Browsing Category

சினிமா

கரு ப்பன் ப ட நடி கை த ன்யா என் னவா னார் தெ ரியு மா?..ஆ ளே அ டையலா ம் தெ…

தமிழ்  சினிமா வை பொறு த்தவரை  பிர பலங் களின் வா ரி சுகள் சினிமா வி ல் தொ டர்ந் து நடிப்பது என்பது   ஒரு கேள் வி கூறிய விஷ யம் தான்…

இ ந்த புகை ப்ப டத்தி ல் கவுண் டம ணி யுடன் இரு க்கு ம் சி றுவ ன் யா ர் தெ…

கவுண்ட மணி ஒரு தமிழ் திரைப் பட ந கைச்சு வை நடிகர்  ஆவார் . ஆ ரம்பத்தி ல் இவர்  மேடை நாட  கங்களில் நடித் து வ ந்தார்.  அப் போது நடி…

நடி கை நயன் தா ராவி ன் மூக்கு த்தி அம் மன் பட த்தி ல் முத லில் நடி க்க…

ஆர் ஜே பாலா ஜி செ ன் னையை  சேர்ந்த வா னொலி ஒலிப் பரப் பாளர் ம ற்றும் ந டிகர் ஆவார். இவரின் பெற் றோ ர்கள் ராஜ ஸ்தா னை பூர்வீ கமா…

வலி மை ஷூ ட் டிங் ஸ் பா ட்டில் கெ ட்ட வார் த்தை யில் பே சிய இய க்கு னர்…

தமிழ் சினி மா உலகில் உச்ச  நட்சத் திரமா க ஜொலித் து கொ ண்டிருப் பவர் தான் நடிக ர் அ ஜித் அவ ர்கள். இவர் தற் போது இயக்குனர் எச்…

நடிக ர் விஷ் ணு விஷா லி ன் தம் பி யா ர் தெ ரி யுமா ..?? அ ட, இந் த பிர பல…

விஷ் ணு  விஷால்  ஓர்  இந் திய திரை ப்பட நடிகர்  ஆவார் . இவர் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் சுசீந்தி ரன் இயக்க த் தில் வெளியான வெண்…

நகை ச்சு வை நடி கர் செந் திலி ன் மக னை பார்த் துள் ளீர்க ளா ..?? அட, இ ந்த…

செந்தில் ஒரு தமி ழ் திரைப்ப ட நகைச் சுவை ந டிகர் ஆவார் . ரா மநா தபுரத் தில் பிறந் த இவர் தன்னு டைய 12-வது வயதில்  சொந்த ஊரை விட்டு…

தனு ஷுட ன் ஏற்ப ட்ட விவா கர த்தி ற்கு பி ன்ன ர் இப்ப டி யொ ரு வே லை யை செ…

தனு ஷ் ஓர்  தமிழ் திரை ப்பட  நடிகர் ,தயா ரிப்பா ளர் ,பின்ன ணிப் பாடகர், பாடலா சிரியர் ,இயக்குனர் என பன்முகம் கொ ண் டவர் . இவர்…

எம் ஜி ஆர், சிவா ஜி போன் ற பல நடி கர்க ளின் பட ங்க ளில் நடித் த நடி கையி ன்…

பொது வா கவே சி னிமா துறை யை பொருத் தவ ரை பல நடிகர் , நடிகை கள்  சினி மா வில் கொடிக ட்டிப் பற ந்த போ தும்  அவர்க ளு டைய கடைசி…

22 ஆண் டுக ள் கழி த்து நடி கர் அஜி த்துடன் ஜோ டி சே ரப் போ கும் பிரப ல ந…

தமி ழ் சி னிமா உலகி ல் இரு க்கும் மு க்கிய நடிகர் களி ல் ஒரு வர் தான்  நடிகர்  அஜி த் குமா ர் அவ ர்கள் .இவர் 1992ஆம் ஆண்டு  தெ…

தற் போ து நடி கர் தனு ஷ் படத் தி ல் களமி றங் கிய ரா ஜா ரா ணி 2 சீரி யல்…

தனு ஷ் ஒரு தமிழ் தி ரைப் பட நடிகர் ,த யாரிப்பா ளர் ,பின்ன ணிப் பா டகர், பாடலா சிரிய ர் மற்றும் இ யக் குனர் ஆவார் . இ வர் இய…

படங் களி ல் நடிப்ப த ற்கு முன் ன ரே தி ரிஷா வுடன் விளம் பரத் தில் நடித்…

திரிஷா ஒரு தமிழ் திரைப்பட நடிகை ஆவார் . இவர் இயக்குனர் அமீர் இ யக்க த்தில் சூர் யா  நடிப்பில்  வெளிவந்த மௌன ம் பேசியதே  என்ற…

இந் த இள ம் நடி கர் தான் அடு த்த சூப் பர் ஸ்டா ர் என் று கைக் காட் டிய ந…

தமிழ் சினி மா  துறை யில்  வில் லனா கவும் , குணச் சித் திர நடிகரா கவும் கலக் கிய வர் தான் நடிக ர் ரா தாரவி அ வர்கள் . இவர் பழம்…

