கற்ப் பித் த பள் ளி ஆசி ரியரு க்கு ஷா-க் கொடு த்த மாணவன் என்ன செய் தா ர் தெ…

டி ல்லி யை சேர் ந்த 33 வயதான ரோகன் பாசின என்ற வி மா னி தான் கடந் த 30 ஆ ண்டுக ளுக்கு மு ன்பு 3 வ யதி ல் டில்லி யில் உள் ள பாட சாலை…

பி-க் -பா-ஸ் காய த்திரி போல வே இரு க்கும் அக் கா யா ர் தெரியுமா!! அட அவங் க…

பி-க்- பா -ஸ் நி கழ் ச்சி மூ லம் த மிழ் ம க்க ள் பல பே ரின் கோ -ப-த்-தி-ற்-கு ஆளா னவர் தான் கா யத் ரி ரகு ராம் பிக்பா ஸில் ப ங்கு…

இந்த பட த்தி ல் வி -ல்-ல-னா-க நடித் தது நாகே ஷி ன் பேர னா இவ்வ ள வு நாள்…

குறுக் கெழு த்து’ படத் தை இயக் கிய ஏ.எம்.பா ஸ்க ர் இயக் கி வரு ம் படம் ‘நான் யா ரெ ன்று நீ சொல்’. இ ந்த பட த்தி ல் கீர் த்தி தரன்…

ரஜினி உ -யி- ரு-க்- கு -உ- யி- ரா- க -கா-த-லி-த்-த பெண் யா ர் தெரி யு மா?…

பாட் ஷா பட த் தில் கேச வன் எ னும் கதாபா த் திரத் தில் நக் மா வுக்கு அப் பாவா க ந டித் தவ ர் பிரப ல ந டி கர் தே வன். தமி ழ், ம லையா…

நடி கர் ஜெய சங் கர் மக ன் யார் தெரி யு மா? அவ ர் என் ன வே லை செய் யுறா ர்…

சங் கர் எ ன்ற இயற் பெ யர் கொ ண் ட இவரு க் கு இ வர து முத ல் திரை ப்பட த்தின் இயக் கு னர் ஜோசப் தளியத், ஜெய் என்ற பெயர்ச் சேர் க்கை…

ம னை வி மேல் ச-ந்-தே-க-ப்-ப-ட்-டு 17 ஆ ண்டுக ளா க பீரோவில் ஒளி ந்தி ருந்…

மனைவி மீது ச -ந்-தே-கி-த்-து வீட்டு அல மாரி யி ல் ஒளி ந்து  வேவு பா ர்க் கும் க ணவ ரை க ண்டுபி டித் த தா ல் அ -டி-த்-து-து…

நடி கர் ஜெ ய ராம் ம கள் ம கன் ம னைவி யா ர் தெரி யு மா? இவ்வளவு நாள் தெ ரி…

மலை யா ள சினி மா வின் பிரப ல முன் ன ணி நடிக ரா க தி கழ் பவர் ஜெ யரா ம். இ வரு க்கு த மிழ் சி னி மாவி ல் ஒரு சில ர சிகர் கள் இ ப்ப…

நடி கர் சமு த் தி ர க னி மனை வி யார் தெரி யு மா இது வ ரை ப லர் க ண்டி ரா த…

எப் பொ ழுது ம் சிற ந்த  கதா பா த்தி ரங்க ளை தேர் ந்தெ டு த்து நடி ப்ப  திலு ம் சி றந் த கதை களை இயக் கு வதி லும் வ ல்ல வ ர் சமுத்…

நடி க ர் வி மல் மற் றும் சூ ரி செ ய்த மோ-ச-மா-ன செ யல் அ-ப-ரா-த-ம்…

சில நடிகர் நடி கை கள் ஹீ ரோ  வாக வும் இல் லை ஹீரோ யினி யா க நடி க் க இ து க்கு முன் னா  டி சின் ன சின் ன ரோ ல் ப ண்ணி யிரு ப்பா …

16,000 அ-டி -உ-ய-ர-த்-தி-ல் நடு வா னி ல் பயணி களு க் கு இ-ன்-ப அ-…

இந் தியாவில் வி-மா-ன-ங்-க-ள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி யி ல் அறி விப் புக ள் செ ய்யப் படு வது வழக் கம். தமி ழக த்தில் தமி ழில் அறி…

மெ ர் ச ல் பட 5 ரூ பா ய் டா க் டர் விஜயை போ ல வே நிஜ வா ழ் கை யில் வாழ் ந்த…

சென் னை யி ல் வியா சர்பா டியி ல் ஐந்து ரூ பாய் க்கு ம ரு த் து வ ம் பார்த்த ம ரு த் து வ ர்  திரு வேங் கட ம் (70) அவர்கள் மா- ர-…

