ராஜா ரா ணி சீ ரிய லில் வ ரும் இந் த நடி கை யா ர் தெ ரியு மா ..?? அட இ ந்த பி ரபல நடி கை யின் தங் கை யா ..?? ஆச் சிரி யமா ன தக வ ல் உ ள் ளே ..!!

0 78

தற் போது வெள் ளித் திரை யை தாண்டி சின் னத் திரை தொட ர்க ளுக்கு வரவேற்பு அதிகமாகி உள்ளது  என்று தான் சொல்ல வேண் டும் .இதில் விஜய் தொ லைக் காட் சியில் ராஜா ராணி சீரியல் முதல் சீசன் ம க்களி டை யே நல்ல வர வேற் பை பெற்றது.  அத னைத் தொ ட ர்ந்து ராஜா ராணி சீசன் 2 சீரியலும் மக்களிடையே  நல்ல வர வே ற்பை பெற் று ள்ளது . இ ந்த சீரி ய லில் மா மி யார் வேடத்தில் நடித்து வருபவர் நடிகை  பிரவீனா .

இவர்  தனது பதி னெ ட்டு வயதில் இருந்தே சினிமா வில் நடித்து வருகிறார். மேலும் 50க்கும் மேற்பட்ட மலை யாளப் பட ங் களி ல் நடித் துள்  ளார். இவர் த மிழ் சினிமா  வில்  பெரி தாக நடி க்க வில் லை என் றாலும்  தற்போது  சீரியல் களில் நடித்து அசத்தி வருகிறார். மேலும், இவ ருக்கு கடந்த 20 10ஆம் ஆண்டு ப்ரமோ த்  நா யர் என்ப வ ருடன் திரும ண மா னது . இவர் துபா யில் ஒரு  வங் கியில் மேனே ஜராக  உள் ளார் .

இந்த தம் பதி க்கு கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு  கௌரி என்ற ம கள் பிறந்தார். அ தும ட்டு மல் லாமல் இவர் நடிகை ஸ்ரீவி த்யா வின் தங்கை  ஆவார். தமிழ்  சினி மா வில் 60 காலகட்டங்களில் பிரபல நடி கை யாகத் தி கழ் ந்தவர் நடிகை ஸ்ரீவித்யா .இவர் தமிழ், தெ லுங்கு ,ம லை யாளம் என பல மொ ழி களில் நடித் துள் ளார் .

இவர் எம்ஜிஆர் கா லக ட்டம் முதல் இன்று விஜய், அஜித் காலகட்டம் வரை அ னைவ ருட னும் நடித்து ள் ளார். பின்னர்  கடந்த 2 006 ஆம் ஆண்டு கா ல மானா ர். இ வரது தங்கை தான் நடிகை பிரவீ ணா என் பது பலரும் அறி ந்தி ராத ஒன்று . நடிகை பிரவீணா சன் டி வியில்  ஒளிப ரப் பான பிரியமா ன வளே என்ற சீரிய லி ல் நடித் ததன் மூலம் தமிழ் ரசிகர் களி டை யே பிரபலம் அடைந்தார்.

மேலும் இவர் த மிழி ல் கார்த்தி நடிப்பில் வெ  ளி யான தீரன் அதிகாரம் ஒன்று ,விக்ரம் நடிப் பில் வெ ளியா ன சாமி ஸ்கொ யர், ஜெயம் ரவி நடிப்பில் வெ ளியா ன கோமாளி போ ன் ற ப ல படங் களில் கு ணச் சித் திர வேட ங்களில் நடி த்தி ருக் கிறார் என்பது குறி ப்பிட த்தக்  கது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.