நாக சைத ன் யா- சமந் தா வி வாக ரத் து கு றித்து மு தல் மு றை யாக பேசி யு ள்ள…

தற் போது  தென் னிந் திய சினிமா உலகில்  மு ன்ன ணி  நடி கையா க வல ம் வரு பவர் ந டிகை சமந் தா அவர்கள் . இவர் தொ டர்ந்து பல சூப்ப ர்…

குக் வி த் கோ மா ளி பி ரப லம் கனி யின் க ண வர் யா ர் தெ ரி யுமா ..?? அ ட,…

தற் போது விஜ ய் தொலை க்கா ட்சியில் ஒளிப் பரப் பாகும் நி கழ்ச்சி க்கு எப் போதும் ஒ ரு தனி வரவேற்பு  உண்டு  . அந்த வ கையில ரசி கர்க…

மா ஸ்டர் பட ந டிக ரு க்கு ஜோ டி யா கும் பா ண்டி யன் ஸ் டோ ர்ஸ் முல் லை…

தற் போது விஜய் தொ லைக்கா ட்சியில் ஒளி ப்பரப் பாகி  வரும் முக்கிய சீரியல்களில் ஒன்று பாண் டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் .  இது முழுக்க …

தன து அம் மா வுட ன் எடு த்த லே ட்ட ஸ்ட் புகை ப்ப டத் தை பகி ர்ந் த நடி கர்…

தற் போது தமிழ் சினி மா வில் முன் ன ணி நடி கராக திகழ் ந்து வருபவ ர் நடிகர் விஜய்  அவர்க ள் . இவர் இ யக்கு னர்  எஸ் ஏ சந்திர சேகர்…

லட்ச க்கண க்கி ல் செல வு செ ய்து கம ல் படத் தை பார் த்த பி ரபல இ யக் குனர்…

தமிழ் சினி மா உலகி ல் முன்ன ணி நட்சத் திரமா க திக ழ்ந்து வருபவ ர் தான் உல க நாயக ன் கமல் ஹாசன் அவர்க ள் . பெரும்பாலும் இவரின்…

பிக் பா ஸ் நி கழ்ச் சியி ல் இரு ந்து வெ ளி யேறி ய பிற கு ந டிகர் விஜ ய் யை…

விஜ ய் தொ லை க்கா ட்சியி ல் ஒளிப் பரப்பா ன பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சி ம க்களி டை யே நல்ல வரவேற்பை பெ ற்றிருந் தது .  மேலும் கடந்த …

வடி வேலு வு டன் ப ல காமெ டியி ல் கலக் கி ய இந் த ந டிகை எப் படி இற ந்தா ர்…

தமி ழ்  சினிமா வில் இருக் கும் முக் கிய காமெடி நடிகர் களி ல் ஒருவர்  தான்  வைகை ப்புயல்  வடிவே லு அவ ர்க ள்.  தற் போ து சமூக வலை…

தற் போ து பிக் பா ஸ் மீது இப்ப டி யொ ரு குற்ற ச்சா ட்டை வை த்த பா வ னி…

விஜய்  தொலை க்காட்சி யில் ஒ ளிப்பரப்பா ன பிக்பா ஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் போ ட்டியா ளரா க கலந்து கொண்டவர் தான் பாவனி ரெட்டி . இவர் சி…

வா லி பட த்திற் கா க நடிக ர் அ ஜித் வா ங்கி ய சம் ப ளம் எவ் வள வு தெரி யு…

அஜித் குமார்  ஒரு தென் னிந் தியத் திரைப்பட நடிகர் ஆவார் . இவர் 1993 ஆம் ஆண்டு வெளி யான அமரா வதி என்ற திரைப் படத் தின் மூலம் தமிழ்…

ரஜினி காந் திற் கா க ரசிக ரிடம் மன் னி ப்பு கேட் ட நடி கை வடி வுக்க ரசி…

தமிழ் முன்ன ணி  நடிகைகள் பலர் தற்போது வயதாகி சின்னத்திரை சீரியல்களி ல் அம்மா பாட்டி கதாபா த்திரத் தில் நடித்து வருகிறார்கள். அந்தவ…

பாக்கி யல ட்சு மி சீரி ய லில் வரு ம் ஜெ னி நி ஜ வா ழ்க் கை யில் இப்படி ப்ப…

தற் போது  வெ ள்ளி த்திரை யை  விட சின்ன த்தி ரைக்கு தான் ரசிகர்கள் அதி கமா கி வரு கி றார் கள். அப்படி தொ லைக்கா ட்சி களில் ஒளிப்ப…

இந் த புகை ப்ப டத்தி ல் சூப் பர் ஸ்டா ர் ரஜினி யுட ன் இரு க் கும் இந் த சி…

தமிழ் சினிமா உலகில் முன் னணி நட்சத் தி ரமாக திக ழ்ந்து வ ருபவர் சூப்பர் ஸ் டார் ரஜி னி காந் த் அவ ர்கள் . இவர் தமிழ் மொழி  யையும்…

அட, பாண் டி யன் ஸ் டோ ர்ஸ் சீரி யல் பி ரப லம் தா ன் நடி கர் விஜ யின் சித்…

தற் போது தமிழ் சினி மா வில் மு ன்ன ணி ந டிகர்  க ளில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருபவர் ந டிகர் விஜய் அவர்கள். இவ ரு டைய ந டிப்பி ல் வெளி…