அசல் ஊ-ர்-வ-சி-யை-ப்-போ-ல-வே இரு க்கு ம் அவ ரி ன் இரண்டு ச கோ த ரி க ளை…

ஊ-ர்-வ-ஷி-யி-ன் சகோதரிகள் கல்ப னா ம ற் றும் கலரஞ் சி னி இவ ங்க மூ ன்று பெ ரும்  சினி மா துறை யை சே ர்ந் தவர் கள் தா ன் இவங் க பி…

ந-கை-ச்-சு-வை மன் னர் செந் தில் அவ ர்க ளின் மரு மக ளை யார் எல் லாம் பார்த்…

நடிகர் செந்தில் ஒரு காலத்தில் ந-கை-ச்-சு-வை மன் னரா க உ லக ம் மு ழுவ தும் சுற் றி வந் தவ ர். இ ன்று வரை ந-கை-ச்-சு-வை ந டிக ர் செ…

நடி க ர் எம் எஸ் பா ஸ் கரு க்கு இவ் வ ளவு அ ழ கி ய மகளா? அவர் என்ன தொ ழி ல்…

நடிகர் எம்.எஸ். பா ஸ் கர் த னது மக ளி ன் பு-கை-ப்-ப-டத்-தி-னை வெ  ளியி ட்டு ரசி கர் களை வா யடை க்க வை த்துள்  ளார் த மிழ் சி னிமா…

உ -யி-ரி-ழ-ந்-த நடிகர் மு-ர-ளி டைரியில் எழுதி யிரு ந் த முக் கி ய தக வல்!…

பிரபல திரைப்பட நடிகரான முரளி உ- யி-ரி-ழ-ந்-த நிலையிலும், அவர் க-ட-ன் பெ-ற்-றி-ரு-ந்-த 17 ல-ட்-ச-ம் ரூ-பா-யை மனைவி செ-ட்-டி-ல்…

இதுவரை ச-ண்-டை-யே போ-டா-த க ண வ ன்..! ஆனாலும் வி-வ-கா-ர-த்-து கேட்ட ம னை…

உத்திரப்பிரதேசத்தின், சாம்பல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் திருமணம் முடிந்த 18 மாதங்களிலே வி வாக ரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு…

நடி க் க வந் த போ து அசி ன் எப் படியி ருந்து ள்ளா ர் பாரு ங்க, பர ட் டை தலை…

நடி கை அசி னை யா ராலு ம் மற ந் திரு க்க முடியா து. கேர ளா நடிகை யா ன இவர் ஜெய ம் ரவி நடி த்த எம். கும ர ன் சன் ஆ ஃப் ம கால ஷ்மி …

யுவன் ஷங் கர் ராஜா வி ன் 3 ம-னை-வி-க-ள் யார் தெரி யு மா அவர் க ளை பார் த்…

தமிழ் சி னி மா வில், இசைய மைப் பாள ர்கள் பல ரும் தற் போ து நடிக ர்களா க மா றி வருகி ன்ற னர். விஜய் ஆ ண்ட னி, ஜிவி பிர கா ஷ் வரி சை…

டூ-ய-ட் ஆ-ட -மறு த்த பிர பல நடி கை.. கோ -ப-த்-தி-ல் கி ளம் பிய கவு ண்ட…

தமிழ் சினி மா வில் கா-மெ-டி ஜா-ம்-ப-வ-னா-க இருந்து வருபவர் நடிகர் கவு ண்ட மணி. இவர் படத்தில் ஹீரோ பேச ப்படு கி றா ர்க ளோ இல் லை யோ…

இந்த கு ட்டி பொண் ணா க இ ரு க்கு ம் தமி ழ் சினி மாவி ல் ஹீ ரோஜி னா க மட்…

கொ- ரோ-னா -வை-ர-ஸி-ன் தா- க் -க-ம் காரணமாக தற்போது இந்தியாவில் ஊ -ர -ட-ங்-கு- ச -ட்-ட-ம் போ டப்பட்டு ள் ளது.இத னா ல் அனை வ ரும் வீ…

சர வ ணா ஸ்டோ ர் ஸ் அண் ணா ச் சி மா-மி-யா-ர் யா ருன் னு தெ ரியு மா ?…

தி லெ ஜ ண்ட் சர வ ணா ஸ்டோ ர் ஸ் உ ரி மை யா ள ர் அருள் பலரு க்கு ம் பரிட் சியமா ன வர். 5 நி மிட த்தி ற்கு ஒரு மு றை டிவியி ல் தோ…

நடி கை நதி யா வி ல் முதல் க-ண-வ-ர் யார் தெ ரியு மா இரண்டு மக ள்க ளின் அ ப்…

நதியா ஒரு தமி ழ்த் தி ரை ப்பட நடி கை. இவரது இயற்பெயர் சரீனா அனூஷா மோய்டு. 1984-94 காலக ட்டத் தில் கதாநா யகியா கவு ம், பின் னர்…

