள் வர,லிப்பியாவை பெண் பார்த்துவிட்டு சென்ற மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கும் இந்த தகவல் போய்ச் சேர்ந்தது.

வீட்டு வாசலில் கா-த-ல-ன் உ-ண்-ணா-வி-ர-த-ம் இருக்கும் செய்தி அறிந்து உள்ளூர் போ-லீ-ஸா-ர் வந்து வி-சா-ர-ணை -நடத்திச் சென்றனர். ஒருகட்டத்தில் போ-ரா-ட்-ட-த்-தி-ல் ஈ டு ப ட்ட பர்மனின் உ ட ல் நி லை மோ-ச-மா-ன-து. இத்தனை நீண்ட நெடிய போ-ரா-ட்-ட-த்-து-க்-கு பின்னர் லிப்பியாவும், அவரது குடும்பத்தாரும் பர்மனை ம-ண-க்-க சம்மதிக்க அப்புறமென்ன டும்..டும்..டும்..தான்!பர்மன் தனி ஒருவனாக உ-ண்-ணா-வி-ர-த-ம் இருந்து பல நூறு பேருக்கு கல்யாணச் சாப்பாடு போட்டிருக்கிறார்.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.