Browsing Category

சினிமா

நடிகை ரம் பா வின் மக ளை பா ர்த் துள் ளீர்க ளா..?? அச் சு அச ல் அவ ரை ப் போ…

ரம்பா ஒரு இந்தியத் தி ரை ப்பட நடி கை ஆ வார். இவரு டை ய இய ற்பெ யர் வி ஜய லஷ் மி ஆகும். திரைப்பட த் தி ற்காக தனது பெ ய ரை முதலில்…

முத்து பட த் தில் நடி த்த நடி கர் சரத் பா பு வா இ து ..?? ஆ ளே அ டையா ள ம்…

சரத்பாபு இந்திய தி ரைப் பட நடிக ர் ஆவார் .இவர் தெ ன்னி ந்தி ய மொ ழிக ளான தமிழ், தெலுங்கு ,கன்னடம் மற்றும் மலையா ளம் ஆகிய மொழி …

தளபதி விஜ யின் கை யில் வை த்திரு க்கும் இந்த கு ழந்தை யார் தெரியுமா..?? அ…

த மிழ் சி னிமா வில் அ சைக்க முடி யா து இடத்தில் இருக்கும் தளபதி விஜ யை பற்றி தெரியாத ஆளே கிடையாது. இவர்   த னக் கென்று   ஒரு பெரிய…

90க ளில் கொ டி க ட்டி ப றந்த நடி கை சரி தா வை ஞாப க ம் இ ரு க் கா ..?? தற்…

நடிகை சரிதா அ வ ர்கள் இந்தி யா வின் குண் டூர் மாவ ட்ட த்தில்  முனிப்பள்ளியில் அபி லா ஷாவாக பிறந்தார். நடி கை சரிதா கே. பால ச்சந்த…

பூவே பூச் சூ டவா பட நடி கை நதி யா வின் மக ளை பார்த் து ள்ளீர் களா..?? அ…

நதியா தமிழ் தி ரை ப்பட நடிகை ஆவார் .இவர் தமிழ், மலை  யா ளம், மராத்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் பேசும்  திறன் பெ ற் றவர். இவர் 1984…

அறம் பட த் தில் அ ப் பா வி அம் மா வாக ந டித்த நடி கை யா இது ..?? நிஜ த்…

சினி மாவை பொறு த்தவ ரை ஒரு சில பட ங்க ளில் வரும் து ணை நடி கை கள் மக்கள் மத் தி யில் ஒரு நீங்கா இடத் தைப் பிடி த்து வி டுவா ர்கள்.…

காசி ப டத் தி ல் நடி த்த நடி கை கா வேரி என் ன வா னா ர் தெரி யு மா ..?? தற்…

மலை யா ள சி னிமா வில் குழ ந் தை நட்ச த் திர மாக அறிமு கமா கி தொ டர் ந்து ஹீ ரோ யி னாக நடித் தவ ர் தான் நடிகை கா வேரி கல் யாணி . இவ…

நடி கர் மணி வ ண்ண னின் மக னை பா ர் த்துள் ளீர் களா..?? அட இவரு ம் ஒரு ந…

தமிழ் சினிமா உலகில் மிக பி ரப லமான ந டி கராக திகழ்ந்து விள ங்கி யவர் மணிவண்ணன். இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி என்று பல மொ…

புகைப்ப டத்தில் இரு க் கு ம் இந்த குட்டி பை யன் யார் தெரியுமா..?? அட நம்ம…

மா.கா.பா ஆனந்த் ஒரு  இ ந்திய  நடிகரும்   தொலை க்கா ட்சி    தொ குப்பாள ருமான  ஸ்டார் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார்.…

அவ்வை சண் முகி ப ட த் தில் கம லுக் கு மக ளா க ந டித் த குழ ந்தை யா இ து…

90 களில்  வெளி யான சில பட ங்க ளில் என் று மே பல ரு க்கும் பிடித்த ஒரு சில படங்க ள்தா ன் இ ருக்கி ன்ற ன. அந்த வ கையில் அவ் வைச ண்…

கவுண்டமணி , செந் தில் கா மெடி யில் வ ரும் இந் த நடி கை யை ஞா பக ம் இருக்…

கவுண்டமணி ஒரு தமிழ்த் தி ரை ப் பட ந கைச் சுவை  நடிகர் ஆவார் .பெ ரும்பா லான திரை ப்படங் களி ல் இவர் ந கைச்சு வை நடிகர் செந் திலு…

ஜெயம் ரவி யின் எம் குமரன் சன் ஆப் மகா லட் சுமி படத் தி ல் விஜய் சேது பதி…

தமிழ் சினி மா வில் மக் கள் செ ல்வன் ஆக தமிழ் மக்கள் மத்தி  யில் த ன க் கென  ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்தவர் நடிகர் விஜய் சேதுபதி. இவர்…

வர லாறு பட த்தில் கு ட்டி வி ல்ல ன் அஜித் தாக வந்த சி றுவ னா இது ..?? தற்…

த மிழ் தி ரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராகவும் உச்ச நட்சத்திர மாகவும் விளங்கி வரு பர்களில் ஒருவர் தான் நடிகர் தல அஜித் குமார்…