மு-க-க் -க-வ-ச-ம் அணியாதவர்களை ச-வ-ப்-பெ -ட்-டி-யி-ல் படுக்க வைத்து வினோத…

இந்தோனேஷியாவில் முகக்கவசம் அணிய மறுக்கும் நபர்களுக்கு த -ண்-ட-னை அளிக்கும் விதமாக அவர்கள் ச-வ-ப்-பெ-ட்-டி-யி-ல் சில நிமிடங்கள்…

ம-ரு-த்-து-வ ம-னை-யில் அட்மிட் செய்த 70 வயதில் தாதா 55வயது பாட்டியை…

முதியவர் ஒருவர் சி-கி-ச்-சை-க்-கா-க ம-ரு-த்-து-வ-ம-னை-யில் அனுமதித்த நிலையில் பக்கத்து பெட்டில் இருந்த 55 வயது பெண்ணை…

11 மாத த ங் கை யை கொ- லை- செய்த 5 வயது குழந்தை… சினிமா பாணியில் நடந்த…

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள துர்கஷானம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் காவியா. அவருக்கு ஐந்து வயதில் நிர்மலா என்ற மகளும், 11…

அரசு ம -ரு-த்-து-வ-ம-னை-யி-ல் சக்கர நாற்காலியில் இருந்து நோ- யா-ளி-யை கீ-ழே…

நாடெங்கும் கொ- ரோ -னா என்ற கொ- டூ-ர -வை-ர-ஸா-ல் ந- டு -ங் --கி நிற்கும் நிலையில் நம் ம ன தை ந டு ங் க வைக்கும் சில…

இந்த பு-கை-ப்-படத் தி ல் இருக் கும் பிரப ல ம் யாரு ன் னு தெரியுதா..? –…

இந்த பு-கை-ப்-படத்தில் இருக்கும் இவர் தமிழக அ-ர-சி-ய-ல்-வா-தி-க-ளி-ல் பிரபலமான ஒருவர். அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர். தற்…

அன்று கு ப் பை தொட் டி யில் சா ப் பாடு.இன்று உலகமே வியக்கும்…

தமிழகத்தில் சாலையில் படுத்து தூங்கி ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு க -ஷ்- ட-ப்-ப-ட்-ட நபர் இன்று கனடாவில் கோ-டீ-ஸ்-வ-ர-ர்- ஆகியுள்ள…

81 வயது வயது மூ-தா-ட்-டி-யை தி-ரு-ம-ண-ம் செய்துகொண்ட 24 வயது இளைஞர்..! அது…

உக்ரைன் நாட்டில் 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் தன்னை இ-ரா-ணு-வ-த்-தி-ல் சேர்க்ககூடாது என்பதற்காக 81 வயது மூ-தா-ட்-டி-யை திருமணம்…

5 ஆண்டுகளாக கோ-மா-வி-ல்… கண் விழித் தது ம் மனைவி செய்த செயலை கண்டு என்ன…

சீனாவில் நீண்ட 5 ஆண்டு காலம் கோ-மா-வில் இருந்த கணவரை நாளுக்கு 20 மணி நேரம் அக்கறையுடன் கவனித்து வந்த மனைவியிடம், நினைவு திரும்பிய…

63 ஆண் டுக ளு க்கு முன் தொ லை ந்த பர்ஸ் கண் டுபி டி ப்பு.. உள் ளே என்ன இரு…

அமெரி க்கா வில் 1957ஆம் ஆண்டு தொலை ந்து போன பள்ளி மாணவி ஒருவ ரின்  பர்ஸ் கிட்டதட்ட அரை நூற் றண் டுகளு க்கு பின் மீண்டும் கிடை…

அ -று-வை சி-கி-ச்-சை-க்-கா-க காத்திருந்த நோ-யா-ளி. இரண்டுமுறை கீ-ழே வி…

அமெரிக்காவில், நோ-யா-ளி ஒருவர் இ-த-ய மாற்று அ-று-வை சி-கி-ச்-சை-க்-கா-க காத்திருக்க, அவருக்கு பொருத்தப்பட இருந்த இ-த-ய-ம், இரண்டு…

லிஃப்டில் சிறுவனின் க-ழு-த்-தி-ல் இ -று-கி-ய க-யி-று.. து-ணி-ச்-ச-லா-க…

இன்றைய சமூகத்தில் சிசிடிவி கெமராக்கள் உலகில் அனைத்து கு -ற்-ற-ங்-க-ளை-யு-ம் தடுக்க பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.…

நான் டா க் ட ர் ஆகணும்… 10 வருடத்திற்கு முன் சூர்யாவிடம் கேட்ட ஏ-ழை-…

நடிகர் சூர்யா தமிழ் சினிமா உலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர்.இவர் சினிமா உலகின் நடிப்பைத் தாண்டி பல உதவிகளையும் சமூகத்திற்கு…

