சீ ரியல் நடிகை ரிந் தியா வை ஞாப கம் இரு க்கா..?? இவர் தற் போ து என்ன செய் கிறார் தெரி யுமா..?? இணை யத் தில் வை ரலா கும் புகை ப்ப டம் உ ள் ளே ..!!

0 113

த மிழ்   சீ ரியல்க ளைப்   போல  மலை யாள   சீ ரிய ல்களி லும்   பிஸியாக நடித்து   வ ருகி றார் நடிகை ரிந்தியா. இவர்   தி ரும தி   செ ல்வம்   தொட ரில்   வி ல்லி யா க   நடித்த ரிந்தியா  தற்போது   குறி ஞ்சிம லர்  என்ற    தொ டரில்   ஹீ ரோயி னாக   நடித்து   வருகி றார்   என்பது   குறி ப்பிட த்தக்கது. மேலும் இவர் சென்னையில் ம ட்டும ல்லா மல்   கே ரளாவி ற்கும்   சீரி யல்க ளில்   நடிக்க அடிக்கடி சென்று   வருகி ன்றார் என்பது   கு றிப்பிட த்தக்கது.

மேலும் நடிகை ரிந்தியா  கு ங்கும ப்பூ  தொடரில்   மூ லம்  அ றிமுக மான ரிந்தியா. இப்போது   பி சியா ன   சி ன்ன த்திரை   நடிகை யாக   உள் ளார். இவர் திருமதி செல்வம்   மூ லம்   இ ல்ல த்தரசிக ளிடம்   அதி கமான   பாரா ட்டுக ளைப்   பெற்றார். தமிழில்   ஒ ளிபர ப்பாகி   முடிந்த   தெ ய்வம கள்   தொடர்

மலையா ளத்தி ல்   பா க்யல ட்சுமி   என்ற பெயரில்   ஒளிபர ப்பாகி ன்றது. இதில் ரிந்தியா தான்   ஹீ ரோயி னாக   நடித்து   வருகி றார். த மிழ்நா ட்டைப்   போலவே கேர ளாவி லும்   பலரும்   சீ ரிய ல்களை  விரு ம்பி   பார் க்கி ன்றா ர்கள். அங்கு ஒரே நாளில் இரண்டு   மூ ன்று   எ ப்சொ யடே  எடுத்து   வருகி ன்றா ர்கள்.

அதனால்   மலை யாள   சீ ரிய ல்களி ல்   நடிப்பது   எ ளிதா க   இரு க்கி ன்றது   என்கின்றார் நடிகை ரிந்தியா. இவர்   த மிழ்   மலை யாளம்   என இரண்டு   மொ ழிகளி லும்   படி ப்பத னால்   மா தத்தி ற்கு   15 நாட்கள் சென் னையிலும்  மீதி 15 நாட்கள்   கே ரளாவி லும்   பிரி த்து   கால்   சீட்க ளை    கொடு த்து   வருகி ன்றா ராம்.

நான்  சீரிய லில்   நடி ப்பது   சந் தேக ம்   என்று கூறும்   ரி ந்தியா விற்கு   நிறைய   சி னி மா   வா ய்ப்பு களு ம்  வருகி ன்றதா ம். அதனால் இவர் அந்த   வா ய்ப் புக ளை   தவி ர்த் து   வி ட்டதா க   கூற ப்படுகி ன்றது. மேலும் இவர் தற்போது   வெ ளியி ட்ட   புகை ப்பட ம் இதோ…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.