கோ லி சோ டா பட த் தில் நடி த்த இந் த பெ ண் ணை ஞாப கம் இரு க் கா ..?? தற்…

கோ லி சோ டா 2014 ஆம் ஆண் டு வெளி யா ன ஒரு இ ந் தி யத் தமிழ்த்  தி ரைப்ப டமாகு ம். இப் படத் தை எஸ் டி விஜய் மில்டன் இய க்கி ருந்…

நடிகை ரோ ஜா வின் ம களா இது ..?? தற் போது வள ர்ந் து ஹீ ரோ யின் போ ல் இருக்…

நடிகை ரோஜா ஒரு இந்திய தி ரை ப்பட நடி கை ஆவார். இவர் தமிழ், தெலுங்கு மொழித் திரை ப்ப டங்க ளில் நடி த்து ள் ளார். நடி கை ரோஜா ஆந்திர…

வார ணம் ஆயிரம் ப டத் தில் நடி த்த சமீரா ரெட் டி யா இது ..?? தற் போ து ஆளே…

சமீரா ரெட்டி ஒரு இ ந்திய திரை ப் பட நடி கை யா வார். இவர் ஆந்திரா மாநி லத் தில் உள்ள ராஜமு ந்திரி என்னும் இட த்தி ல் 1982 ஆம் ஆண்டு…

நடிகர் அர் ஜு னி ன் அ ப்பா யா ர் தெரி யு மா ..?? அட இ ந்த பி ர பல வில்லன் ந…

நடிகர் அர்ஜூன் தெ ன் னிந் திய தி ரைப் பட நடிக ரும், இயக் கு னரு ம் ஆவார்.  நடிகர் அர்ஜுன் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்…

சிவா ம னசுல சக்தி பட த்தில் ஜீவாவிற்கு த ங்கை யாக நடி த்த நடி கையா இது..??…

சி னிமா வில்  பி ர ப ல ந டிகர் ஜீ வா நடிப்பில் 2009 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான ப டமா ன சி வா ம னசு ல சக் தி அந் த சம யத் தில் ம க்க ளிடை…

நான் க டவுள் பட த்தில் ஆ ர்யா வுக்கு த ங்கை யாக நடித்த பெ ண் ணா இது..?? தற்…

த மிழ்  சி னிமா வில்  2001 ஆம் ஆண்டு நடிகை ரோஜா   நடி ப்பி ல்   வெ ளியா ன  நிலா காலம் படம் இன்று வரை ர சிக ர்கள்   ம த்தி யில்   …

சந்தி ரமுகி பட த்தி ல் நடித்த குழந் தை நட்சத் திர மா இது ..?? தற் போது…

சந்தி ரமுகி 2005 ஆம் ஆண்டு வெ ளி வந்த தமிழ்த் திரை ப்பட மாகு ம். இப்படத்தை இ யக்கு னர் பி வாசு இயக் கினார். இ ப்பட த்தில் ரஜி…

நடிகை ஊர்வ சியி ன் மக ளை பார்த் துள்ளீ ர்க ளா..?? தற் போது வள ர்ந் து ஹீ ரோ…

நடிகை ஊர்வசி இந் திய திரைப்பட நடி கை யா வார். இவ ரு டைய இயற் பெ யர் கவிதா ரஞ்சனி. திரையு லகில் இவரு டைய  ஊர்வசி என்ற பெயரே மிகப் …

மின்சார கண் ணா பட த்தி ல் நடித் த நடி கை யை ஞா பக ம் இரு க் கா ..?? கண வர்…

இயக் குனர் கேஎஸ் ரவிக்குமார் இய க்க த் தில் விஜய் நடிப்பில் கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு வெளி யா ன மின்சார கண்ணா தி ரை ப்படம்  மக்க ள் மத்…

நடிகர் த லைவா சல் வி ஜயின் ம களை பார் த்துள் ளீர்க ளா..?? இவர் தற் போது எ…

நடிகர் தலைவாசல் விஜய் ஒரு   இந் தி ய  தி ரைப்ப ட   நடிகர் மற்றும்  ட ப்பி ங்   கலை ஞர் ஆவார். இவர் 1962 ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி   தமி ழ்…

நாட் டாமை பட த்தில் வரும் இந்த பெ ண் ணை ஞா பக ம் இரு க் கா ..?? அ தன் பிற…

த மி ழ் சி னிமா வில் க மர்சி யல் ப டங் களி ன் ரா ஜா வாக தி கழ் ந் து வ ரு பவ ர் இய க்கு னர் கே.எஸ் ரவி க்கு மார். 90ஸ் கா லக ட்டத்…

இந்த புகை ப்பட த் தில் இ ருக் கும் கு ழந் தை நட் சத் திர ம் யார் தெ ரி யுமா…

கரண் என் ப வர் தென் னிந் திய திரை ப்ப ட நடிகர் ஆவார். இவர் த ன் னு டைய திரைப்பட வாழ்க் கை யை தனது சிறு வய தில் இருந்து தொ டங்கிய…

