Browsing Category

சினிமா

நடி கர் சமு த் தி ர க னி மனை வி யார் தெரி யு மா இது வ ரை ப லர் க ண்டி ரா த…

எப் பொ ழுது ம் சிற ந்த  கதா பா த்தி ரங்க ளை தேர் ந்தெ டு த்து நடி ப்ப  திலு ம் சி றந் த கதை களை இயக் கு வதி லும் வ ல்ல வ ர் சமுத்…

நடி க ர் வி மல் மற் றும் சூ ரி செ ய்த மோ-ச-மா-ன செ யல் அ-ப-ரா-த-ம்…

சில நடிகர் நடி கை கள் ஹீ ரோ  வாக வும் இல் லை ஹீரோ யினி யா க நடி க் க இ து க்கு முன் னா  டி சின் ன சின் ன ரோ ல் ப ண்ணி யிரு ப்பா …

அசல் ஊ-ர்-வ-சி-யை-ப்-போ-ல-வே இரு க்கு ம் அவ ரி ன் இரண்டு ச கோ த ரி க ளை…

ஊ-ர்-வ-ஷி-யி-ன் சகோதரிகள் கல்ப னா ம ற் றும் கலரஞ் சி னி இவ ங்க மூ ன்று பெ ரும்  சினி மா துறை யை சே ர்ந் தவர் கள் தா ன் இவங் க பி…

ந-கை-ச்-சு-வை மன் னர் செந் தில் அவ ர்க ளின் மரு மக ளை யார் எல் லாம் பார்த்…

நடிகர் செந்தில் ஒரு காலத்தில் ந-கை-ச்-சு-வை மன் னரா க உ லக ம் மு ழுவ தும் சுற் றி வந் தவ ர். இ ன்று வரை ந-கை-ச்-சு-வை ந டிக ர் செ…

நடி க ர் எம் எஸ் பா ஸ் கரு க்கு இவ் வ ளவு அ ழ கி ய மகளா? அவர் என்ன தொ ழி ல்…

நடிகர் எம்.எஸ். பா ஸ் கர் த னது மக ளி ன் பு-கை-ப்-ப-டத்-தி-னை வெ  ளியி ட்டு ரசி கர் களை வா யடை க்க வை த்துள்  ளார் த மிழ் சி னிமா…

உ -யி-ரி-ழ-ந்-த நடிகர் மு-ர-ளி டைரியில் எழுதி யிரு ந் த முக் கி ய தக வல்!…

பிரபல திரைப்பட நடிகரான முரளி உ- யி-ரி-ழ-ந்-த நிலையிலும், அவர் க-ட-ன் பெ-ற்-றி-ரு-ந்-த 17 ல-ட்-ச-ம் ரூ-பா-யை மனைவி செ-ட்-டி-ல்…

நடி க் க வந் த போ து அசி ன் எப் படியி ருந்து ள்ளா ர் பாரு ங்க, பர ட் டை தலை…

நடி கை அசி னை யா ராலு ம் மற ந் திரு க்க முடியா து. கேர ளா நடிகை யா ன இவர் ஜெய ம் ரவி நடி த்த எம். கும ர ன் சன் ஆ ஃப் ம கால ஷ்மி …

யுவன் ஷங் கர் ராஜா வி ன் 3 ம-னை-வி-க-ள் யார் தெரி யு மா அவர் க ளை பார் த்…

தமிழ் சி னி மா வில், இசைய மைப் பாள ர்கள் பல ரும் தற் போ து நடிக ர்களா க மா றி வருகி ன்ற னர். விஜய் ஆ ண்ட னி, ஜிவி பிர கா ஷ் வரி சை…

டூ-ய-ட் ஆ-ட -மறு த்த பிர பல நடி கை.. கோ -ப-த்-தி-ல் கி ளம் பிய கவு ண்ட…

தமிழ் சினி மா வில் கா-மெ-டி ஜா-ம்-ப-வ-னா-க இருந்து வருபவர் நடிகர் கவு ண்ட மணி. இவர் படத்தில் ஹீரோ பேச ப்படு கி றா ர்க ளோ இல் லை யோ…

இந்த கு ட்டி பொண் ணா க இ ரு க்கு ம் தமி ழ் சினி மாவி ல் ஹீ ரோஜி னா க மட்…

கொ- ரோ-னா -வை-ர-ஸி-ன் தா- க் -க-ம் காரணமாக தற்போது இந்தியாவில் ஊ -ர -ட-ங்-கு- ச -ட்-ட-ம் போ டப்பட்டு ள் ளது.இத னா ல் அனை வ ரும் வீ…

