Browsing Category

சினிமா

சரோஜா பட த்தி ல் சூ டான கோ ழி எ ன்ற பாட லில் நடி த்த ந டி கை எ ன்னவா…

சி னிமா வில்   இரு க்கு ம்   ப ல்வே று   நடிகர்   நடி கைகள்   பின்னர்   எ ன்னவானா ர்கள்   என்று செய்து கொண் டிருக்கி றார்கள்   …

சே து படத் தில் நடி த்த ந டிகை யை ஞாப க ம் இருக் கா ..?? தற் போது எப்படி…

நடிகை அபிதா ஒரு   இ ந் தி ய   தி ரைப் பட நடிகை மற்றும்   தொலைக் காட்சி   நடிகை ஆவார். இவர்   த மி ழ்  மொழி   தி ரைப் படங் கள்   …

நடி கர் விஜய் என் பட த் தில் நடி க்கா த தற்கு இது தான் கார ண ம்..!! வெளி…

த மிழ்   சி னிமா வின்   வ சூல்   ச க்கரவ ர்த்தி   நடிகர் விஜய். அனைத்து இய க்குன ர்களுட னும்   கூட்டணி அமைத்து பல படங்கள்   நடி…

என் னை அறிந் தால் பட த்தி ல் சிறுவ யது அஜித் தாக நடித் த சி றுவ னா இ…

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு   கௌ தம்   வா சுதே வ்   மேனன்   இய க்க த்தில்   நடிகர் அஜித்   நடி ப்பி ல்   வெளி யாகி   திரை ப்ப டம்   தான்…

நடி கை சுக ன்யா வா ழ்வில் இப் படி ஒரு சோ கமா..?? ஒரே வருட த் தில் வி வாகர…

நடிகை சுகன்யா   எ ன்ப வர்   ஒரு   ப ரதநா ட்டிய   நடனக் கலைஞர், தி ரைப்பட   நடிகை, இசை   அமை ப்பாளர்  மற்றும் குரல் நடிகர் ஆவார்.…

அழகி படத் தில் நடித் த நடி கை மோ னிகா என் ன வானா ர் தெ ரி யுமா.? வள ர்ந்து…

நடிகை மோ னிகா என்ப வர் ஒரு இந்தி ய திரைப் படம் நடிகை ஆவார். நடிகை மோ னிகா   கு ழ ந்தை   ந ட்சத்தி ரமாக  த மிழ் சினி மா விற்கு அவசர…

கில் லி படத் தில் திரிஷா வுக்கு அ ம் மா வாக நடித் த வர் யா ர் தெரி யு மா…

கடந்த 2004 ஆ ம் ஆண் டு இயக்கு னர் தரணி இய க்கத்தி ல் நடிகர்  விஜய் மற்றும் ந டிகை  திரிஷா நடிப்பி ல்  வெ ளி யான கில்லி திரைப்படம்…

கரு ப்பசாமி குத்த கைதாரர் ப டத் தில் நடி த்த நடி கை யா இ து ..?? அட இ ந்த…

த மிழில் கடந்த 2007 ம் ஆண் டு நடிகர் கரண் நடிப்பில்  வெளியா ன க ருப்ப சாமி குத்த கை தாரர்  என்ற படத் தில் நடித்து    த மிழ்   சி…

அப் பா படத் தில் நடி த்த இ ந்த சிறுவ னை ஞாப க ம் இரு க் கா ..?? தற் போது வ…

கடந்த  2016 ஆம் ஆண்டு இய க்கு நர் சமுத் திர க்கனி இ யக்க த்தில் வெளி வந்த தி ரைப் படம் தான் அப்பா. இந்த திரைப்ப  டத்தை…

பா ண்டவர் பூமி படத் தில் நடி த்த நடி கை யின் க ணவ ரை பார்த் துள் ளீர் க ளா…

இய க்குனர்   சேரன்   இய க்கத்தில்   2001 ஆம் ஆண்டு   வெ ளியா கிய   திரை ப்படம் தான்   பாண்டவர் பூமி. இந்த திரை ப்படத்தில்   நாயக…