பேரா ண்மை பட த் தில் ஜெயம் ரவியு டன் நடி த்த நடி கை யா இது ..?? தற் போ து ஆ…

தமிழில் கடந்த 2004ஆம் ஆண் டு பா லா ஜி சக் திவேல் இய க் கத்தில் வெ ளியா கி மாபெ ரும் வெ ற்றி பெற்ற திரை ப்படமாக அமை ந்த து காதல்…

பிரபல நடி கர் சந்தி ரசேகரின் ம க ளை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..?? தற் போது இ…

சந்திர சேகர் இந்திய தி ரை ப் பட நடிக ரும், தொ லைக் காட்சி நடிக ரும் மற்றும் அரசி யல்வா தியும் ஆவார். இவர் வாகை சந்திரசேகர் என்றும்…

நடிகர் த லைவா சல் வி ஜயின் ம கள் பார் த்துள் ளீர்க ளா..?? இவர் தற் போது எ…

நடிகர் தலைவாசல் விஜய் ஒரு   இந் தி ய  தி ரைப்ப டம், தொ லைக் கா ட்சி   நடிகர் மற்றும்  ட ப்பி ங்   கலை ஞர் ஆவார். இவர் 1962 ஆகஸ்ட்…

அ ஞ்சலி பட த்தி ல் நடித்த குட்டி பா ப்பாவா இது..?? அட, இந்த பிர பல நடி கை…

நடிகை பேபி ஷாமிலி என்றும்   அழை க்க ப்படு ம்   ஷாமிலி ஜூலை 10, 1987ஆம் ஆண்டுஅன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு   மலை யாளம், த மிழ், கன்னடம்…

கா மெடி நடிகர் கிரே ன் மனோ கரை ஞா ப கம் இரு க் கா..?? தற் போது எப் படி உள்…

இயக்குனர் கே.எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் மூ லமாக சினிமாவுக்கு அறிமு கமானவர் காமெடி நடிகர் கிரேன் மனோகர், எதற்கு கிரேன் மனோகர் என்றால்…

த லைவா படத்தில் ந டித்த ந டிகை ராகினியை ஞா பக ம் இ ருக்கா..?? த ற்போ து இ…

த மிழ்   சி னிமாவி ல்   மு ன்னணி   நடிகரான   த ளப தி   விஜய் அவர்கள் நடித்து வெளியான படம் தான்   த லை வா   . இந்த படத்தை   இ யக்கி…

சந்திரமுகி பட த்தி ல் வடிவே லுக்கு ஜோடி யாக நடித்த சொ ர்ணமா இது..?? தற் போ…

சி னிமா வைப்   பொறு த்த வரை   ந டிகைக ளுக்கு   எ திரா க  காமெடி   கா ட்சி யில்   நடிக்கும் நடி கைகள்  ஒரு   சி லருக் கு   படத்தின்…

நடிகை சீதாவின் ம களை பா ர்த் துள்ளீ ர்களா..?? அ ட இ வர் தானா இ த்தனை நா…

நடிகை சீதா ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகை இவர்   தொலை க்காட்சி   நடிகை மற்றும்   த மிழ், மலையாளம், தெலுங்கு சினிமா மற்றும் ஒரு சில…

குணா ப டத்தி ல் நடித்த நடிகை எ ன்னவா னார் தெ ரியுமா..?? த ற்போது எ ப்படியு…

ந டிகர் க மல் ந டிப் பி ல் வெ ளியா ன ப ல பட ங்க ள் எ ன்று மே ம றக் க மு டியா த சி ல ப டங்க ள் இ ருக்கின் றன. அந் த வ ரிசையி ல் ம…

நடிகர் வி ஷாலின் சிவ ப்ப திகா ரம் பட த்தில் நடித்த நடிகை யை ஞாப கம் இரு…

ந டிக ர் வி ஷாலு டன் 15 ஆ ண்டுகளு க்கு மு ன் நடி த் த ந டி கை ஒரு வர் த ற்போ து மீ ண்டு ம் அ வர் ந டிக் கு ம் அ டு த்த ப டத்தி ல்…

நா ட் டாமை ப ட த்தில் நடி த்த இ வரை ஞாப கம் இரு க் கா..?? தற் போது ஆ ளே அ…

1994 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யாகி மா பெரு ம் வெ ற் றி பெற்ற தி ரைப்ப டம் தான் நாட்டாமை . இப்படத்தை சூ ப்பர் குட் பிலிம்ஸ்  ஆர் பி சௌத்ரி …

எம் டன் மகன் பட த் தில் நடித்த நடி கை யை ஞா ப கம் இ ரு க்கா ..?? தற் போது…

கோபிகா தமி ழ் ,தெலுங்கு, கன் னடம் மற் று ம் ம லை யா ள திரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் இய ற்பெ யர் கேர்லி அண் டோ. கே ரளா வில் பிறந்த…