சர வ ணா ஸ்டோ ர் ஸ் அண் ணா ச் சி மா-மி-யா-ர் யா ருன் னு தெ ரியு மா ?…

தி லெ ஜ ண்ட் சர வ ணா ஸ்டோ ர் ஸ் உ ரி மை யா ள ர் அருள் பலரு க்கு ம் பரிட் சியமா ன வர். 5 நி மிட த்தி ற்கு ஒரு மு றை டிவியி ல் தோ…

நடி கை நதி யா வி ல் முதல் க-ண-வ-ர் யார் தெ ரியு மா இரண்டு மக ள்க ளின் அ ப்…

நதியா ஒரு தமி ழ்த் தி ரை ப்பட நடி கை. இவரது இயற்பெயர் சரீனா அனூஷா மோய்டு. 1984-94 காலக ட்டத் தில் கதாநா யகியா கவு ம், பின் னர்…

நான் டா க் ட ர் ஆகணும்… 10 வருடத்திற்கு முன் சூர்யாவிடம் கேட்ட ஏ-ழை-…

நடிகர் சூர்யா தமிழ் சினிமா உலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர்.இவர் சினிமா உலகின் நடிப்பைத் தாண்டி பல உதவிகளையும் சமூகத்திற்கு…

அம்மன் பட த் தில் கு ழந் தை நட் சத் தி ர மாக நடி த்த நடி கை யா இது!இப் போ…

ரம்யா கிருஷ்ணன், சௌந்தர்யா, ரமி ரெட்டி, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் இணைந்து நடித்து வெளிவந்த படம் தான் அம்மன்.இந்த திரைப்படம் தமிழில்…

இமா ன் அண் ணா ச்சி ம னை வி யார் தெ ரியு மா?.. யா ர் மகளை கல் யா ண ம் செய்…

சொல் லுங் கண் ணே சொல்லுங்க என்றதும் நம் நி னை வி ற்கு மு த லில் வருவது இமான் அண் ணா ச் சி தான். தமிழ் திரை ப்ப ட ந-கை-ச்-சு-வை…

எம்.ஜி.ஆருடன் இந்த பு-கை-ப்-ப-ட-த்-தி-ல் இருக்கும் பிரபலம் யார் தெரியுமா..…

சமீப காலமாக முன் ன ணி பி ரபல ங்க ளு டன் இளம் பிர பல ங் கள் இ ருக் கும் பு-கை-ப்-ப-ட-ங்-க-ளை சமூக வ-லை-த்-த-ள-ங்-க-ளி-ல் வெளியாகி…

அம்மாவை அப்பா ஏன் வி வாக ரத்து பண்ணுனாங்கனா..? முதல் முறையாக உண்மையை உ டை…

தமிழ் சினிமாவில் ஏழாம் அறிவு திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் உலகநாயகனின் மகள் ஸ்ருதிஹாசன். அந்த படத்திற்கு பின்னர்…

என்னது ‘சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அண்ணாச்சிக்கும் தமிழிசை சவுந்தர ராஜனுக்கு இப்படியொரு…

தி லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர் அருள் பலருக்கும் பரிட்சியமானவர். 5 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை டிவியில் தோன்றி உ ள்ளூர் அ ழகி முதல்…

கில்லி படம் வி ல்லன் மனைவி அட இவுங்க தானா? – இவ்வளவு அழகான மனைவி யார்…

தமிழ் சினிமாவில் பல வி ல்லன் நடிகர்கள் வந்து சென்றுள்ளனர் ஆனால் அவர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.…

காக்கா முட்டை திரைப்படத்தில் நடித்த சிறுவனாக இது ஹீரோக்களை மி ஞ்சும் அளவு…

2014ல் தனுஷ் தயாரிப்பில் வெளியான படம் காக்கா முட்டை. குறைந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகி தமிழ் திரையுலகில் பெ ரும் அ தி ர்வை ஏற்படுத்திய…

பரிதாபமாக உ யி ரிழ ந்த பிரபல நடிகர் பாண்டியன்..!! எப்படி இ ற ந்தார்…

சினிமாவில் ஒருவருக்கு கதாநாயகன் வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது. அதுபோல சிலருக்கு எந்த நேரத்தில் சினிமா வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதை கணிக்க…

காதலனுக்காக வீட்டை விட்டு ஓடிய தேவயானி! இந்த ர கசியங்கள் தெரியுமா? அ தி…

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளில் இடம்பிடித்தவர் தேவயானி, கொஞ்சும் அழகாலும், அசத்தலான நடிப்பாலும் பட்டிதொட்டியெங்கும் பட்டையை…

அம்பிகாவின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா !! மகனும் ஒரு நடிகரா.? இவ்வளவு நாள்…