அம்மன் பட த் தில் கு ழந் தை நட் சத் தி ர மாக நடி த்த நடி கை யா இது!இப் போ…

ரம்யா கிருஷ்ணன், சௌந்தர்யா, ரமி ரெட்டி, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் இணைந்து நடித்து வெளிவந்த படம் தான் அம்மன்.இந்த திரைப்படம் தமிழில்…

கை-தி-யை-ப் பார்த்து ஆ-சை-யை அ-டக்-கமு-டி-யா-மல் போ-லீ-ஸ் செய்த கா ரி…

இப்பொழுதெல்லாம் பிரபலம் ஆகவேண்டும் என்ற ஆ-சை பலருக்கும் வந்துவிட்டது..எதாவது ஒன்று செய்து இணை யத் தளத் தில் விட்டு பிரபலம் அ டைந்…

இமா ன் அண் ணா ச்சி ம னை வி யார் தெ ரியு மா?.. யா ர் மகளை கல் யா ண ம் செய்…

சொல் லுங் கண் ணே சொல்லுங்க என்றதும் நம் நி னை வி ற்கு மு த லில் வருவது இமான் அண் ணா ச் சி தான். தமிழ் திரை ப்ப ட ந-கை-ச்-சு-வை…

எம்.ஜி.ஆருடன் இந்த பு-கை-ப்-ப-ட-த்-தி-ல் இருக்கும் பிரபலம் யார் தெரியுமா..…

சமீப காலமாக முன் ன ணி பி ரபல ங்க ளு டன் இளம் பிர பல ங் கள் இ ருக் கும் பு-கை-ப்-ப-ட-ங்-க-ளை சமூக வ-லை-த்-த-ள-ங்-க-ளி-ல் வெளியாகி…

61 வ ய து மு-தி-ய-வ-ரி-ன் வித்தியாசமான கடைசி ஆ சை. நிறைவேறிய 2 மணி…

ம-ர-ண ப-டு-க்-கை-யி-ல் இருந்த 61 வயது மு-தி-ய-வ-ர் வித்தியாசமான கடைசி ஆசை ஒன்றை தெரிவித்தார். அது நிறைவேறிய 2 மணி நேரத்தில் அவர்…

சாலையில் பி -ச்-சை -யெ-டு-த்-த நபர்! அவ ரி ன் க-ம்-பீ-ர-மா-ன பணக் கா ர…

இந்தியாவில் பெரிய கா வ ல்  து றை அ-தி-கா-ரி-யா-க பணி யாற்றி யவர் சா லையில் பி-ச்-சை-யெ-டு-த்-து கொண்டிருந்த ச ம் ப வ ம்…

தான் உ ண் மை யா க கா-த-லி-த்-த கா-த-லி கை வி ட் ட தால் கா-த-ல–ன்…

இப் போதெல்லா ம் எதற் கெல் லாம் போ-ரா -டு-வ-து என்று எல்லையே இல்லாமல் ஆகிவிட்டது. முன்பெல்லாம் ஏதாவது பெரிய கோ ரிக் கை யோ டு தான்…

அம்மாவை அப்பா ஏன் வி வாக ரத்து பண்ணுனாங்கனா..? முதல் முறையாக உண்மையை உ டை…

தமிழ் சினிமாவில் ஏழாம் அறிவு திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் உலகநாயகனின் மகள் ஸ்ருதிஹாசன். அந்த படத்திற்கு பின்னர்…

என்னது ‘சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அண்ணாச்சிக்கும் தமிழிசை சவுந்தர ராஜனுக்கு இப்படியொரு…

தி லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர் அருள் பலருக்கும் பரிட்சியமானவர். 5 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை டிவியில் தோன்றி உ ள்ளூர் அ ழகி முதல்…

3 ஆண்டுகளாக இளைஞரை விடாமல் து ர த்தி ப ழிவாங்கும் காக்கை கூட்டம்.! காரணம்…

இந்தியாவில் மத்திய பிரதேசத்தில் இளைஞர் ஒருவரை மூன்று ஆண்டுகளாக ப ழி வாங்குவதற்கு காக்கைக் கூட்டம் து ரத் தி வருவது பெரும்…

கில்லி படம் வி ல்லன் மனைவி அட இவுங்க தானா? – இவ்வளவு அழகான மனைவி யார்…

தமிழ் சினிமாவில் பல வி ல்லன் நடிகர்கள் வந்து சென்றுள்ளனர் ஆனால் அவர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.…

காக்கா முட்டை திரைப்படத்தில் நடித்த சிறுவனாக இது ஹீரோக்களை மி ஞ்சும் அளவு…

2014ல் தனுஷ் தயாரிப்பில் வெளியான படம் காக்கா முட்டை. குறைந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகி தமிழ் திரையுலகில் பெ ரும் அ தி ர்வை ஏற்படுத்திய…