நடி கை ஸ்ரீ தி வ் யா வின் தங் கை யை பார்த் துள் ளீர்க ளா..?? அட இவ ரும் ஒரு…

ஸ்ரீ திவ்யா தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு தி  ரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் ஹை தரா பாத்தில் பிறந்தவர . இவர் தனது கல்வியை கேந்திரிய வித்ய ல…

அஜித் நடி ப்பில் வெளி யான ராஜா பட நடி கை யா இது..?? தற்போது ஆ ளே அடை யாளம்…

நடிகை   பிரி யங் கா   உபே ந்திரா  ஒரு   இ ந் திய   நடிகை ஆவார். இவர் பெங்காலி, இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ் மற்றும் ஒடியா ஆகிய…

பா ஸ் என் கிற பாஸ் கர ன் ப டத் தில் நடித் த இ ந்த ந டிக ரை ஞா ப கம் இருக்…

கும் கி  201 2 ல்  பி ர பு சா லம ன் இ ய க்க த்தி  ல் வெ ளி வ ந்த  தமி ழ்  தி ரைப் ப டமா கும் . இ  து  பி ர பு வி ன்  ம கன்    விக்…

நடிகை அம் பி கா வின் மக னை பார் த்து ள்ளீ ர்களா ..?? அட இவ ரும் ஒ ரு நடி க…

1980-களில் தமிழ் திரை யு லகி ல் கொடி கட்டி பற ந்த வர் நடிகை அம்பிகா. அப்போதைய மு ன்ன ணி ஹீரோக்கள் அனை வ ருடனும் ஜோடி சேர் ந்து நடி…

காமெடி நடிகர் முத் துக் காளை கு டிக் கு அ டிமை யாகி இப்படி ஆகி ட்டா ரு..!!…

த மி ழ் சினி மாவி ல் கா மெடி ஜா ம்பவ னாக இரு ப்ப வர் வடி வேலு. இவர் நடி க்கும் பட ங்கள் வர வேற்பு பெறா விட்டாலும் அவரது கா மெடி கா…

மதுர பட த் தில் விஜ ய்க்கு ஜோ டியா க நடித்த நடி கை யை  ஞா பக ம் இ ருக்…

மதுர படத்தில் விஜய் க்கு ஜோடியா க  நடித்த நடி கையை  ஞா பகம் இருக் கா .? இவருடைய உண் மை யான பெயர் ஸ்வேதா .சினி மா வு க்காக ரக்ஷிதா…

ப டையப் பா பா டலி ல் வந்த இ ந் த கு ழந்தை யை ஞா பக ம் இரு க்கா..?? அ ட இ…

சி னிமா வை ப்   பொ ருத்த வரை   எ த்தனை யோ   கு ழந் தை   ந ட்சத் திரங் கள்   த ற்போது   நடிகைகளாக    ஜொ லித் து    வருகிறார்கள் . அ…

ப்ர ண்ட்ஸ் பட த்தில் கு ட்டி விஜ யாக நடி த் தவ ரை ஞா பகம் இரு க்கா ..?? இவ…

தமிழ் சினிமா உலகில் மு ன்ன ணி நடிக ர்க ளாக வலம் வருபவர் நடிகர் விஜய் மற்றும் சூர்யா அவர்கள். இவ ர்கள் இரு வ ரும் சினி மா உல கி ல்…

அம்மன் பட த் தில் நடித் த இந்த குழந் தை நட் சத் திரத் தை ஞா பகம் இரு க்கா…

தமிழ் சினி மா வின் பல குடும்ப ரசி கர்க ளை கவர் ந்த படங்கள் என்ற பட்டியலில் இருக்கும் படங் களி ல் மக்கள் மன தில் பயம் கலந்த பக்தியை…

ஜீவா வின் கோ திரை ப்பட த்தில் நடித்து ள்ளா ரா சிம்பு ..?? அது வும் எந்த கா…

தமிழ் சினி மாவில் ஒளிப் பதி வாள ரும், இயக்கு னருமா ன கே வி ஆன ந்த் அவர்கள் இயக் கத் தில் 2011ஆம் ஆண்டு ஜீவா ,கார்த்திகா நாயர் ,…

பா குப லி தி ரை ப்பட த்தி ல் கா லக் கேய ர் கூ ட்டத் தி ல் நடித் துள்ள வே…

ர ஞ்சி த்   இ யக்க த்தி ல்   ஆ ர்யா  ந டிப் பி ல்   உ ருவா கி யுள் ள   சா ர்ப ட்டா   ப ரம்ப ரை   தி ரைப் பட ம்   க டந் த   22  ஆ…

முத்து பட த் தில் ந டி த்த இந்த ந டிகை யை ஞா பகம் இரு க் கா..?? தற் போது ஆ…

த மிழ்  சினிமாவில் காமெடி ஜாம்பவான்களான கவுண்டமணி, செந்தில், வடிவேலு போ ன்றவர் களின்  படங்களில்   பெ ண்   கா மெடிய ன்களாக   …