80 களில் தென்னிந்திய சினிமாவை தன்வசம் வைத்திருந்தவர்கள் அம்பிகா-ராதா சகோதரிகள். இவர்கள் இருவரும்தான் அனைத்து முன்னணி…

அரசன் சோப் விளம்பரத்தில் நடித்த சின்ன குழந்தை இப்போ எப்படி இருக்குறாங்க…

90களில் வந்த விளம்பரங்களில் அரசன் சோப் விளம்பரம் யாராலும் மறக்க முடியாதது. மேலும் அந்த காலக்கட்டத்தில் இந்த விளம்பரம்…

அருந்ததி படத்தில் வந்த குட்டி அனுஷ்காவா இது!… இப்போ எப்படியிருக்காங்க…

பிரபல நடிகை அனுஷ்காவுக்கு திருப்புமுனையாய் அமைந்த படம் ”அருந்ததி”.அவரது திறமையான நடிப்பாலும், மி ர ட்டலான தோற்றத்தாலும் ஏராளமான…

பிரபலமான நடிகர் மேஜர் சுந்தர்ராஜன் மகன் இவ்வளவு பெரிய நடிகராக இவ்வளவு நாள்…

மேஜர் சுந்தரராஜன் என்று பரவலாக அறியப்பட்ட சுந்தரராஜன் (மார்ச்சு 1, 1935 – மார்ச்சு 1, 2003), 1965 முதல் 2003 வரை தமிழ்த்…

கௌதமியின் கணவர் மற்றும் மகள் யார் தெரியுமா? அம்மாவை மிஞ்சும் பேரழகில்…

1983ம் ஆண்டு வசந்தமே வருக என்ற படத்தின் மூலம் துணை நடிகையாக அறிமுகமாகி, 1987ம் ஆண்டு தெலுங்கு திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக…

அ ந்த கா லத்தி லேயே சொ ந்த மாக கப் பல், விமா னம் வை த்திரு ந்த ஒ ரே நடி கை…

சி னிமா உல கில் எ ப்போதுமே ஆ ண் நடி கர்க ளி ன் ஆ திக் கம் கொஞ் ச ம் அ தி க மாகவே இ ருக் கும். அ து சொத் து வி ஷய மாக இ…

90களில் கொடிகட்டி பறந்த சீரியல் நடிகையா இது..? ஆளே மாறி படுஒல்லியான இப்போ…

சினிமா முதல் சின்னத்திரை வரை தன் இடத்தை விட்டு விடக்கூடாது என்ற காரணத்தால் பல்வேறு போட்டியில் நடிகைகள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அந்த…

ரேஷன் அரிசியை வாங்கி தான் சமைக்கிறேன்..! – எனக்கு படிப்பும் குறைவு..!…

கொ ரோ னா பி ர ச் சனையால் நடிப்பு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் தான் படும் சிரமங்கள் குறித்து பிரபல சீரியல் நடிகர் சாய் சக்தி தற்போது…

சுப்ரமணியபுரம் சுவாதி இப்போ எப்படி இருக்கிறார் பாருங்க.? வயதான தோற்றத்தில்…

தமிழ் திரையுலகில் ‘சுப்ரமணியபுரம்’ படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் தெலுங்கு நடிகை சுவாதி.இந்த முதல் படத்திலேயே ரசிகர்களை தன்…

நடிகர் தனுஷ் வீடு இவ்வளவு பிரம்மாண்டானதா?.. மனைவி ஐஸ்வர்யா வெளியிட்ட…

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து சமீபத்தில் வெளியான அ சு ரன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து கௌதம் இயக்கத்தில்…

சுப்ரமணியபுரம் சுவாதி இப்போ எப்படி இருக்கிறார் பாருங்க.? வயதான தோற்றத்தில்…

தமிழ் திரையுலகில் ‘சுப்ரமணியபுரம்’ படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் தெலுங்கு நடிகை சுவாதி.இந்த முதல் படத்திலேயே ரசிகர்களை தன்…

தினமும் 2 மணிநேரம் அ ழுது து டித்த நடிகை..!! காதல் சந்தியா வாழ்வில் இப்படி…

நடிகை சந்தியா காதல் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர். அந்த படத்திலிருந்து இவரை அனைவரும் காதல் சந்தியா என அழைக்க தொ…

இந்த பெ ண் வேடத்தில் இருக்கும் ந டிகர் யார் என்று தெரிகிறதா? ..இதோ யாரென்று…

தமிழ் திரையுலகில் மாபெரும் நடிப்பின் மூலம் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் உலகநாயகனாக வளம் வருபவர் நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் நடிக்கும் நடிகைகள்…