காத லுக் கு மரி யா தை படத் தி ல் முத லில் நடிக் க இரு ந்த து வி ஜய் இல் லை…

வி ஜய் ஒரு தமிழ் தி ரை ப்பட நடி கர் ஆ வார் . இவர்  இயக் குன ர் எஸ் ஏ  சந்தி ரசே கர் அவர் க ளின் ம கன் ஆவார்.  ஆ ரம்பத் தில் தனது…

பிக் பாஸ் வீட் டில் பிரி யங் கா த னது கண வர் கு றித் து பேசா தத ற்கு இ து…

விஜய் தொ லைக் காட்சி யில் ஒளிப் பரப் பான பிக் பாஸ் நிக ழ்ச் சியி ல் ஐந் தா வது சீசன் கடந் த வாரம் வெற்  றிகரமா க நடந்து மு டிந்தது…

தமி ழ் சினி மாவி ல் எந் த நடி கரு ம் செ ய்யா த ஒன் றை செய் துக் கா ட்டிய…

தமிழ் சி னிமா உல கில் முன்ன ணி நட்சத் திரமா க கலக்கி க் கொ  ண்டு இரு ப் பவர் நடிகர் அ ஜித் கு மார் அவர்கள். இவர் 1992ஆம் ஆண்டு  தெ…

யா ரடி நீ மோ கி னி பட த் தில் நடி க்க என க்கு விருப் பமி ல்லை என் று கூறி ய…

சரண் யா மோ கன் ஓர் இந்தி யத் தி ரைப்ப ட நடி கை ஆ வார் . இ வர் அதிகம் மலை யா ளம் மற்றும் தமிழ் தி ரைப்ப டங் களில் நடித் துள் ளார் .…

தற் போ து வடி வேலு வின் படத் தில் கள மிற ங்கும் பி க் பாஸ் பிர பல ம் ..??…

விஜய் தொ லைக் கா ட் சியில் ஒளி ப்பரப்பா கும் முக்கிய நிகழ்  ச்சிக ளில் ஒன்று  தான் பி க்பாஸ் நிகழ்ச்சி . இந்த நி கழ்ச்சி கடந்த…

தற் போ து பட வா ய்ப்பி ற்கா க சீரிய லி ல் இரு ந்து பிக் பாஸ் ரா ஜு வி லகு…

விஜய் தொ லைக்கா ட்சியில் ஒ ளிப்பரப் பாகி வரும்  பிக்பா ஸ்  நிகழ்ச்சி  மக் களி டையே நல்ல  வரவே ற்பை பெற்று ஓடிக்  கொண் டு இருந்…

தனு ஷுக்கு முன் ன ரே விவா க ரத்து வ ரை போ ன ர ஜி னி கா ந்த் ம ற் றும் ல தா…

த மிழ்  சினிமா உல கி ன் சூப்ப ர் ஸ்டார் என்ற அ ங்கீ காரத் துட ன் திக ழ்ந்து வருப வர் நடிகர் ரஜி னிகாந்த் அவர் கள்.இவர் 1981 ம்…

மங் கா த்தா படத் தி ல் இந் த நடி க ரின் ரோ லி ல் முத லில் நடி க்க இரு ந்த…

தமிழ்  சினிமா  உல கில் மு ன் னணி  நடிக ராக தி கழ் ந்து வருப வர் நடி கர் அஜித் . இவ ர் தற் போது எச்  வினோ த் இயக் கத்தில்   வலிமை…

பிர பல நடிக ர் கார் த்தி யின் மக ளை பார்த் துள்ளீ ர்க ளா ..?? அட, இ வரு…

கார்த் தி ஒரு  தமிழ் தி ரைப்பட நடிகர் ஆவார்.  இவர் நடிகர் சிவ குமாரி ன் இர ண்டா வது மகனும்,  பிரபல முன்ன ணி நடிகர் சூர் யாவி ன்…

நடி கர் ம னோ ஜ் பாரதி ரா ஜாவி ன் ம னை வி யார் தெரி யு மா ..?? அ ட, இ வரி…

தமிழ் சினி மா வில்  மண் வாச னை மாறாமல் ஒரு ய தா ர்த்த மான வாழ்க் கை கதை யை மக் களிடம் கொ ண்டு சேர் ப்பவர் என்றால் அது  இய க்கு னர்…

பிர பல வில் லன் நடிக ரை அ றி முக ம் செ ய்து வை த்த ந டி கை கீ தா ..!! இன்…

கீதா ஒரு இந் திய திரைப்பட  நடிகை ஆ வார்  . இவர் தமி ழ் ,ம லையா ளம், க ன்ன டம், தெ லுங்கு மற் றும் ஹிந்தி போ ன்ற பல மொழித் தி ரைப்ப…

பி ரபல நடிக ர் ஜீவா இது வ ரை சேர் த்து வை த்தி ருக்கு ம் சொ த்து ம திப்பு…

தமி ழ் சினி மாவில் இரு க்கும்  பி ரபல நடிக ர்களி ல் ஒரு வராக இரு ப்ப வர் தா ன் நடிகர் ஜீவா . இவர் பிரபல திரை ப்பட தயாரிப்  பாளரா ன…

