உண்மை சம்பவம்

16,000 அ-டி -உ-ய-ர-த்-தி-ல் நடு வா னி ல் பயணி களு க் கு இ-ன்-ப அ- தி-ர்-ச்-சி கொ டு த்த த மிழ ன்..! என்ன செய் தா ர் தெ ரியு மா..? சி- லி- ர் -க்- க -வை -க் -கு-ம் வீ டி யோ உள் ளே..!

இந் தியாவில் வி-மா-ன-ங்-க-ள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி யி ல் அறி விப் புக ள் செ ய்யப் படு வது வழக் கம். தமி ழக த்தில் தமி ழில் அறி விப் பு கள் செ ய்யப் பட வே ண்டுமெ ன கோ ரி க் கை இரு ந்து வரு கி றது. இந் நிலை யில் indigo வி மா ன த்தில் த மி ழில் அறி வி ப்பு செய் யப்ப ட்ட நிக ழ்வு ஒ ன்று  தற் போ து நட ந்துள் ளது .வட  சென் னை  யை சே ர்ந் த பி ரிய வி…
Read More...

இதுவரை ச-ண்-டை-யே போ-டா-த க ண வ ன்..! ஆனாலும்…

உத்திரப்பிரதேசத்தின், சாம்பல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் திருமணம் முடிந்த 18 மாதங்களிலே வி வாக ரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.அந்த…
Read More...

ம-ரு-த்-து-வ ம-னை-யில் அட்மிட் செய்த 70 வயதில் தாதா 55வயது…

முதியவர் ஒருவர் சி-கி-ச்-சை-க்-கா-க ம-ரு-த்-து-வ-ம-னை-யில் அனுமதித்த நிலையில் பக்கத்து பெட்டில் இருந்த 55 வயது பெண்ணை கா-த-லி-த்-து திருமணம் செய்த ச-ம்-ப-வ-ம்…
Read More...

11 மாத த ங் கை யை கொ- லை- செய்த 5 வயது குழந்தை… சினிமா…

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள துர்கஷானம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் காவியா. அவருக்கு ஐந்து வயதில் நிர்மலா என்ற மகளும், 11 வயதில் ஹேமாஸ்ரீ என்ற கைக்…
Read More...

இந்த பு-கை-ப்-படத் தி ல் இருக் கும் பிரப ல ம் யாரு ன் னு…

இந்த பு-கை-ப்-படத்தில் இருக்கும் இவர் தமிழக அ-ர-சி-ய-ல்-வா-தி-க-ளி-ல் பிரபலமான ஒருவர். அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர். தற் போது தமிழ்நாடு சட்டமன்  றத்தின்…
Read More...

அன்று கு ப் பை தொட் டி யில் சா ப் பாடு.இன்று உலகமே வியக்கும்…

தமிழகத்தில் சாலையில் படுத்து தூங்கி ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு க -ஷ்- ட-ப்-ப-ட்-ட நபர் இன்று கனடாவில் கோ-டீ-ஸ்-வ-ர-ர்- ஆகியுள்ள நிலையில் தனது நினைவுகளை பகிர்ந்து…
Read More...

81 வயது வயது மூ-தா-ட்-டி-யை தி-ரு-ம-ண-ம் செய்துகொண்ட 24 வயது…

உக்ரைன் நாட்டில் 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் தன்னை இ-ரா-ணு-வ-த்-தி-ல் சேர்க்ககூடாது என்பதற்காக 81 வயது மூ-தா-ட்-டி-யை திருமணம் செய்துகொண்ட ச-ம்-ப-வ-ம் பெரும்…
Read More...

5 ஆண்டுகளாக கோ-மா-வி-ல்… கண் விழித் தது ம் மனைவி செய்த…

சீனாவில் நீண்ட 5 ஆண்டு காலம் கோ-மா-வில் இருந்த கணவரை நாளுக்கு 20 மணி நேரம் அக்கறையுடன் கவனித்து வந்த மனைவியிடம், நினைவு திரும்பிய அவர் கூறிய வார்த்தை அனைவரையும்…
Read More...

63 ஆண் டுக ளு க்கு முன் தொ லை ந்த பர்ஸ் கண் டுபி டி ப்பு..…

அமெரி க்கா வில் 1957ஆம் ஆண்டு தொலை ந்து போன பள்ளி மாணவி ஒருவ ரின்  பர்ஸ் கிட்டதட்ட அரை நூற் றண் டுகளு க்கு பின் மீண்டும் கிடை த்துள் ளது. இந்த பர்ஸ்ட் நம்மை அமெ…
Read More...