இந்த பெ ண் வேடத்தில் இருக்கும் நடிகர் யார் என்று தெரிகிறதா?..இதோ யாரென்று…

தமிழ் திரையுலகில் மாபெரும் நடிப்பின் மூலம் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் உலகநாயகனாக வளம் வருபவர் நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் நடிக்கும் நடிகைகள்…

அஞ்சு ரூபா நோட்டு இருந்தா நீங்கதான் அதிர்ஷ்டசாலி -கல்லாபெட்டில தேடுங்க…

பழைய விஷயங்களை சேகரித்து பின்னர் விற்பனை செய்வதன் மூலம் நீங்கள் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். இந்த பொழுதுபோக்கு…

அன்று மகள் திருமணத்துக்கு 500 கோடி செ லவ ழித்த கோடீஸ்வரர்..!! ஒரே…

பெரும் கோடீஸ்வரராக, தொழிலதிபர் லட்சுமி மிட்டல் உள்ள நிலையில் அவரின் சகோதரர் பிரமோத் மிட்டல் மிகவும் திவாலான மனிதராக லண்டன்…

பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் கதிரின் த ந்தை யாக நடி த்த வரின் ப ரி தாப நி…

இ யக்கு னர் மா ரி செ ல்வரா ஜ் இ யக்க த்தி ல் கட ந்த 2018 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளி யான பரி யேறு ம் பெ ருமா ள் தி ரை ப்ப டம் ம க்க ள் ம…

அன்று மகள் திருமணத்துக்கு 500 கோடி செ லவ ழித்த கோடீஸ்வரர்..!! ஒரே…

பெரும் கோடீஸ்வரராக, தொழிலதிபர் லட்சுமி மிட்டல் உள்ள நிலையில் அவரின் சகோதரர் பிரமோத் மிட்டல் மிகவும் திவாலான மனிதராக லண்டன்…

பிரபல இயக்குனரின் இரண்டாவது ம னைவியா ரம்யாகிருஷ்ணன்… பல ஆண்டுகளுக்கு…

80, 90களில் தென்னிந்திய சினிமாவிற்கு நடிகையாக அறிமுகமாகி தற்போது பா குப லி படத்தின் மூலம் பிரம்மாண்ட நடிகையாக தி கழ்பவர் நடிகை…

மீண்டும் சீரியலில் களமிறங்கிய தேவயாணி..! எந்த சீரியல் தெரியுமா? எந்த…

பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான கோலங்கள் என்ற ஒரே சீரியலில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் நீ ங்கா இடம் பிடித்தவர் நடிகை…

சித்ரா வீடியோக்களை என் செல்போனில் இருந்து அழித்தார்! அ டி த் து…

சித்ராவுடன் தொடர்ந்து பயணித்த அவரது உதவியாளர் சலீமிடம் பொலிசார் ஏன் விசாரணை நடத்தவில்லை என கேள்வியெழுந்துள்ள நிலையில் ஹேமந்த்…

திருமண முடித்த கையோடு மணப்பெண் செய்த வேலை.. ஷாக்கான மாப்பிள்ளை கடைசியில்…

திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்பார்கள். அதனால் தான் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் திருமணத்தை மிக முக்கியமானதாகக் கருதி அதை…

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சூப்பர் செய்தி- இதுவே…

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது.இந்த சீரியலில்…

காமெடி நடிகர் யோகி பாபுவிற்கு குழந்தை பிறந்தது- நடிகரே மகிழ்ச்சியாக…

நடிகர் யோகிபாபு- மஞ்சு பார்கவி தம்பதியினருக்கு இன்று அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு வெளியான யோகி படத்தின்…

இதுவரை காணாத புகைப்படம்! நடிகர் பிரபுவுடன் குழந்தையாக இருக்கும் இந்த நடிகர்…

தமிழ் சினிமாவின் ஹீரோக்களில் 80, 90 களும் முக்கியமானவராக இருந்தவர் நடிகர் பிரபு. நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் இவரின் அப்பா…

சித்ரா தங்கியிருந்த ஹொட்டல் அறைக்குள் வந்த அவருக்கு நன்கு அறிமுகமான நபர்?…

சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா ஹொட்டலில் சடலமாக கிடந்த வழக்கில் அவர் கணவர் ஹேமந்த் தவிர்த்து மூன்றாவதாக ஒரு நபருக்கும் தொடர்பிருக்கலாம்…

வேட்டி சட்டையில் கலக்கும் நடிகர் சூர்யாவின் மகன் ! அழகில் ஜோதிகாவையும் மி…

சினிமாவில் நடிக்கும்போதே நடிகர் நடிகைகள் அவர்களுடன் ஜோடியாக நடிதவர்களுடன் கா தல் வ யப்ப ட்டு இருவரும் நிஜத்தில் திருமணம்…