சு ப்ரமணி யபுரம் தி ரைப் ப டத்தில் நடி த்த இவ ரை ஞா பக ம் இரு க் கா..?? இ…

த மிழ்  சினி மாவி ல்   எ த்த னையோ   அ ற்புத மான   திரை ப்பட ங்கள்   வெளியாகி மக்கள்   ம த்தி யில்   கொண் டாடப் பட்டது. அந்த…

சீ ரி யல் நடிகர் ராஜூ ஜெ யமோ கனின் ம னை வியை பார் த்து ள்ளீ ர்களா ..?? எப்ப…

விஜய் டிவியில்   ஒ ளிபர ப்பா கி   வரும்   சூ ப்பர்ஹி ட்   சீ ரிய லில்    நாம்  இரு வர்   நமக்கு இருவர் 2 சீரியலிலும் ஒன்று. இந்த…

வ ழக்கு எண் 18 / 9 பட த் தில் அப் பாவி பெ ண் ணாக நடி த்த நடி கை யா இ து…

தமிழில்  கடந்த 2012 ஆம் ஆ ண்டு இயக் குன ர் பா லாஜி  சக்தி வேல் இய க்கத் தில் வெ ளி யான திரை  ப்படம் தான் வழ க்கு எண் 18 / 9 . இந்த…

பூவே உனக் காக பட த்தி ல் ந டித்த நடி கை யை ஞாப கம் இ ருக் கா ..?? தற் போது…

அஞ்சு அர விந்த் எ ன் பவர் தென் னி ந்திய  திரை ப்பட நடிகை ஆவார். இவர் கு றிப் பாக மலை  யாளம், தமிழ் , கன்னடம்  போன்ற பல மொழி  …

Vj ஐஸ்வ ர்யா என் னவா னார் தெரியுமா ..?? தி ருமண த்துக் குப் பிறகு ஆ ளே அடை…

தமிழில் சன்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒ ளிபர ப்பான   சூப்பர்   குடு ம்பம்   அவார்டு என்ற விருதுகள்  வழங்கும்  நிக ழ்ச்சியி ல்   தொகு…

கா தல் படத் தில் நடி த்த நடி கை சந் தி யா என்ன வா னா ர் தெரி யு மா ..??…

தமிழ் சி னி மாவில் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு  இயக் குனர் பா லாஜி சக்தி வேலி ன் இய க்கத் தில் பரத் நடிப்பில் வெ ளி யான தி ரைப்ப டம் தான்…

செம் பருத்தி சீ ரிய லில் வில் லி யாக நடி த்த நடி கை யின் மக னை பார்த்…

தமிழில் தொ லை க்கா ட்சி தொ டர் கள் பல வரு டங் களா கவே ஒளிப ரப் பாகி வரு கிறது. மக்க ள் படங்க ளை பார்ப் பதை விட தொலைக்காட்சி…

ந டிகர் வி ஜய் ஆண் டனியி ன் நா ன் படத் தில் நடி த்த நடி கரை ஞாப கம் இரு க்…

தமிழ்  சினிமா வை பொறு த்த வரை எந்த நடிகரை உ ச்ச த்தில் வை க்கும், யாரை க் கீழே கவிழ் த்தி விடும் என்பது யாரா லும் கணி க்க முடி யாத…

பாரதி கண் ணம்மா சீரிய லில் நடி த்து வ ரும் இந் த குழந் தை நட்ச த் திரம் யா…

தமிழ் தொ லை க்கா ட்சிக ளில் ஒளிப ரப் பாகி வரும் பல்வேறு தொ லைக் காட்சித் தொடர் கள் ரசிகர் கள் மத்தி யில்  நல் ல வரவேற்பு பெற்று…

புதிய கீ தை படத் தில் விஜய் க்கு ஜோ டி யாக நடி த்த நடி கை யா இது..?? தற்…

த மிழ்   சினி மாவில்   ஏ ராளமா ன   நடி கைகள்   ஒரு சில   பட ங்க ளில்   நடி த்துவி ட்டு  பின் னர்  என்ன   ஆனா ர்கள்   என்று   தெரி…