நடி கர் பிர கா ஷ் ராஜி ன் இரண் டா ம் ம னை வியை பார்த் துள் ளீர் களா ..?? அ…

பிரகா ஷ் ராஜ் ஓர் இந்தி யத்  தி ரைப் பட நடிக ர் ,இய க் குனர் ,தொ லை க்கா ட்சி தொ குப் பாளர் மற்றும் தயாரி ப்பா ளர் ஆவார் . இவர் த…

படை யப் பா பட த்தி ல் வில்லி யா க மிர ட் டிய நடி கை ரம் யா கிருஷ் ண ன் வா…

ர ம்யா  கிருஷ் ண ன் ஒரு தென் னிந் தியத் திரைப்பட நடி கை யா வர். இவர் தமிழ்,  தெ லுங்கு, ம லையா ளம்,  கன் னட ம் மற் றும் ஹி ந்தி ஆ…

நண் பன் பட த் தில் வி ஜயு டன் நடி க்க இரு ந்த பிக் பா ஸ் ரா ஜு ..!! பின்…

தமிழ்  சினிமா வி ல்  முன்ன ணி நடிகராக க லக்கி கொ ண் டிருப் பவர் தான்  நடிகர் விஜய்  அவர்கள் . இவ ருடைய  நடி ப்பில்  வெ ளிவரு ம்…

மாஸ் டர் பட த் தில் விஜ யுட ன் நடித் த இ வ ரை ஞாப க ம் இ ருக் கா ..?? சி…

தமிழ் சினி மா உலகில் கடந்த  பொங்க லுக்கு ந டிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளி யான திரை ப் படம் தான் மா ஸ்டர். இந் த  திரைப் பட த்தை…

தன து வருங் கா ல மனை வியு டன் புகை ப்பட ம் எடுத் துக் கொ ண்ட குக் வித் கோ…

விஜ ய் தொலை க்கா ட்சியில் ஒளிப் பரப் பாகும் நி கழ்ச்சி க்கு எப் போதும் ஒ ரு தனி வரவேற்பு  உண்டு  . அந்த வ கையில ரசி கர்க ளுக் கு…

அ ட, பிர பல நடி கை கு ஷ்பூ வி ன் மக ளா இ து ..?? தற் போ து வளர் ந் து ஹீ ரோ…

நடி கை கு ஷ்பு ஒரு தமிழ்  திரை ப்பட  நடி கை மற்றும்  அரசிய ல்வா தி ஆ வார் . இவர்  தற்போ து பாரதிய  ஜ னதா க ட்சியில் உள் ளார்.…

பிக் பா ஸ் ரா ஜு வை த னது வீட் டிற் கு அழை த் து சர்ப் ரை ஸ் கொ டுத் த அண்…

இமா ன் அ ண்ணா ச்சி ஒ ரு தமிழ் ந கைச்சு வை  நடி க ரும் , தொ லைக் கா ட்சி நி கழ்ச் சி தொ குப்பா ளரு ம் ஆவார். தூத் துக்கு டி…

சூ ப்பர் ஸ் டார் ரஜி னி கா ந்த் பல மு றை சொல் லி யும் கேட் கா த த னுஷ் மற்…

தனு ஷ் ஓர்  தமிழ் திரை ப்பட  நடிகர் ,தயா ரிப்பாளர் ,பின்ன ணிப் பாடகர், பாடலா சிரியர் ,இயக்குனர் என பன்முகம் கொ ண் டவர் . இவர்…

கா மெ டி நடிக ர் க ஞ்சா கருப் புவி ன் ம னை வி யை பார்த் து ள்ளீர் க ளா ..??…

கஞ் சா கரு ப்பு ஒரு தமிழ்த் திரைப்பட ந கைச்சு வை நடிக ர் ஆவார்.  ம துரை யை  சேர்ந் தவ ரான இவரின்  உண் மையான  பெயர் க ருப்பு  ராஜா…

சிவா ஜி கம லுக் கு பிறகு வி த்தி யாசமா ன கெட் டப்பி ல் நடித் த ந டிகர் யா…

தமிழ் சினிமா  உல கில் பல   சிறந்த நடிக ர்கள் உள்ளார்க ள் . அதில் ஒரு சில நடிகர்கள் மட்டுமே வித்தியா ச மான கதா பாத்தி ரங்களை …

நடி கை சில் க் ஸ்மி தாவி ற்கு மிக வும் பி டித் தது இந் த வில் ல ன் நடிக ர்…

தமிழ் சினி மா உ லகில்   தற் போ து இருக் கின் ற ஒரு சில  நடி கைக ள் கவர் ச்சி யை  காட்டி ரசி கர் கள் மற்றும் பட வா ய்ப் பையும் பெற…

திடீ ரெ ன த ங்க ளின் வி வாகர த் தை அறி வித் த நடி கர் தனு ஷ் மற் றும் ஐஸ்…

தனு ஷ் ஓர்  தமிழ் திரை ப்பட  நடிகர் ,தயா ரிப்பாளர் ,பின்ன ணிப் பாடகர், பாடலா சிரியர் ,இயக்குனர் என பன்முகம் கொ ண் டவர் . இவர்…

பிக் பா ஸ் நிக ழ்ச்சி யில் இர ண் டாம் இடத் தை பிடி த்த பிரி யங் காவி ன்…

விஜ ய்  தொலை க்கா ட்சியில் ஒளி ப்பரப்பா கி வரும் மு க்கிய நிகழ் ச்சிகளி ல் ஒன்று  தான்  பி க் பாஸ் நிகழ்ச்சி.  கடந்த நான்கு ஆண்…