எனக்கு ஒரு பைசா கூட வேண்டாம்! நடிகை சித்ரா வழக்கில் உண்மையை வெளியில் கொண்டு…

சித்ரா வழக்கில் நான் ஆஜராக வேண்டும் என அவர் குடும்பத்தார் என்னிடம் கோரிக்கை வைத்தால் நிச்சயமாக ஒரு பைசா கூட கட்டணம் வாங்காமல் இந்த…

90ஸ் கிட்ஸ் மறக்க முடியாத தொகுப்பாளினி பெப்ஸி உமா என்னவானார் ?? தற்போதைய…

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை விட சில சமயங்களில் அதை தொகுத்து வழங்கும் தொகுப்பாளர்கள் மக்கள் மனதில் ஒரு பெரிய இடத்தை…

சித்ரா த ற் கொ லை வழக்கு விசாரணையில் அதிரடி காட்டிய திவ்யாஸ்ரீ என்ற பெண்!…

சித்ரா த ற் கொ லை வழக்கில் இறுதி கட்டமாக அவருடன் தொடர்ந்து பயணித்த உதவியாளர் ஆனந்தனிடம் ஆர்.டி.ஓ திவ்யஸ்ரீ 2 மணி நேரம் தனியாக…

முதலிரவு காட்சியால் வாழ்க்கையை கெடுத்துகிட்டா!. உண்மையை உடைத்த சித்ராவின்…

தமிழ் சின்னத்திரையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி மரணம் சமீபத்தில் த ற் கொ லை செய்து கொண்ட வி ஜே சித்ராவின் ம ர ணம் தான். தற்கொலைக்கு…

நடிகை சித்ராவுக்கு சொகுசு வீடு மற்றும் ஆடி கார் எப்படி வந்தது? அவரின் தோழி…

நடிகை சித்ராவுக்கு சொகுசு வீடுகள் மற்றும் ஆடி கார் ஆகியவை கிடைத்தது எப்படி என அவரது தோழி கூறியிருப்பது பரபரப்பை…

லண்டனில் வசிக்கும் ஈழப்பெண்ணை மணந்த நடிகர் மணிவண்ணனின் மகன்! சொன்ன சொல்லை…

தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சமயத்தில் முன்னணி நடிகராகவும், இயக்குனராகவும் வலம் வந்தவர் மணிவண்ணன்.இவர் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம்…

சித்ரா ஆவியுடன் பேசியா சார்லி சிட்டண்டன் ஆவியாக வந்த சித்ரா சொன்ன…

சீரியல் நடிகையான சித்ரா த ற் கொ லை செய்வதற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்னர், திருமண மண்டபத்திற்கு ஹேம்நாத்துடன் சென்றிருந்த சிசிடிவி…

பே ர ப த்துகளை ஏற்படுத்தும் வாழைப்பழம்! இவ்வளவு பக்கவிளைவுகளா? யார்…

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடும் பழம் என்றால் முதலில் வாழைப்பழத்தைச் சொல்லலாம்.முக்கனிகளுள் ஒன்றான…

ம து ப ழ க்கம் கொண்ட சித்ரா மூவரை காதலித்தார்! அரசியல்வாதிகளுடன்…

சித்ரா ம து ப ழ க்கத்துக்கு உள்ளானவர் எனவும் முக்கிய அரசியல்வாதிகளுடன் தினமும் மணிக்கணக்கில் பேசியிருக்கிறார் எனவும் அவர் மாமனார்…

உயிரை விடுவதற்கு முன்னர் மாமனாரிடம் அழுது கொண்டே என்ன பேசினார் சித்ரா?…

த ற் கொ லைக்கு முன்னர் சித்ரா தனது மாமனாரிடம் பேசிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா கடந்த 9ஆம் திகதி தனியார்…

இனி பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸில் சித்ரா ரோலில் நடிக்க போவது பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்…

விஜய் தொலைக்காட்சியில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சீரியலில் ஒன்று தான் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்.இதில் இடம்பெற்ற கதிர்…

முல்லையாக பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸில் நடிக்கிறேனா? சரண்யா கொடுத்த விளக்கம்..!

முன்பெல்லாம் சினிமா நடிகைகளுக்குத்தான் பெரிய அளவில் ரசிகர் பட்டாளம் இருந்தது. ஆனால் இப்போதெல்லாம் சின்னத்திரை நடிகர்களுக்கே பேன்ஸ்…

நடிகை சித்ராவின் ம ர ணம்.. வெளியானது மற்றொரு அ திர் ச்சி தகவல்..