கே.ஜி.எஃப் ப டத் தில் ரா க்கி யின் அ ம்மா வா க நடித் த பெண் ணா இது..?? அட…

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு யா ஸ் நடி ப் பில் வெ ளி யான கேஜிஎப் படத்தின் மூலம் அனைத்து மொழி ரசிகர் களிட மும் பிரப லம டை ந்தவர் தான் அர்…

நடி கை கே ஆர் விஜ யா வின் மக ளை பார்த் துள் ளீர் களா..?? அச்சு அசலா க அவ…

கே ஆர் விஜயா ஒரு இந்திய திரைப்பட நடி கை  யா வார் . இவர் தமிழ் ,கன்னடம், மலையாளம் ,தெலுங்கு போன்ற தென் னி ந்திய மொழிப் படங்களில் …

நகை ச்சு வை நடிகர் தாமு என் னவா னார் தெ ரி யுமா..?? தற் போ து செய் யும் ப…

நடிகர் தாமு  என்ப வர் ஓர் தமிழ்த் திரை ப்பட  நகை ச்சு வை  நடிகர்.  வான மே எல்லை  என்ற தமிழ்த் திரைப்படத்தின் மூலம் திரை யுல கில் …

வடி வே லுவின் பல கா மெ டி யில் வரும் இவ ரை ஞா பக ம் இரு க்கா ..?? இவர் பார…

தமிழ் சினி மாவில் பெரு ம்பா லும் பல நடிக ர்க ள் சினிமா பின்னணி உள்ள வர்க ளின் மூலம் வந்தவர்கள் தான். அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில்…

சூப்ப ர் ஸ்டார் ரஜி னி காந் திற்கு ம க னாக நடி த்து ள்ள ரித்திக் ரோ…

த மிழ்  சினிமாவில்  மு ன்ன ணி   ந டிக ராக  வ ல ம்  வரும் நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் . தன்னுடைய   ஆர ம்ப   கா லக ட்டங் க…

புகை ப் படத் தில் இரு க் கும் இ ந்த கு ழந்தை யா ர் தெ ரியு மா..?? தற் போது…

த மிழ்   சி னிமா வி ல்   பல நடிகர், நடிகைகள் உள்ளார்கள். தனக்கான இடத்தை தக்கவைத்துக் கொ-ள்ள பல   வி தமா ன   தி றமைக ளை   …

தமிழ் தி ரைப் பட ங்க ளில் கொ டூர வி ல் லி ..!! நிஜ வாழ் கை யில் மிக பாச மான…

பொதுவாகவே சினிமா உலகில் வி ல்லி  கதா பாத் திரத் தில் நடிக்கும் வில் லிக ள் ஒரு சில பேரை யா ரா லும் மறக்க முடியாது. அந்த வகையில் …

கைதி தி ரைப் பட த் தில் நடித்த குழ ந் தை நட்ச த் திர மா இது..?? தற் போது…

தமிழ் சினி மாவில் கு ழந்தை நட்ச த்தி ரங் களு க்கு தற்போது  பஞ் ச மே  இல்லை என்னும் அளவிற்கு குழந்தை நட்சத் திர ங்கள் ஒ வ் வொ ரு…

நடி கர் அப்பாஸ் என்ன வா னார் தெ ரி யுமா..?? தற் போ து ஆளே அ டை யா ளம் தெரி…

அப்பாஸ் ஒரு இந் தியத் தி ரை ப்பட நடிகர் ஆவார் . இவர் தமிழ், ம லையா ளம், தெலுங்கு ,இந்தி மொழித் திரைப்படங்களில் நடி த்து ள்ளார். …

விக்ரம் நடி ப்பில் வெ ளி யான பீமா திரை ப்படத் தில் நடி த்து ள்ளா ரா சூரி…

ந கைச் சுவை நடிகர் சூரி  ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்பட    நகைச்சுவை நடிகர் . இவர்   த மிழ்   பட ங்களில்   தோன் றினார். இவர் வெண்ணிலா…

அஜித் கை யில் இரு க் கும் இந்த குழ ந் தை யார் தெரி யுமா..?? இன்று பிரபல நடி…

ச மீபகா லமா க   ச மு க  வ லைத்த ளங்களி ல்   பல பிரப ல ங்க ளின்   சி றுவ யது   பு கை ப்படங்கள்   வெ ளி யா கி  வை ர லா கி   …

நடிகர் கின் னஸ் பக் ரு வின் மக ளை பார் த்துள் ளீர்க ளா..?? மக ளு டன் சே…

சினி மா வில் சில கா மெடி நடிக ர்க ள்  சில படங்களில் வந் தா லு மே அவரின் தனி த்திற ன் மூலமாக மக்கள் மனதில் நீங் கா இடம் பிடித்…

நா டோ டிகள் திரைப் படத் தில் நடி த்த அபிந யா வா இது..?? தற் போது ஆளே மா றி…

சமுத்திரக்கனி  இய க்க த் தில் சசிகுமார் நடிப்பில் வெளி யா ன திரைப் படம் தான் நா டோடி கள். இந்த திரைப்படம் பட்டி தொ ட்டி யெ ங் கும்…