மை டியர் பூ தம் சீரிய லில் நடி த்த சிறு வ னா இது..?? தற் போது எப்ப டியுள்…

90s கி ட்ஸ்க ளை  மிகவும்   க வர் ந்த   வி ஷயங்க ள்   த ற்பொ ழுது   நி னைவு   படு த்தி னால்    கூட அவர்க ளின்   ம னதில்   ச ந்தோ…

மெஹ ந்தி சர் க்கஸ் படத் தி ல் ந டித்த நடி கை யா இது ..?? அட , இ ந்த நடி கை…

தமிழ் சினி மா வில் தற்போது வரும் புது முக க தாநா யகி கள் தனது நடி ப்பி ன் மூலம் மக் களி ன் மனதில் ஒரு நீங்க இடத் தை பிடி த்து விடு…

காவ லன் பட த்தில் ந டித்த இ ந்த நடி கை என் னவா னா ர் தெ ரியு மா ..?? கிளா…

தமிழ் சினி மா வில் காமெடி நடிக ர்கள் எந்த அ ள விற்கு  முக் கிய த்து வம்  வாய் ந்தவ ர்கள் என்று பலருக்கும் தெரிந்த விஷ யம் தான் .…

வண்ண வ ண்ண பூ க்க ள் பட த்தி ல் நடித் த இ ந்த நடி கை யை ஞா ப கம் இரு க் கா…

வி னோ தினி என் பவர் ஓர் இ ந்தி யத் தி ரைப்பட மற்றும் தமிழ் தொ லை க்கா ட்சி நடிகை ஆவார் .இவர் தமிழ், மலை  யாளம், கன்னட, மலையாள …

80 களில் புக ழின் உ ச்ச த்தில் இரு ந்த நடி கை ஸ்ரீ ப்ரியா சி றுவ யதில் பட்ட…

நடிகை ஸ்ரீப்ரியா   எ ன்ப வர்   ஒரு   த மிழ்   பட  நடி கை  ஆவார். இவர் ஒரு   இ ந்தி ய   நடி கை   தி ரைப் பட   இய க்குனர்   மற்றும்…

சுந்தரா டிரா வல்ஸ் பட த்தி ல் நடி கை ரா தா தற் போ து என் னவா னார் தெரி யு…

சென் னை சாலி கிராமம் லோ கையா தெருவை சேர்ந்தவர் சினிமா நடிகை ராதா . இவர் சுந்தரா டிராவல்ஸ் உள்ளிட்ட பல் வேறு  த மிழ்  திரைப் படங்…

சுப்ரம ணியபுரம் படத்தில் நடித்த டு ம்கானை ஞாபகம் இருக்கா ..?? பட வாய் ப்பு…

த மிழ்  சினி மாவி ல்   எ த்த னையோ   அ ற்புத மான   திரை ப்பட ங்கள்   வெளியாகி மக்கள்   ம த்தி யில்   கொண் டாடப் பட்டது. அந்த…

90 க ளில் சீரி யலில் கல க்கி ய ராகவ் – ப்ரீ த்தா யா இது..?? தற் போது…

சின்னத் திரை யில்  பி ரப லமா கி   தி ரு ம ண ம்   செய்து கொண்ட ஜோடிகள் பலர்  உள்ள னர். அதில் ஒரு ஜோ டி தான் ராகவ் ப்ரீத்தா. அந்த…

தற் போது 48 வ ய தாகி யும் நடி கை சி த்தா ரா தி ரும ணம் செய்து கொ ள்ள வி…

நடிகை சித் தாரா  ஒ ரு இ ந் தி ய   தி ரை ப்பட  நடிகை. இவர்  ம லையாளம், த மி ழ், தெ லுங்கு   ம ற்றும்   க ன்ன ட  ப டங் களில்  மு…