நேற்று காலை சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா பிரபல சொகுசு ஹோட்டலில் தூ க் கு மாட்டி த ற் கொ லை செய்து கொண்ட சம்பவம் சின்னத்திரையில் பெரும்…

தளபதி விஜய்யிடம், ம ர ணம டைந்த நடிகை சித்ராவிற்கு இருந்த ஆசை..…

சின்னத்திரை ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான நடிகையாக வளம் வந்தவர் நடிகை சித்ரா. இவர் தீடீரென ம ர ணம டைந்துவிட்டார் என்று…

அல்வா வாசு மாதிரி செ த்து டுவேன்னு கூறிய வடிவேலு?.. பல ஆண்டு உண்மையை உடைத்த…

தமிழ் சினிமாவில் காமெடி ஜாம்பவனாக இருப்பவர் வடிவேலு. இவர் நடிக்கும் படங்கள் வரவேற்பு பெறாவிட்டாலும் அவரது காமெடி காட்சிகள்…

நடிகர் பாண்டியனுக்கு கடைசி நேரத்தில் என்ன நடந்தது? ம ர ணம டைய இதுதான்…

80, 90 களில் கொடிக்கட்டி பறந்த நடிகர்களில் ஒருவர் நடிகர் பாண்டியன். 1983ல் இயக்குநர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் வெளியான மண் வாசனை…

சித்ரா ம ர ணம் த ற் கொ லையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை: பெங்களூர் தடயவியல்…

சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா நேற்று ஹோட்டல் அறையில் இறந்து கிடந்துள்ள சம்பவம் பலரையும் பெரும் அ திர் ச்சிக்குள்ளாகியது.இவரது த ற் கொ…

சீரியலில் அண்ணி சுஜிதாவால் ஏமாற்றப்பட்ட சித்ரா… கேள்வி கேட்டு…

பிரபல ரிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல்வேறு தொடர்களில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை…

பிறந்த குழந்தை உட்பட அனைவருக்கும் கொரோனா… மறைந்த நடிகர் சிரஞ்சீவியின்…

சமீபத்தில் பிறந்த குழந்தை உட்பட வீட்டில் அனைவருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக நடிகை மேக்னா ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.பிரபல…

இரண்டு மணி நேரம் முன்புவரை மகிழ்ச்சியாக இருந்த விஜே சித்ரா !! தி டீ ரெ ன…

சின்னத்திரை நாடகங்களுக்கு எ ப் போதுமே மக்கள் மத்தியில் ஒரு தனி மவுசு உள்ளது.குறிப்பாக சில சீ ரி ய ல்களில் நடிக்கும் நடிகைகள்…

பாண்டியன் ஸ்டோர் சித்ரா நட்சத்திர ஹோட்டலில் த ற் கொ லை செய்து கொண்டார்…

சீரியல் நடிகை சித்ராவுக்கு தொழிலதிபர் ஒருவருடன் நிச்சயதார்த்தம் நடந்து முடிந்துள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்…

கோடிக்கணக்கில் காசு இருந்தும் கல்யாணத்துக்கு அம்மா கட்டிய சேலையுடன் வந்த…

32 வருடங்களுக்கு முன் தனது அம்மா நிச்சயதார்த்த தினத்தன்று அணிந்த சேலையை நடிகை நிஹாரிகா தனது திருமண நிச்சயதார்த்தத்திற்கு அணிந்து…

நடிகர் விஷ்னு விஷாலின் அப்பா மோசடியில் ஈடுபட்ட ஆடியோ ஆதாரம்! நடிகர் சூரி…

பிரபல திரைப்பட நடிகரான சூரி தரப்பு நீதிமன்றத்தில், ஓய்வு பெற்ற டிஜிபியும், நடிகர் விஷ்னு விஷாலின் தந்தையுமான ரமேஷ் குடவாலா நில…

நம்பி ஏமாந்த நடிகர் செந்தில்… வாடகைக்குவிட்ட சொந்த கட்டிடத்தை…

தமிழ்த்திரையுலகில் வடிவேலுவுக்கு முன்பு நகைச்சுவை என்றாலே அனைவரும் செந்தில்_கவுண்மணி பெயரைத்தான் சொல்வார்கள். அதிலும் கவுண்டமணி…

திரைப்பட ரீல் ஹீரோக்கள் vs ரியல் லைப் ஹீரோக்கள்- கடைசில இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்…

தமிழ் சினிமாவில் பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் கற்பனை கதை என்றாலும் ஒரு சில திரைப்படங்கள் சாதாரண மனிதன் ஒருவரின் வாழ்கை கதையாக கூட…