மூன் று வருட ங்க ளா க எழு திய க தை யை தனு ஷிட ம் கூ றிய பி ரப ல இய க்கு னர்…

தனு ஷ் ஓர்  தமிழ் திரை ப்பட  நடிகர் ,தயா ரிப்பாளர் ,பின்ன ணிப் பாடகர், பாடலா சிரியர் ,இயக்குனர் என பன்முகம் கொ ண் டவர் . இவர்…

நடு வுல கொ ஞ்ச ம் பக்க த்த கா ணோ ம் பட த் தில் ந டித்த நடி கை யா இ து ..??…

தமிழ் சினி மா வில் இ ருந்து தற் போது  இந்  திய சினிமாவே  தி ரும் பி  பார்க்கும் அளவுக்கு பெரிய நடிகராக வலம் வந்து கொ ண்டி ருப்ப…

நடி கர் அஜி த்தி ன் படத் தா ல் அதி ர் ந்து போ ன விஜ ய் படத் தி ன் தயாரி ப்…

தமிழ் சினி மா உலகி ல் முன்ன ணி நட்சத் திரங் க ளாக திக ழ்ந்து  வருபவ ர்கள்  தான்  விஜய் ம ற்றும்  அஜித்.  ஆரம்ப காலக ட்ட ங்களில்…

பிக் பா ஸ் டை ட்டி ல் வின் ன ரான ரா ஜு விற் கு மொ த் தம் 50 லட் சம் கி டை…

விஜய் தொ லைக்கா ட்சியில் ஒ ளிப்பரப் பாகி வரும்  பிக்பா ஸ்  நிகழ்ச்சி  மக் களி டையே நல்ல  வரவே ற்பை பெற்று ஓடிக்  கொண் டு இருந்…

ஆர் ஆர் ஆர் பட த் திற் காக ஹி ந்தி நடி கர் அஜ ய் தே வ் கான் வா ங்கி ய சம்ப…

ராஜ மௌலி ஒரு  முன்ன ணி  தெ லுங் கு திரை ப்பட இ யக் குனர் ஆவார்.  இவர் இ யக்கு நரும்,  எழு த்தாள ரு மான விஜ யேந் திர பிரசாத் அவர் க…

பஞ் சத ந்தி ரம் பட த் தில் யூ கி சே து ரோ லில் மு த லில் நடிக் க இருந் தது…

தமிழ் சினிமா உலகில் கடந்த 2002 ஆம் ஆ ண்டு இய க்குநர் கே எஸ் ரவிக் குமார் இ யக்க த்தில் க மல் ஹாசன் நடிப்பில் வெளி யா ன தி ரைப்…

பிரப ல ந டிகர் விஷா லி ன் அண் ணன் யா ர் தெ ரியு மா ..?? அ ட, அவரு ம் ஒ ரு…

விஷால்  ஒரு த மிழ்த் திரை ப்பட நடிகர் ஆ வார்.  இவர் பிரபல தயா ரிப் பாளர் ஜிகே ரெட்டி அவர் களின் மகன் ஆவார் . ந டிகர் வி ஷால் …

நடி கர் வி ஜயு டன் நடி க் கும் ந ல்ல வா ய்ப் பை த வற விட்ட சிம் பு ..!! அது…

சிலம் பர சன் ஓ ர் தமிழ் தி ரைப்ப ட நடிகர்  ஆவார்  .இவர் பி ரபல இய க்கு னர் மற் றும் நடிகரு மான டி ராஜே ந்திர ன் அவ ர்க ளின் மகன்…

கய ல் பட த் தில் நடி த்த இந்த ந டிகரி ன் ம னை வி ஒ ரு பிர ப ல மா ..?? அது…

தமிழ் சினி மா வைப் பொ ருத்த வ ரை தன் னு  டை ய முதல் பட த்தி லேயே மொ த்த ரசிகர்க ளின் கவன த்தை  சில நடிக ர்கள் ஈ ர்த்து விடு  கி…

பிர பல ந டி கர் எம் எஸ் பா ஸ்க ரி ன் ம க ளை பார் த்து ள்ளீர்க ளா ..?? அட,…

நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் என்பவர் ஒரு   இந் தி ய   நடிகர்  ஆவார் .இவர்  தி ரை யுல கில்   நுழை வத ற்கு முன்பு அவர் ஒரு நாடக க் கலை ஞ…

உலக நா ய கன் கமல் ஹாச னா ல் மனமு டை ந்து போ ன ரஜி னி பட வில் ல ன் ..!! இத…

தமி ழ் சி னிமாவி ல் உலகநா யகன் என் ற அங்கீ காரத்தோ டு வலம் வ ருபவர் நடிகர் கம ல் ஹாச ன் அவர்கள் .  இவர் குழந் தை நட்ச த்திர மாக…

பொங் கல் பண் டி கையை முன் னி ட்டு தன து ம க னின் புகை ப்ப டத் தை பகி ர்ந்த…

தற் போது சிவ கார்த்தி கேயன் முன் னணி நடிகர் என்று சொ ல்லும் அள விற்கு தமி ழ் சினி மாவில் வள ர்ந்து நிற் கிறார் . ஆர ம்பத் தில்…