பரிதாபமாக உ யி ரிழ ந்த பிரபல நடிகர் பாண்டியன்..!! எப்படி இ ற ந்தார்…

சினிமாவில் ஒருவருக்கு கதாநாயகன் வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. அதுபோல சிலருக்கு எந்த நேரத்தில் சினிமா வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதை கணிக்க…

5 ஆண்டுகளாக கோ மாவில்… கண்விழித்ததும் மனைவியை பார்த்து என்ன சொன்னார்…

சீனாவில் நீண்ட 5 ஆண்டு காலம் கோமாவில் இருந்த கணவரை நாளுக்கு 20 மணி நேரம் அக்கறையுடன் கவனித்து வந்த மனைவியிடம், நினைவு திரும்பிய…

காதலனுக்காக வீட்டை விட்டு ஓடிய தேவயானி! இந்த ர கசியங்கள் தெரியுமா? அ தி…

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளில் இடம்பிடித்தவர் தேவயானி, கொஞ்சும் அழகாலும், அசத்தலான நடிப்பாலும் பட்டிதொட்டியெங்கும் பட்டையை…

அம்பிகாவின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா !! மகனும் ஒரு நடிகரா.? இவ்வளவு நாள்…

80 களில் தென்னிந்திய சினிமாவை தன்வசம் வைத்திருந்தவர்கள் அம்பிகா-ராதா சகோதரிகள். இவர்கள் இருவரும்தான் அனைத்து முன்னணி…

அரசன் சோப் விளம்பரத்தில் நடித்த சின்ன குழந்தை இப்போ எப்படி இருக்குறாங்க…

90களில் வந்த விளம்பரங்களில் அரசன் சோப் விளம்பரம் யாராலும் மறக்க முடியாதது. மேலும் அந்த காலக்கட்டத்தில் இந்த விளம்பரம்…

வெளிநாட்டு விமானநிலையத்தில் இந்தியரின் பாஸ்போர்ட்டை பார்த்து அ தி ர் ச் சி…

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் இந்தியர் ஒருவரின் பாஸ்போர்ட்டை பார்த்து அ தி ர் ச்சிய டைந்த அதிகாரிகள், அவருடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டது…

அருந்ததி படத்தில் வந்த குட்டி அனுஷ்காவா இது!… இப்போ எப்படியிருக்காங்க…

பிரபல நடிகை அனுஷ்காவுக்கு திருப்புமுனையாய் அமைந்த படம் ”அருந்ததி”.அவரது திறமையான நடிப்பாலும், மி ர ட்டலான தோற்றத்தாலும் ஏராளமான…

பிரபலமான நடிகர் மேஜர் சுந்தர்ராஜன் மகன் இவ்வளவு பெரிய நடிகராக இவ்வளவு நாள்…

மேஜர் சுந்தரராஜன் என்று பரவலாக அறியப்பட்ட சுந்தரராஜன் (மார்ச்சு 1, 1935 – மார்ச்சு 1, 2003), 1965 முதல் 2003 வரை தமிழ்த்…

கௌதமியின் கணவர் மற்றும் மகள் யார் தெரியுமா? அம்மாவை மிஞ்சும் பேரழகில்…

1983ம் ஆண்டு வசந்தமே வருக என்ற படத்தின் மூலம் துணை நடிகையாக அறிமுகமாகி, 1987ம் ஆண்டு தெலுங்கு திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக…

அ ந்த கா லத்தி லேயே சொ ந்த மாக கப் பல், விமா னம் வை த்திரு ந்த ஒ ரே நடி கை…

சி னிமா உல கில் எ ப்போதுமே ஆ ண் நடி கர்க ளி ன் ஆ திக் கம் கொஞ் ச ம் அ தி க மாகவே இ ருக் கும். அ து சொத் து வி ஷய மாக இ…

90களில் கொடிகட்டி பறந்த சீரியல் நடிகையா இது..? ஆளே மாறி படுஒல்லியான இப்போ…

சினிமா முதல் சின்னத்திரை வரை தன் இடத்தை விட்டு விடக்கூடாது என்ற காரணத்தால் பல்வேறு போட்டியில் நடிகைகள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அந்த…

ரேஷன் அரிசியை வாங்கி தான் சமைக்கிறேன்..! – எனக்கு படிப்பும் குறைவு..!…

கொ ரோ னா பி ர ச் சனையால் நடிப்பு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் தான் படும் சிரமங்கள் குறித்து பிரபல சீரியல் நடிகர் சாய் சக்தி தற்போது…

சுப்ரமணியபுரம் சுவாதி இப்போ எப்படி இருக்கிறார் பாருங்க.? வயதான தோற்றத்தில்…

தமிழ் திரையுலகில் ‘சுப்ரமணியபுரம்’ படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் தெலுங்கு நடிகை சுவாதி.இந்த முதல் படத்திலேயே ரசிகர்களை தன்…