ந டிகை யாக அ றிமு கமா கும் இ யக் குனர் ஷ ங்க ரின் ம கள்..?? அ துவு ம்…

ஷங்கர் இந் தியத் தி ரை ப்ப ட இயக்குநர் ஆவார். எஸ். பிக்சர்ஸ் என்ற தி ரைப் படத் தயா ரி ப்பு நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருகிறார்.…

கர்ணன் பட த் தில் குதி ரை க்கா ர பை ய னாக வந்த வர் நிஜ த்தி ல் என்ன செ…

இயக்குனர் மாரி  செல்வராஜ் அவர்களின் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான படம் தான் கர்ணன்.   மக்களி டை யே மிக பெரிய வரவேற் பினை பெ…

வ ழக்கு எண் 18/9 பட நடிகை ம னிஷா வா இது..?? அட, இவர் தான் ம னிஷா வின் கண…

நடிகை மனிஷா யாதவ் ஒரு   த மி ழ்   தி ரைப்   பட நடிகை மற்றும் மாடல், இவர்   மு க்கிய மாக   த மிழ்   தி ரை யுலகில்   பணி யாற்று…

நடி கை நஸ் ரியா வி ன் த ம்பி யா ர் தெரி யு மா..?? அட இவ ரு ம் ஒரு பி ரப ல…

நடிகை நஸ்ரியா நசீம் இவர் மலையாளம் மற்றும்   த மிழ் த்   தி ரைப் படங்களில்  நடிக்கும் ஒரு இ ந்தியத்   தி ரைப்படம   நடிகை ஆவார்.…

இந்த கு ழந் தை யா ருன்னு தெ ரியுமா..?? இன்று பி ரப ல தொகுப் பாளி னியா க உ…

முன்பெ ல்லாம்   தி ரை ப்பட   நடிகர், நடி கைகளு க்குத்   தான் பெரிய அளவில்   ர சிகர் கள்   ப ட் டா ளம்   இருந்த து. ஆனால் இப்போ   …

ந கை ச்சு வை நடிகர் சா ம்ஸ் ம க னா இது..?? தற் போ து என் ன செ ய்கி றா ர் தெ…

காமெடி நடிகர் சாம்ஸ் அவர்கள் 17 ஜூலை 1970 அன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்பட   நடிகர் மற்றும்   நகை ச்சுவை   நடிகர்…

வி ஜயுடன் பிர ண்ட்ஸ் பட த் தில் நடித்த நடி கையா இது..?? தற் போ து ஆ ளே அடை…

த மிழ்   சினி மா   உ லகி ல்   முன்னணி நடிகர்களாக வலம்   வ ருப வர்க ள்   நடிகர் விஜய், சூர்யா அவர்க ள். இவர்கள் இருவரு ம்   சினி மா…

பல வரு ட ங்க ள் கழித்து மீ ண் டு ம் ந கை ச்சு வை நடி கர் செ ந் தி லா ..??…

தமிழ் சினிமா வில் மிகப் பெரிய கா மெடி ஜா ம் ப வா னா க இருந்து வரும் நடிக ர்கள் கவுண்டமணி மற்றும் செந்தில். இவர் களு டைய கா மெ டி…

பிரபல காமெ டியில் நடித்த நடி கையா இது..?? அட இவர் பிர பல வி ல்ல னின் ம னை…

தென் னிந் திய  சினி மா  உலகி ல் மிக பிரபலமான  ந டிகையா க  இருந்தவர் லலிதா குமாரி. இவர் 1987 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த மனதில்  உ றுதி  வே…

முதன் முதலாக தன் காத ல னுட ன் இ ருக் கும் புகை ப் படத் தை பகி ர்ந் த செ…

ஜீ தமிழில் வெ ளியான செம்பருத்தி சீரியல் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பி ரப ல மா ன ஒன்று . அதில் ஆதி ,பார்வதியாக  நடிகர் கார்த்திக்…

சிவாஜி தி ரைப் பட த் தில் நடித்த அங்க வை சங் கவை யா இது ..?? இவ ர்க ளி ன்…

தமிழ் சங்க இல க்கி யத்தி ல் இருந்து வந்த அங்கவை சங்கவை என்ற பெயர் யாருக்கும் தெரிந்து இரு க் காமல் இருக்கும் . ஆனால் சிவாஜி…

சூ ர்யாவி ற்கு மு ன்பே அ ந்த வி ஷய த்தை யா ருக் கும் தெ ரியா மல் செ ய்த தல…

சூ ர்யா  நடிப்பில்   வெ ளியா ன   சூ ரரை ப்போ ற்று   படத்தின்   பு ரமோ ஷனுக் காக   நடிகர் சூர்யா   ஒ ரு   த னி   வி மான த்தை   வா…

