குணா ப டத்தி ல் நடித்த நடிகை எ ன்னவா னார் தெ ரியுமா..?? த ற்போது எ ப்படியு ள்ளார் தெ ரி யுமா..?? ஆச் சிரி யமா ன த க வல் உ ள் ளே..!!

0 108

ந டிகர் க மல் ந டிப் பி ல் வெ ளியா ன ப ல பட ங்க ள் எ ன்று மே ம றக் க மு டியா த சி ல ப டங்க ள் இ ருக்கின் றன. அந் த வ ரிசையி ல் ம க்க ள் மன தி ல் ஆ ழமா க ப திந் த ஒ ரு பட ம் குணா.  1991ஆ ம் ஆண் டு சந் தா ன  பார தி இ யக்கத் தில் உ ல க நா யக ன் க மல்ஹா சன்  நடிப் பி ல் வெ ளிவந் த ப டம் நா யகன். இ ந்த பட த்தி ல் க மலு க்கு ஜோ டியா க ‘அ பிரா மி’  என்ற  கேர க்டரி ல் ந டித்தி ருப்பா ர் நடி கை ரோஷி னி. இ வர் த ற்போ து எ ன்ன ஆனா ர் என் று தெ ரியவில் லை.

க மல்ஹாச னின் கு ணா ப டத் தில் ந டித்த ந டிகை ரோஷி னி இ ப்போது  எ ன்ன செய்கி றா ர் என் ப து கே ள்விக் குறி யாகியு ள்ள து.  உலக நாயக ன் எ ன்றழை க்கப் படு ம் க மல்ஹா சனி ன் நடி ப்பி ல் வ ந் த மி க  மு க்கி ய மான ப டம் கு ணா.வித் தியாச மான வே டத் தில் ந டித்த க மலில்  இப் பட ம், ப லராலு ம் இன் னு ம் மற க்க  முடியா த பட மாவே  இரு க்கிற து.

1992ம் ஆண் டு வெ ளிவந் த இ ப்பட த்தில்  ரே கா, ஜ னகரா ஜ் ஆ கியோர்  உள் பட பல ர் ந டித்து ள்ளன ர். ச ந்தா ன பா ரதி இ ப்படத் தை இய க்கியிரு ந்தார்.இ ப்ப டத்தி ல் ரோஷி னியு ம், க மல்ஹாச னும் தங் கியிரு ந் த கு கைக் கு கு ணா கு கை என் றே  பெயரி ட்டு ள்ளன ர்.

இ ன்னமு ம் அ தனை கு ணா கு கை எ ன்று தா ன் அ ழைக்கிறா ர்க ளாம்.  இந் த குணா  குகை  கொடை க்கான லில் இரு க்கிற து. இ ப்படத் தின் நடி த் த ந டிகை  ரோஷி னிக் கு இப் பட ம் கடை சி ப டமாக வே அ மைந்து ள்ள து.அ ழகும், ந டிப்பு த் திற மையும்  இரு ந்து ம்  ரோஷினியா ல்.

த மி ழ் சினி மாவில்  தொட ர்ந்து  நடி க்க முடி யவில் லை. ஆனா ல் சி லர் ப டத்தி ல் நடி த்தா ர் எ ன்று சி லர் அ வர்  தி ரும ண மா கி செ ட்டிலா னதாகவு ம் கூ றி வ ருகின் றனர். உ ண்மையி ல் அ வர் எ ங்கே செ ன்றா ர்.? எ ன்ன ஆனா ர் எ ன்ற வி வர ம் பல ருக் கு புரி யாத  புதிரா க உ ள்ள து.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.