நடிகர் தனுஷ் வீடு இவ்வளவு பிரம்மாண்டானதா?.. மனைவி ஐஸ்வர்யா வெளியிட்ட…

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து சமீபத்தில் வெளியான அ சு ரன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து கௌதம் இயக்கத்தில்…

சுப்ரமணியபுரம் சுவாதி இப்போ எப்படி இருக்கிறார் பாருங்க.? வயதான தோற்றத்தில்…

தமிழ் திரையுலகில் ‘சுப்ரமணியபுரம்’ படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் தெலுங்கு நடிகை சுவாதி.இந்த முதல் படத்திலேயே ரசிகர்களை தன்…

தினமும் 2 மணிநேரம் அ ழுது து டித்த நடிகை..!! காதல் சந்தியா வாழ்வில் இப்படி…

நடிகை சந்தியா காதல் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர். அந்த படத்திலிருந்து இவரை அனைவரும் காதல் சந்தியா என அழைக்க தொ…

இந்த பெ ண் வேடத்தில் இருக்கும் ந டிகர் யார் என்று தெரிகிறதா? ..இதோ யாரென்று…

தமிழ் திரையுலகில் மாபெரும் நடிப்பின் மூலம் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் உலகநாயகனாக வளம் வருபவர் நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் நடிக்கும் நடிகைகள்…

இந்த பெ ண் வேடத்தில் இருக்கும் நடிகர் யார் என்று தெரிகிறதா?..இதோ யாரென்று…

தமிழ் திரையுலகில் மாபெரும் நடிப்பின் மூலம் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் உலகநாயகனாக வளம் வருபவர் நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் நடிக்கும் நடிகைகள்…

அஞ்சு ரூபா நோட்டு இருந்தா நீங்கதான் அதிர்ஷ்டசாலி -கல்லாபெட்டில தேடுங்க…

பழைய விஷயங்களை சேகரித்து பின்னர் விற்பனை செய்வதன் மூலம் நீங்கள் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். இந்த பொழுதுபோக்கு…

அன்று மகள் திருமணத்துக்கு 500 கோடி செ லவ ழித்த கோடீஸ்வரர்..!! ஒரே…

பெரும் கோடீஸ்வரராக, தொழிலதிபர் லட்சுமி மிட்டல் உள்ள நிலையில் அவரின் சகோதரர் பிரமோத் மிட்டல் மிகவும் திவாலான மனிதராக லண்டன்…

பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் கதிரின் த ந்தை யாக நடி த்த வரின் ப ரி தாப நி…

இ யக்கு னர் மா ரி செ ல்வரா ஜ் இ யக்க த்தி ல் கட ந்த 2018 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான பரி யேறு ம் பெ ருமா ள் தி ரை ப்ப டம் ம க்க ள் ம…

அன்று மகள் திருமணத்துக்கு 500 கோடி செ லவ ழித்த கோடீஸ்வரர்..!! ஒரே…

பெரும் கோடீஸ்வரராக, தொழிலதிபர் லட்சுமி மிட்டல் உள்ள நிலையில் அவரின் சகோதரர் பிரமோத் மிட்டல் மிகவும் திவாலான மனிதராக லண்டன்…

பிரபல இயக்குனரின் இரண்டாவது ம னைவியா ரம்யாகிருஷ்ணன்… பல ஆண்டுகளுக்கு…

80, 90களில் தென்னிந்திய சினிமாவிற்கு நடிகையாக அறிமுகமாகி தற்போது பா குப லி படத்தின் மூலம் பிரம்மாண்ட நடிகையாக தி கழ்பவர் நடிகை…

மீண்டும் சீரியலில் களமிறங்கிய தேவயாணி..! எந்த சீரியல் தெரியுமா? எந்த…

பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான கோலங்கள் என்ற ஒரே சீரியலில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் நீ ங்கா இடம் பிடித்தவர் நடிகை…

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் வீடு இத்தனை லட்சமா? – இதோ யாரும்…

இந்திய மக்களிடையே எப்பொழுதும் அதிகம் பேசப்படுவது என்னவென்று கேட்டல் ஓன்று சினிமா இன்னொன்று கிரிக்கெட். சிறுசு,பெருசு, ஆண்கள்,…

சிறையில் கண்ணீர்விட்டு அழுத சசிகலா! நொந்து போன டி.டி.வி: வீடியோ ஆதாரங்களை…

பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் சசிகலா, வெற்றிவேல் மரணத்தை நினைத்து கண்ணீர் விட்டு அழுததாகவும், சில வீடியோ ஆதாரங்களை…