திரைப்படங்களில் நடிக்கும் முன்பே சீரியலில் நடித்த நடிகர் விஜய் சேதுபதி..…

விஜய் சேதுபதி ரசிகர்கள் இல்லாத தெருக்களே தமிழகத்தில் இருக்காது. விஜய், அஜித் வரிசையில் முன்னணி நடிகர் பட்டியலில் இல்லாவிட்டாலும்…

தன் நீண்டகால நண்பரைத் தேடி அலைந்த நடிகர் பரோட்டா சூரி.. தேடிச்சென்று…

தமிழர்களுக்கு புரோட்டாவைப் பார்த்தாலே இப்போதெல்லாம் வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்தில் வரும் பரோட்டா சூரியின் காமெடிதான் நினைவுக்கு…

சூரரை போற்று படத்தில் வரும் உண்மையான பொம்மை பேக்கரி இதுதான்..!! இணையத்தில்…

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக உள்ளவர் சூர்யா. இவர் படத்திற்கு படம் தனது தோற்றத்தில் வித்தியாசம் காட்டி வருவதில்…

காதல் திரைப்படத்தில் நடித்த இந்த சுட்டிக் குழந்தையா இவ்வளவு பெருசு…

காதல் தோல்வி என்றாலே அன்று முதல் இன்று வரை நம் மனதிற்குள் முதலில் தொன்றும் திரைப்படம் காதல். காதலிப்பவர்களின் மனதில் ஒரு வித…

ஷிவானிக்கு பாலாஜி கொடுத்த மு த்தம் கொடுத்தாரா..?? நீங்க அத…

பிக்பாஸ் இல்லம் பலருக்கும் நல்ல ஓப்பனிங்காக இருக்கிறது. இதன் முதல் சீசனில் கலந்துகொண்ட ஓவியா இதன் மூலம் தமிழகத்தின்…

அவ்வை சண்முகி திரைப்படத்தில் கமலுக்கு மகளாக நடித்த குழந்தையா இது? ஹாலிவுட்…

1996-யில் கமல் ஹாசன் மற்றும் மீனா நடிப்பில் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் “அவ்வை சண்முகி”. மிஸஸ் “டவுட்…

பிக்பாஸ் பாலாஜியின் கு டி க்கும் அ டிமையான பெற்றோர் இவர்கள் தானா? எப்படி…

பிக்பாஸ் சீசன் 4 நிகழ்ச்சியானது கடந்த 4ம் தேதி துவங்கி விறு, விறுப்பாக நடந்துவருகிறது. சில தினங்களுக்கு முன்பு பிக்பாஸ் சீசன் 4ல்…

என்னை வெளியே அனுப்பினாங்க.. பாலாஜிக்கு ஏன் ரெட் கார்ட் கொடுக்கவில்லை?…

பிக்பாஸ் சீசன் 4 நிகழ்ச்சியில் சர்ச்சையான போட்டியாளர் என்றால் அது பாலாஜி முருகதாஸ் தான்.ஏனென்றால், சனம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்து தான்…

சினிமாவுக்கு வரும்முன்பு கல்யாண வீட்டில் கீபோர்டு வாசித்த அனிருத்.. எப்படி…

இசை என்றால் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைகள் முதல் தூங்க வைக்க தாலாட்டு பாடுவாங்க அப்பதான் அழுற குழந்தை தூகுமாம் சின்ன தம்பி…

அக்கா, தங்கை இருவரையும் திருமணம் செய்து கொண்ட பிரபல நடிகர் கார்த்திக்! இது…

தமிழ் சினிமாவி உள்ள நடிகர்களின் மக்களிடையே இவர் ரொம்பவே முக்கியமான நபர்தான் எதுக்கு அப்படி சொல்லுறாங்கன இந்த வயதிலும் ரொம்பவே…

அட நம்ம மாஸ்டர் ராகவா லாரன்ஸ் மகளா இது? இத்தன நாளா நம்ம கண்ணுலேயே மாட்டல!!…

தமிழ் சினிமாவின் நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பளார் இசையமைப்பாளர் நடன இயக்குனர் என பல திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வரும் ராகவா லாரன்ஸ் முனி…

2000 ரூபாய் நோட்டுகளை உடையாக அணிந்த பிரியா ஆனந்த்..!!! புகைப்படம் உள்ளே.