புஷ் பா படத் தி ற் காக ந டிகை சம ந் தா வா ங் கி ய சம் ப ளம் எவ் வ ளவு தெரி…

அ ல்லு அ ர்ஜுன் ஒ ரு தெலுங்கு மொழி தி ரைப்பட நடிகர், த யாரிப் பா ளர், விளம்பர நடிகர், நடனக்  கலைஞர் மற்றும் இயக் குநர் ஆவா ர்.…

சூர ரை போ ற்று பட த்தி ல் ஏர் போ ர்ட் கா ட்சி யில் வ ரும் இந் த பெண் ணை ஞா…

தமிழ்  சினிமா உ லகில் கடந்த ஆண்டு நடிகர் சூர்யா த யாரித்து  நடித்து ள்ள சூரரை ப் போற்று தி ரைப்படம்மேசா ன் பி ரைம் வீ டியோவில்…

5 0 வரு டங்க ளுக் கு மு ன் னரே இயே சு கதா பா த்திர த்தில் நடித் துள் ள கம…

கமல் ஹா ச  ன் 1960 ஆ  ம் ஆ  ண் டு த  மி  ழ் தி ரைப் ப டமான   க ளத்தூ  ர் கண்  ண ம்  மா வில்  கு ழ ந் தை  கலை   ஞ  ராக   தன து வா…

இந் த புகை ப்படத் தில் ரஜி னி க்கு ஜூ ஸ் கொ டுக்கு ம் இ ந்த குழ ந் தை…

ரேகா ஒரு  தென் னிந் திய தி ரை ப்பட நடிகை ஆவார். இவர் தமிழ் ,மலை யாளம் ,தெலு ங்கு மற்றும் கன்னட மொழித் திரைப் பட ங்க ளில் நடித் து…

தமி ழ் சினி மா வில் மூ ன்று தலை முறை நடிக ர்களு டன் நடித் த ஒ ரே ந டிகை…

ஸ்ரீ தேவி  இந்தியத் திரை படத் து றையில் புகழ் பெற்ற நடிகை ஆவார் . இவர் 1969ஆம் ஆண்டு வெளி யான து ணைவன் என்ற திரை ப்ப டத்தி ல்…

பிர பல நட ன இ யக் குன ர் ரா ஜு சுந்த ரத் தின் ம னை வி யை பார் த்து ள்ளீர்…

ந டிகர் ராஜு சுந் தரம் ஒ ரு இ ந்தி ய நட ன இ யக்கு னர், ந டிகர் ம ற்றும் இய க்கு னர், இ வர் முத ன்மையாக தமி ழ், க ன்ன ட ம் மற் றும்…

26 ஆண் டுக ளுக் கு முன் னரே ராதி காவு டன் ஷா ர் ட் பிலி மில் நடித் துள் ள…

நடிகர் விக்ரம் தற்போது  தவி ர்க்க  முடியாத ஒரு நடிகராக  வளர் ந்து கொ ண்டு வருகி றார். ஆனால் நடிகர் விக்ரம்  ஆரம்ப   கா லத் தில் …

பேரா ண் மை பட த் தில் நடி த்த இந் த நடி கை யை ஞா பக ம் இ ருக் கா ..?? தற்…

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஜெயம் படத்தின்   மூ லம்   அ றிமு கமா னவர்   தான் நடிகர் ரவி. இந்த படத்தின் வெற்றியின்   மூ லம்   ஜெயம் ரவி…

கில் லி ப டத் தில் விஜய் யி ன் அம்மா வா க முத லில் ந டிக் க இரு ந்த து இ…

தமி ழ் சினி மாவி ன் உ ச்ச நட்சத்தி ரங்க ள் ஒருவ ர்தா ன் நடிகர் விஜய் ஆயிரத்து 1992 ஆண்டு இய க்குனர் எஸ் ஏ சந் திர சேகர் இயக் கத்தி…

இந் த புகை ப் படத் தில் நடி கர் விஜ யுட ன் இருக் கும் இந் த சிறு வன் யார்…

தமி ழ் சினி மா உ லகில் உச் ச நட் சத்திர ங்களில் ஒருவ ராக இருப் பவர் தான் தளபதி விஜய் தற் போது சன் பிக் சர்ஸ் த யாரிப் பில் மிக பி…

பிர பல நடி கை யு டன் ஏ ற்பட் ட கிசு கி சு வா ல் நின் று போ ன நடி கர் சி…

சிலம் பர சன் ஓ ர் தமிழ் தி ரைப்ப ட நடிகர்  ஆவார்  .இவர் பி ரபல இய க்கு னர் மற் றும் நடிகரு மான டி ராஜே ந்திர ன் அவ ர்க ளின் மகன்…

உலக நா ய கன் கம லுக் கு பி ன்ன ணி கு ரல் கொ டு த்த பாட கர் எஸ் பி பா லசுப்…

தமிழ் சி னிமா உல கில் 1996 ஆம் ஆண்டு இய க்கு னர் ஷங்கர்  இயக் கத்தில் உலக நாயக ன் கமல் ஹா சன் நடிப்பில் வெளி யா ன திரைப் ப டம்…