15 ஆண்டுகள் கோமாவில் இருந்த இளவரசர்! பெண்ணின் குரலைக் கேட்டு கைகளை அசைத்த…

சரியாக 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கார் விபத்தில் சிக்கி கோமா நிலைக்கு சென்ற சவுதி இளவரசர் ஒருவர் தற்போது தனது கை விரல்களை உயர்த்தி…

அன்று மகள் திருமணத்துக்கு 500 கோடி செலவழித்த கோடீஸ்வரர்! ஒரே கையெழுத்தால்…

பெரும் கோடீஸ்வரராக, தொழிலதிபர் லட்சுமி மிட்டல் உள்ள நிலையில் அவரின் சகோதரர் பிரமோத் மிட்டல் மிகவும் திவாலான மனிதராக லண்டன்…

63 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைந்த பர்ஸ் கண்டுபிடிப்பு.. உள்ளே என்ன இருந்ததுனு…

அமெரிக்காவில் 1957ஆம் ஆண்டு தொலைந்துபோன பள்ளி மாணவி ஒருவரின் பர்ஸ் கிட்டதட்ட அரை நூற்றண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் கிடைத்துள்ளது.…

தங்கத்தை பிங்க் நிற பேப்பரில் கொடுப்பது ஏன் தெரியுமா? இவ்வளவு நாளா…

பொதுவாக தங்கம் வாங்க சென்றாலே நமக்குள் ஆயிரம் சந்தேகம் இருக்கும், அதுவும் முதன்முறையாக தங்கம் வாங்க சென்றால் எப்படி பேரம் பேசுவது…

கொள்ளை அழகில் சிலையாக வந்த மணப்பெண்! திருமணம்னா சும்மாவா? வேற லெவல்…

அனைவரின் வாழ்விலும் திருமணம் நடக்கும் நாள் என்பது மிகவும் முக்கியமான நாளாகும். ஒருவரின் வாழ்க்கையை அடியோடு மாற்றிப்போடும் வல்லமை…

இமான் அண்ணாச்சி மனைவி யார் தெரியுமா?.. யார் மகளை கல்யாணம் செய்திருக்கிறார்…

சொல்லுங்கண்ணே சொல்லுங்க என்றதும் நம் நினைவிற்கு முதலில் வருவது இமான் அண்ணாச்சி தான். தமிழ் திரைப்பட நகைச்சுவை நடிகரும்,…

நகைசுவை நடிகர் சுப்பையா என்ன ஆனார் தெரியுமா..? அவருக்கு இப்படி ஒரு…

கருப்பு சுப்பையா என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு ஒரு நகைச்சுவை காட்சி வந்து நிற்கும். ஈயம் பூச வேண்டும் என கவுண்டமணியிடம் வந்து நிற்கும்…

அம்மாவை மிஞ்சிய மகள்… தேவயானியின் மகளா இது?… வா யடைத்துப் போன…

நடிகை தேவயானி சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவர்க்கும் பிடித்தமான ஒரு நடிகை.தனது தனித்துவமான நடிப்பாலும் குடும்பப்பாங்கான…

தமிழர்கள் ஏன் மண் பாத்திரத்தில் சமையல் செய்தார்கள் தெரியுமா? விஞ்ஞானிகளின்…

காலங்கள் பல மாறினாலும் சில பாரம்பரிய விஷயங்கள் என்னமோ நம்மை பின்னி பிணைத்து வைக்க தான் செய்கிறது.நமது முன்னோர்கள் காட்டிய சில…

கைதியைப் பார்த்து ஆசையை அடக்கமுடியாமல் பொலிஸ் செய்த காரியம்… தீயாய்…

இப்பொழுதெல்லாம் பிரபலம் ஆகவேண்டும் என்ற ஆசை பலருக்கும் வந்துவிட்டது..எதாவது ஒன்று செய்து இணையத்தளத்தில் விட்டு பிரபலம் அடைந்துவிட…

சிறுவர்களுடன் சேர்ந்து கால்பந்து விளையாடிய பசு..! பார்வையாளர்களை வியக்க…

கேரளாவில் பசு மாடு ஒன்று தெருவில் கால்பந்து விளையாடும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.கிரிக்கெட் போட்டி…

வளர்த்த குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற உ யிரையே விட்ட நாய்… கண்ணீர்…

தூத்துக்குடி அருகே தனது எஜமானியை காப்பாற்ற, நல்ல பாம்புடன் சண்டை போட்டு அதனை கொன்று நாய் உ யிர்விட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில்…

உ யிரை பறிக்கும் பாத்திரம்? தெரியாமல் கூட இந்த பாத்திரத்தில் சமைத்து…

நமது உடலின் ஆரோக்கியம் என்பது முழுக்க முழுக்க நாம் சாப்பிடும் உணவுகளை நம்பித்தான் இருக்கிறது.எப்பொழுதும் நாம் சமைக்கும் உணவுகள்,…