நடிகை பிரியா ஆனந்த் வாமனன் என்ற படத்தில் நடிகர் ஜெய்க்கு ஜோடியாக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் படங்களில்…

திரையுலகத்திற்கு வருவதற்கு முன் நயன்தாரா இப்படிப்பட்ட வேலை செய்து கொண்டு…

நயன்தாரா தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கதாநாயகியான இவர் பெங்களூரில் பிறந்தவர். இவருக்கு ஒரு அண்ணன் உண்டு அவரது பெயர் லெனோ இவர்…

அவ்வை ஷண்முகி திரைப்படத்திற்கு முதலில் போட்ட கெட்-அப் இதுதானாம்!!இது கூட…

ஆண்டு வெளியாகி மக்களின் மத்தியில் மிகவும் பேசப்பட்ட திரைப்படம் அவ்வை ஷண்முகி. ஆங்கில திரைப்படம் மிஸ்சஸ் டவுட் பையர் என்ற…

விஜய் டிவி புகழ் கண்ணம்மா செல்பி எடுத்த பிரபல தமிழ் நடிகை… யாருன்னு…

முன்பெல்லாம் வெள்ளித்திரைதான் மக்கள் மத்தியில் செம ரீச் இருந்தது. ஆனால் இப்போதெல்லாம் சின்னத்திரை நடிகர், நடிகைகளுக்கே மக்கள்…

சிம்பு பட நடிகை திடீர் திருமணம்..!!! மாப்பிள்ளை இவர் தான். வீடியோ உள்ளே.

சனா கான் தமிழில் முதல் முதலாக அறிமுகமாகிய திரைப்படம் சிலம்பாட்டம் . இந்தப் படத்தில் சிம்புவிற்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். அதன்…

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் மகள் யார் தெரியுமா?அவர் பிறந்த நாளுக்கு எந்த நடிகரும்…

தெலுங்கு சினிமா துறையின் முன்னணி நடிகரான ஆளு அர்ஜுன் ரொம்ப பிரபலமான நடிகர் இவர் திரைப்படங்களில் தமிழ் டப்பிங் பிலிம் வந்துள்ளது…

சூர்யாவின் அடுத்த படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வேணுமா..!!! இதோ அவரே வெளியிட்ட…

2டி என்டர்டெய்ன்மெண்ட் சூர்யாவின் தயாரிப்பு நிறுவனம். 36 வயதினிலே என்ற படத்தை சூர்யா தயாரித்தார் அதில் ஜோதிகா நடித்திருந்தார் அதனை…

நடிகர் பிரபுதேவாவுக்கு ரகசிய திருமணம் நடந்து முடிந்தது.மணப்பெண் யார்…

இந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடன இயக்குனர், நடிகர், இயக்குனர் என பன்முக திறமை கொண்ட பிரபுதேவா ரகசியமாக திருமணம் செய்து…

கள்ளங் கபடமில்லாத சோமின் உண்மை முகம் இது தான்! 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு…

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடிகை குஷ்பு தொகுத்து வழங்கிய அழகிய தமிழ் மகன் என்ற நிகழ்ச்சியில் சோம் பங்கேற்ற காணொளி ஒன்று இணையத்தில்…

வருத்தபடாத வாலிபர் சங்கம் பட நடிகர் தவசிக்கு திடீர் என ஏற்பட்ட பரிதாப நிலை…

சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரை செல்ல எவ்வளவோ நடிகர் நடிகைகள் முயச்சி செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.இப்படி…

லாஸ்லியா அப்பா என்னை விட சிறந்தவர். ஜெண்டில் மேன்! அன்றே புகழ்ந்து தள்ளிய…

பிக்பாஸ் பிரபலம் லாஸ்லியாவின் தந்தை உயிரிழந்த நிலையில், அவர் குறித்து பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கமல் பேசிய வீடியோ காட்சி…

சூரரைப் போற்று படத்தில் விமான டிக்கெட் 1 ரூபாய்… நிஜத்தில் இன்று ஏர்…

சமீப காலமாகவே அனைத்து சினிமா திரை உலகிலும் புகழ் பெற்றவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாக வைத்து படங்களை தந்து வருகிறார்கள்.அந்த…

ஆனந்தமாக நடந்து முடிந்த இயக்குனர் பி வாசுவின் மகள் திருமணம்!!அட மணப்பெண்…

எதிர்பாராத படி பிரபலங்கள் பலரின் திருமணமும் வெளியில் சொல்லிக் கொள்ளாமல் இந்த லாக்டவுனில் சிம்பிளாக நடந்து வரும் நிலையில் ௯௦ ஸ்…

சினிமாவில் கொடிகட்டி பறந்த ஜோடி சூர்யா-ஜோதிகா..!! மீண்டும் 14 ஆண்டுகளுக்கு…

சினிமாவில் நட்சத்திர தம்பதிகளாக ஜொலிப்பவர்கள் சூர்யா-ஜோதிகா. இந்த ஜோடி சேர்ந்து நடித்த அனைத்து படங்களுமே வெற்றி வாகை சூடி உள்ளது.…

ரஜினியின் படையப்பா திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகை நக்மாவா! இதுவரை பலரும்…

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் படையப்பா.மெகா…