பா குபலி பட த் தில் சி றுவ யது க தாபா த்திர த்தில் நடி த்த பை யனை ஞா ப கம்…

த மிழ்   சி னிமா வை   பொரு த்தவ ரை   பி ரம்மா ண்டத்தி ற்கு   பெய ரெடு த்தவர்  என்றால் அது   இய க்குனர்  ஷங்கர் மட்டும் தான். அவர்…

ஆ டுகளம் பட த் தில் ந டித்த ஜெய பால னை ஞா ப கம் இ ருக் கா..?? தற் போ து என்…

தமிழ் சினிமாவின் அ தி ர டி இய க்குன ரான  வெ ற்றிமாறன் அவ ர்க ளால் எடுக்கப்பட்ட படம் ஆடுகளம் .நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் 2011ஆம் ஆண்டு…

ஜெ ன்டில் மேன், மு த்து ப டத்தி ல் ந டித்த சு பஸ்ரீயை ஞாப கம் இரு க் கா…

நடிகர் அர்ஜுன் ந  டிப்பில் 1993-ஆம் ஆண்டு ஷங்கர் இய க் கத் தில் வெ ளியாகி மிகப் பெ ரி ய வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் தான் ஜெ ன்டி ல்…

ஆளவந்தான் தி ரைப் படத் தி ல் மிர்ச்சி சிவா நடித் துள் ளா ரா ..??அது வும்…

தமிழ் சினிமா உலகில்  வ ளர் ந்து வரும் நடி கர்க ளி ல் ஒருவர் மிர்ச்சி  சிவா . இவர் திரைப் படங் களி ல்  நடிப்பதற்கு முன்பு ரேடியோ…

மனம் கொ த்தி ப ற வை பட த் தில் நடித்த நடி கை யை ஞாப க ம் இ ரு க் கா ..??…

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் 2012ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   தி ரை ப்பட ம் தான்   மனம் கொத்தி பறவை. மேலும் இந்தத்   தி ரைப்ப டம்…

மனம் கொ த்தி ப ற வை பட த் தில் நடித்த நடி கை யை ஞாப க ம் இ ரு க் கா ..??…

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் 2012ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   தி ரை ப்பட ம் தான்   மனம் கொத்தி பறவை. மேலும் இந்தத்   தி ரைப்ப டம்…

ந கைச் சு வை நடிகர் வடி வேலு எ ன்ன இப்படி ஆ கி விட் டார் ..?? மெ லிந்து போ…

வடிவேல் தமிழ் ந கை ச்சு வை  நடிகரும் பின் ன ணிப் பாடகரும் ஆவார். இவர் மதுரை யை சேர்ந்தவர் .வடிவேலு தனது அசா த்தி ய மா ன நகைச் சு…

மெ ர்சல் படத்தில் சிறு வயது வடிவே லு வாக நடி த்திருந்த சி றுவன் யாரு ன்னு…

வி ஜய் தன து தந் தை யான எஸ். ஏ. சந்திர சேகர் இய க்கிய தி ரைப் படங் களில்  நடித்து வ ந்தார். ஏறத் தாழ 10 பட ங்க ளுக்குப் பிறகு தனது…

பாட்ஷா படத் தி ல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி க்கு நண் ப னா க நடித்த இவ ரை ஞா பக…

தமிழில் மிகப் பெரிய ந டிகர் க ளின் படங்களில் நடிப்பது பலருக்கு கன வா க இருந்து வருகிறது. அப்படி இருக்கையில் தற்போது சில …

ந டிகை சாய் ப ல்ல விக்கு முதல் ப டம் தாம் தூம் கி டை யாதா..?? வே ற எ ந்த…

தெ ன்னி ந்தியா  சினிமா உலகில் மிகப்   பிர பல மான   நடிகைகளில் ஒருவராக  நடிகை சாய் பல்லவி   தி கழ்ந் து   வருகிறார். இவர் நடிகை   ம…

வைகைப் புயல் வடி வேலு டன் ந டித்த இ வரை ஞா பகம் இருக்கா..?? வடி வேலு தான்…

தமிழ் சினிமா உலகில் தன க்கெ ன ஒரு இடத்தை பிடித்த நடிகர் என்றால் அது வடிவேல்.  இவர் சினிமா உலகில் பல ஆண் டுக ளாக கா மெ டி நடிக ராக…

பிக் பாஸ் நி கழ்ச்சி யால் தான் எ ன் வா ழ்கை யே போச்சு எ ன்று பு லம்பிய…

பி வாசு அவ ர்கள் தென்னி ந்திய இயக்கு னர் ஆவார் . இ வர் சினி மா உல கின் மிக ச் சிற ந்த இயக் குனர் எ ன்று பலரா லும் பெயரி டபட்டவர் .…

நகை ச் சுவை நடிகர் ரமேஷ் க ண் ணா வி ற்கு இவ் ளோ பெரி ய மக னா ..!! இவரி…

நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா தமிழ் திரையுலக  இயக் குன ரும் , நகை ச்சு வை நடிகரு மாவார் . இவர் நாடகக் காவலர் ஆர் எஸ் மனோகர் அவர்களின் நாட…