கடைசி நேரத்தில் நின்றுபோன திருமணம்! மீண்டும் ராம்கியை மணந்தது எப்படி…

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகியாக இருந்து பின்னர் குணச்சித்திர நடிகையாக மாறியவர் நிரோஷா.இலங்கையில் பிறந்த நிரோஷா, நடிகை…

தெருவில் பரோட்டா கடை நடத்திய தமிழன்.! ஆண்டு வருமானம் மட்டும் எத்தனை கோடி…

சென்னையில் தெருவில் பரோட்டா கடை நடத்தி வந்த சுரேஷ் சின்னச்சாமியின் தற்போதைய ஆண்டு வருமானம் ரூ.18 கோடி.ஆயிரக்கணக்கில் சம்பாதித்து…

வி ல்லன் நடிகர் நம்பியாரின் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சோ கமா..! 3 ரூபாய்…

எம்.என்.நம்பியார் தமிழ்த் திரையுலகில் கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தலைசிறந்த நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர்.நேற்று முன்தினம்…

இந்திரலோகத்து அழகிகளையும் வியக்க வைக்கும் மணப்பெண்! வச்ச கண்ணு வாங்காம…

இன்றைய தேதிகளில் திருமணம் என்பது ஆடம்பரமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது.ஏழையாக இருந்தாலும் கடன் வாகியாவது பிரமாண்டமாக திருமணம் செய்ய…

தமிழர்கள் தூக்கி எறியும் குப்பையில் இத்தனை நன்மைகளா…? த யவுசெஞ்சு…

உங்களது சருமத்தை அழகுப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் எத்தனையோ வழிமுறைகளை கையாண்டு இருப்பீர்கள். ஆனால் அவை உங்களுக்கு அதிகமாக பலன்…

என் அம்மா ஒரு ஈழத்தமிழர்! போ ரில் இருந்த கொ டுமைகள்… முத்தையா…

இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளிதரன் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தில் தான் நடிக்க ம றுத்துவிட்டதாக பிரபல நடிகர் டிஜே…

ராஜகோபுரத்தின் நிழல் த லைகீழாக வி ழும் அதிசயம்.. வி ழிபி துங்கும் நிலையில்…

கர்நாடக மாநிலத்தில் சிவன் கோவிலின் நிழல் த லைகீழாக நிகழும் அதிசயம் நிகழ்ந்து வருகிறது.கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரி பகுதியில் உள்ள…

ராஜகோபுரத்தின் நிழல் த லைகீழாக விழும் அதிசயம்.. வி ழிபிதுங்கும் நிலையில்…

கர்நாடக மாநிலத்தில் சிவன் கோவிலின் நிழல் த லைகீழாக நிகழும் அதிசயம் நிகழ்ந்து வருகிறது.கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரி பகுதியில் உள்ள…

முதன் முறையாக மகளை வெளியுலகத்திற்கு காட்டிய விவேக்!! வைரலாகும் புகைப்படம்…

விவேக் தமிழ்த் திரைப்படத்தின் மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் ஆவார். இவரது நகைச்சுவை இலஞ்சம், மக்கள் தொகைப் பெருக்கம், அரசியல் ஊ…

Friends பட “குட்டி விஜய்” இப்போ எப்படி இருக்காருனு தெரியுமா? பாத்தா ஆ டி…

2001ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் ப்ரண்ட்ஸ். இந்தத் திரைப்படம் சித்திக்கின் கதை, திரைக்கதை, இயக்கத்திலும் கோகுல் கிருஷ்ணாவின்…

வி ல்லன் நடிப்பில் மிரட்டிய பிரகாஷ்ராஜ் அவர்களின் மகள்கள் யார் தெரியுமா?…

என்ன செல்லம் நீ’ என கொஞ்சலாகக் கூறினாலே, போதும் உடனடியாக நமது மனக் கண்ணில் வந்து விடுவார் நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ். அந்தளவுக்கு…

அம்மன் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த நடிகையா இது!இப்போ எப்படி…

ரம்யா கிருஷ்ணன், சௌந்தர்யா, ரமி ரெட்டி, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் இணைந்து நடித்து வெளிவந்த படம் தான் அம்மன்.இந்த திரைப்படம் தமிழில்…

5 ஆண்டுகளாக கோமாவில்… கண்விழித்ததும் மனைவியை பார்த்து என்ன சொன்னார்…

சீனாவில் நீண்ட 5 ஆண்டு காலம் கோமாவில் இருந்த கணவரை நாளுக்கு 20 மணி நேரம் அக்கறையுடன் கவனித்து வந்த மனைவியிடம், நினைவு திரும்பிய…

பிக்போஸ் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியின் மகன் யார் தெரியுமா?? யாரும் பார்க்காத…

விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கியாட்சி. வீட்டுக்குள்ள யார் யார் போவாண்ங்கனு தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சு.…