பிர பல நடி கர் சிம்பு வை வை த்து பட மெடு க்க மு டிவு செ ய்த நடி கை ரா தி…

தமிழ் சினி மா உல கில் இரு க்கும் பல ந டிகர்கள்  எப் போது ம்   மக்க ளை  ரசி க்க வைக் கும் பட ங் களை கொ டு க்க  வேண் டும் என்று நி…

சூப் பர் ஸ் டார் ரஜினி காந் தின் பட த்தி ல் நடி த்து ள்ள நடிக ர் பார்த் தி…

தமிழ் சி னிமா வில் தற்போது மு ன்ன ணி நடிகர் களாக  இருக்கு ம் பலர் முதலில் இ யக்குன ரா கவும் மற்றும் உதவி இயக்குனர்  ஆகும் பணி புரி…

வான வ ராய ன் வல் லவ ராய ன் பட த்தி ல் நடித் த இந் த ந டிகை யை ஞா பக ம் இரு…

த மிழ் சி னி மாவை பொ ருத்த வரை ஒரு சில படங் க ளில் ரசிக ர்க ளை கவர்ந்த  நடிகைகள் தொடர்ந்து நடிப்பார் என் று நி னைத்த நே ர த்தில் …

என் னை அ றிந்தா ல் பட த்தில் த்ரி ஷா ரோலி ல் மு தலி ல் நடி க்க இரு ந் தது…

தமிழ்  சினிமா உலகில் முன்ன  ணி ந டிகராக திகழ்ந் து வருப வர் தான்  நடிகர் அஜித் கு மார் அவர்க ள் . இவர் த ற்போ து இயக்கு னர் எச்…

பிர பல இசை ய மைப்பா ளர் ஹி ப் ஹா ப் தமி ழா ஆ தியி ன் மனை வி யை பார் த்துள்…

தமிழ் சி னிமா உலகில் தற் போது பிரபல இளம் இசைய மை ப்பா ளராக  திகழ்ந்து வருப வர் தான் ஹி ப்ஹாப் தமிழா ஆதி . இவர் ஆர ம் பத்தி ல்…

98 நா ட் கள் பி க் பா ஸ் நிகழ் ச்சி யி ல் இரு ந்த தா மரை க்கு கொ டுக் கப்…

தற்போது விஜய் தொ லைக் காட்சியி ல் ஒளி ப்ப ரப்பா கி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதி  க் கட்ட த் தை நோக்கி சென்  று கொண்டி ரு க்கிறது…

தற் போ து நடி கர் சிம் பு வை தொ டர் ந்து டாக் டர் பட் ட ம் வா ங் கிய பிக்…

தமிழ் சி னிமா  உலகில்  பிரபல நடிகராக  தி கழ்ந்து  வருப வர் நடிகர் சிம்பு .  இவர் தற் போது இயக் குனர் கவுதம் வாசுதேவ் மே னன் இயக்க…

இந் த புகைப் படத் தி ல் இ ருக் கும் குழ ந் தை நட் சத் திர ம் யா ர் தெ ரியு…

அசின் கே ரள மாநி லத் தைச் சேர்ந்த ஓர் இந்திய நடிகை ம  ற்றும்  பயிற்சி பெற்ற பரதநா ட்டியக் கலைஞர் ஆவா ர். இவர் 2001 ஆம் ஆண்டு  வெளி…

இயக் குன ர் பாக் யரா ஜ் கூறி யதா ல் சிறு வய திலே யே அம் மா வாக நடித் த கோ…

கோ வை  சரளா முக்கிய து ணை வேடங் களில்  நடிக்கும்  இந் திய திரைப்பட  நடிகை  மற்றும் ந கை ச்சுவை நடிகை ஆவார் . இவ ர் இ துவரை 750…

ராஜா வு க்கு செ க் படத் தில் சே ரனு க்கு மக ளா க நடி த்த நடி கை யா இ து…

சேர ன் ஒரு தமி ழ்த் திரை ப்பட இயக் குன ர் மற்றும் நடிகர் ஆவார். ஆரம்பத்தில் இ வர் சில திரை ப்படங் களில் த யாரிப்பு மே லா ளராக…

ஷூட் டிங் ஸ் பாட் டில் நடி கர் சிவா ஜி கணே சனு க்கு மரி யா தை த ர மறு த்த…

தமிழ் சினி மா உ லகில்   தற் போ து இருக்கின்ற நடிகைகள் கவர் ச்சி யை  காட்டி ரசிகர்கள் மற்றும் பட வாய்ப்பையும் பெற  நினை க்கிறா…

ப ல ஆண்டு க்கா ல வெறு ப் பை மற ந்து வடி வேலு வு டன் நடி க்க சம் ம தம் தெரி…

வடி வேலு த மிழ் திரை ப்பட நகைச் சு வை நடிகர் மற்றும் பின் ன ணிப்  பாடகர் ஆ வார் . இவர் 1988ஆம் ஆண்டு டி ராஜே ந்தர் இய க்க த்தில்…

இந் தி யன் 2 படத் தி ல் நடி கர் நெடு முடி வேணு க்கு பதி லா க நடி க்க ப்போ…

தமிழ் சி னிமா உல கில் 1996 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் ஷங்கர்  இயக் கத்தில் உலக நாயக ன் கமல் ஹா சன் நடிப்பில் வெளி யா ன திரைப் ப டம் தான்…