மெர்சல் படத்தி ல் விஜ யின் மகனா க நடித்த குழ ந் தை யை ஞாபக ம் இரு க் கா…

தமிழ் சினிமாவில் இப்போது மிக அதி கமாக குழந்தை நட்ச த்திர ங்க ள் வர ஆர ம்பி த்துவி ட்டார் கள். தற் போது வருடா வருடம் ஏதோனும்  ஒரு…

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்த் தி ரைப்பட த்தில் சு ந்தர் சி நடி த்து ள்ளா ரா…

தென் னிந் தியா வின் “சூப்பர்ஸ்டார்” என அழை க்கப்ப டும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள், இந்திய திரைப்படத் துறையில் ஒரு புகழ் பெற்ற நடிகர்…

தெனாலி ராமன் பட த்தி ல் அமிர்தா அய்யர் நடி த்துள் ளாரா ..?? அட இத் த னை…

இயக்குனர் அட்லீ இயக் க த்தி ல் தளபதி நடிப்பில் கடந்த தீபா வ ளிக்கு வெ ளி யாகி ஹிட் அடித்தது பிகில் திரைப்படம் கால்பந்து…

சூப்பர் சி ங்கர் நடு வ ர் உன்னி கிரு ஷ்ண னின் மக னை பார் த்துள் ளீர் க…

உன்னிகி ருஷ்ணன் இந் தியா வின் கர் நாடக இசைப் பாடகர் மற்றும் தேசிய வி ருது பெற்ற திரைப்பட பி ன்ன  ணி பாடகர் ஆவார். இவர் மலை யா…

ரெட் படத்தி ல் ந டித்த நடி கை யை ஞா பக ம் இருக் கா ..?? 43 வய தா கும்…

அஜித் குமார் தென்னிந்திய தமிழ்த் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவரின்  ரசிகர்கள் இவரை அல் டி மேட் ஸ்டார் என்றும் தல என்றும் அழை க்கி றா…

பாபநா சம் படத் தி ல் போ லீஸ் அதி கா ரி யாக வந்த நடி கையி ன் மக ளை…

கமல்ஹாசன் ஒரு புகழ்பெற்ற இந்திய திரை ப்பட ந டிக ரும் மற்றும் அரசி யல் வாதி யும் ஆவார். இவர் சில திரை ப்பட ங்களை யும் இய க் கியு…

ந டிக ர் மு ரளி யின் தம்பி யார் தெரியுமா ..?? அட இ ந்த வி ல்ல ன் ந டிகர்…

நடிகர் முரளி ஒரு   இந் திய   தி ரை ப்பட  நடிகர் ஆவார். அவர்   த மிழ்   மற்றும் கன்னட படங்களில் முன் னணி மற்றும் துணை வேட ங்க ளில்…

இ சை யமை ப்பா ளர் ச ங்கர் கணேஷின் மக ன் யா ர் தெரி யு மா..?? அ வர் ஒரு…

ஷங்கர்கணேஷ் ஒரு இந்திய இசை இயக்கு னர் ஜோடி . இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னட திரைப்படங்களில் சுமார் 50 ஆண்டுகளாக பணி…

சூப்பர் சிங்கர் நடுவர் சங்கர் மகா தே வனின் மனை வி யை பார் த்து ள்ளீர்…

பாடகர் சங்கர் மகாதேவன் ஒரு இந்திய திரைப்பட பின் ன ணி பாடகர், பாப் இசைக் கலைஞர் மற்றும் இசைய மை ப்பாளர் ஆவார்.இவர் தமிழ் மற்றும்…

முக த்தை எப் போ தும் மூடி வைக் கா தே பாடலில் வரும் ஹீ ரோ யினா இது..?? என்ன…

தமிழ் சினிமா துறையில் மக்கள் மத்தியில் நடி கை யாக பிரப லமாக சிறி துகா லம் எடுக்க த்தா ன் செய்யும். அதிலும் குறிப்பாக மக்களை தங்கள்…

வேட்டை யாடு வி ளை யாடு படத் தி ல் நடிகை கௌதமி நடி த்து ள்ள ரா..?? எந்த…

தமிழ் சினிமா உல கில் கா தல் , ரொ மா ன்டிக் படம் என்றாலே அது கவுதம் மேனன் தான். இவர் படத்தை பார்ப்பதற்கு என்ற ஒரு தனி ரசிகர் ப ட்டா…

மு ந்தா னை முடிச்சு திரைப் படத்தில் நடித்த கு ழந் தை யார் தெ ரியுமா..?? அட…

பாக்யராஜ் என்பவர் தமிழ் சினிமா உலகில் மிக பிர பல மான இயக்குனர் மற்றும் பிரபல நடிகரும் ஆவார். இவருடைய இயக்கத்தில் வெளி வந்த படங்கள்…

மாஸ்டர் படத்தில் நடித்த விஜய் டிவி பாக்கிய லட்சுமி சீரியல் பிரபலம் ..!!…

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக் க மு டியா து இட த் தில இரு க்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தன கென் று ஒரு பெ…