பிக் பா ஸ் தா மரை க்கு ஒ ரு நா ள் நாட கத் தில் நடி த்தா ல் எவ் வள வு சம்…

தற் போது  விஜ ய் தொ லைக் காட்சி யில் ஒளிப் பர ப்பாகி வ ரும் பி க்பா ஸ் நிக ழ்ச்சி ம க்களி டையே நல்ல வரவே ற்பை  பெற்று வ ரு கிறது.…

பிர பல கா மெ டி நடி கர் யோகி பாபு வின் அண் ண னை பார்த் துள் ளீர்க ளா ..??…

தற் போது  தமிழ் சினி மாவி ன் பிரபல கா மெடி நடிக ராக வ லம் வருபவர் நடிக ர் யோ கிபாபு அவர் கள்.  இவர் விஜய் தொ லை க்கா ட்சியில்…

ரஜி னி க்கு ஜோ டியா க நடி த்த நதி யா கம லு டன் நடிக் க மறு த் தது ஏ ன் தெ…

தமி ழ் சி னி மா வின் மு ன்ன ணி நடி கராக திகழ் ந்து  வ ருபவர் நடிகர் கம ல் ஹாச ன் அவர்கள் .  இவர் குழந் தை நட்ச த்திர மாக அறிமு கமா…

நடி கர் தனு ஷி ன் பட த்தில் சீரி யல் நடி கை ஸ்ரீ தே வி நடி த்து ள்ளா ரா…

த மிழ்   சினி மாவில்   துணை   கதாபா த்திரத்தில்   மூ லம்   நடித்த   ஓர ளவிற்கு   பிரப லமானவர்   தான் நடிகை ஸ்ரீதேவி. இவர்   திரை…

இ வன் வே ற மாதி ரி பட த் தில் நடி கைக் கு தங் கை யாக நடித் த இவ ரை ஞாப கம்…

நடிகர் விக்ரம்  பிரபு ஒரு   இ ந்தி ய   தி ரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர்   த மிழ்   மொழி   திரைப்ப டங்களில்   பணிபு   ரிகி றார். அவர் இ…

இந் த புகை ப்ப டத் தில் விஜய் யு டன் இரு க் கும் இந் த சிறு வன் யா ர் தெரி…

வனி தா விஜயகு  மார் என்  பவர் தமிழ் நாட்டை  சேர்ந்த ஒரு  நடிகை  ஆவார் .இவர்  தமிழ், மலை யாளம் , தெலுங் கு போ ன்ற பல மொ ழித் திரைப்…

தோ ல் வி பட ங்க ளா ல் நடு த் தெரு வுக் கு வந் த சிவ கார் த்தி கே யன் பட த்…

தற் போது சிவ கார்த்தி கேயன் முன் னணி நடிகர் என்று சொ ல்லும் அள விற்கு தமி ழ் சினி மாவில் வள ர்ந்து நிற் கிறார் . ஆர ம்பத் தில்…

நடிக ர் கார் த்தி கை தா ன் திரு ம ணம் செ ய்து கொ ள் வே ன் என் று அட ம்பி டி…

கார் த்திக் ஒரு தமிழ் த் தி ரைப் பட நடிகர்  ஆவார் . இவர் பழம்பெ ரும் ந டிகரான முத் து ராம னின் மகன் ஆவா ர்.இவர் நா ன்கு  முறை பிலி…

நடி கர் விஜய் யி ன் தமி ழன் பட த்தி ல் நடி த்த நடி கை யா இ து ..?? தற் போ…

த மிழ்   சி னிமா வின்   வ சூல்   ச க்கரவ ர்த்தியாக திகழ்ந்து வருபவர்  நடிகர் விஜய்.  இவர் பல இய க்குன ர்களுட னும்   கூட்டணி…

தற் போ து விஜய் யிட ம் ரஜி னி கா ந்தை வை த்து சமா தா னம் பே சும் எஸ் ஏ…

விஜய் ஒரு தமிழ் திரைப்பட நடிகர் ஆவார்.  இவர் 1992 ஆம் ஆண்டு இவரின் தந்தை எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இய க்கத்தில் வெ ளியா ன நா ளைய தீர்ப்பு…

96 பட த் தில் பள் ளி மாண வியா க நடி த்த இ ந்த நடி கை யை ஞா பக ம் இரு க் கா…

தற் போ து தமிழ் சினி மா வின் தவி ர்க்க முடி யாத நடிக ராக வலம் வ ரு கிறார்  நடிகர் விஜய் சே துபதி அவ ர்கள். மேலு ம் இவர்  மக்கள்…

தற் போ து ஒ ரே வீட் டில் ந டிகர் சிம் பு வுட ன் தங் கிய பிர பல நடி கை ..!!…

சிலம் பர சன் ஓ ர் தமிழ் தி ரைப்ப ட நடிகர்  ஆவார்  .இவர் பி ரபல இய க்கு னர் மற் றும் நடிகரு மான டி ராஜே ந்திர ன் அவ ர்க ளின் மகன்…

வில் அ ம்பு பட த்தி ல் நடி த்த இந் த நடி கை என் ன வானா ர் தெரி யு மா ..??…

தமிழ் சினி மா வை பொரு த் தவ ரை ஒரு சில  நடி கை க ள் ஒரு சில பட ங்களி ல் நடித் த ரசிக ர்களு டையே  பெரிதும் பிரபல மாகி விடு வா ர்கள்…