நடி கை ஐஸ் வர்யா ராஜே ஷின் அண் ணன் யார் தெரி யுமா..?? அட, இவ ரும் ஒ ரு நடி…

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்  த மிழ்  சினிமாவை   த னது   நடிப்பு   தி றமை யால்   ஒரு கலக்கு   க லக்கி   கொ ண்டு வரும் இவர்   தற் போது   …

உலக நா யக ன் க மல் ஹா சனை அ ல றவை த்த வை கை ப்பு யல் வடி வேலு..!! அது வும்…

தமிழ் சினி மா வில் காமெடி நடிக ர்கள் எந்த அ ள விற்கு  முக் கிய த்து வம்  வாய் ந்தவ ர்கள் என்று பலருக்கும் தெரிந்த விஷ யம் தான் .…

தள பதி விஜ யின் தெ றி பட த்தி ல் ந டித்த சி ன்ன குழ ந்தை யா இது ..?? இப்…

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக் க மு டியா த இட த் தில இரு க்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தனக்  கென் று ஒரு…

மறை ந்த பி ரபல முன் னணி நடி கை ஸ்ரீ தே வியி ன் முத ல் க ணவர் யார் தெரி யு…

ஸ்ரீ தேவி  இந்தியத் திரை படத் து றையில் புகழ் பெற்ற நடிகை ஆவார் . இவர் 1969ஆம் ஆண்டு வெளியான து ணைவன் என்ற திரை ப்ப டத்தி ல் குழந்…

மௌன ரா கம் சீ ரிய லில் மல் லிகா கதா பாத் திரத் தில் நடி த்த ந டிகை யார் தெ…

சிப்பி ஓர் இந் திய நடி கை ஆவார். இவர் கன்னடத் தி ரையு ல கில் ஷில் பா என அறி யப்ப டு கிறார் .இவர் தென் னிந்தி ய திரை யுல கில் பணிபு…

பழம் பெரும் ந டிகை காந் திம தி யை ஞா பக ம் இரு க்கா ..?? க டைசி காலத் தி ல்…

காந்திமதி தமிழ் தி ரை யுலகில் ஒரு பழம் பெரும் நடிகை ஆவார் . இவர் கிட்டத்தட்ட 350 திரை ப் படங்க ளு க்கு மேல் கு ணச் சித்திர வேட ங்க…

80 களி ல் கல க்கி ய வி ல்ல ன் நடிகர் செ ந்தாம ரையி ன் ம னை வி யார் தெரி…

த மிழ் திரை யுல கில்  சி ற ந்த   வி ல்ல ன் க ளை  வரி சைப்ப டுத்தி னா ல்   ந ம்பியா ர், அசோகனை   தொ டங் கி  இ தன் வரி சையில்  நா…

உ ல்லா சம் பட த்தில் நடி த்த நடி கை மகே ஷ்வ ரியா இது..?? தற் போது ஆ ளே…

த மிழ்   சினிமா வில்  1997 ம் ஆண்டு அஜித் நடிப்பில் வெளியான படம் தான்  உ ல் லாசம் . இந்த   தி ரை ப்ப டத்தி ன் மூலம்   தமிழ்  தி…

ப்ரண் ட்ஸ் பட த் தில் நடித்த நடி கை வி ஜயல ட்சுமி எ ன்னவா னார் தெரி…

தமிழில் கடந்த 2001  ம் ஆண் டு நடிகர் விஜய்  நடிப்பில் வெ ளியா ன தி ரைப் படம் தான் பி ரண் ட்ஸ்  . இந்த  படத்தில்   சூ ர்யா ,…

வாணி ரா ணி சீரிய லி ல் நடி த்த இ ந்த குழந் தை யை ஞா ப கம் இரு க் கா ..?? அட…

தமிழ் தொலை க்கா ட்சிக ளில் ஒ ளிபர ப் பாகி வரும் பல்வேறு தொ  லை க்கா ட்சித் தொடர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வர வே ற்பை  பெ ற்று வ…

பி ச்சை க்கா ரன கூட ஹீ ரோ வா க்குவேன் ஆ னா இ வர் கூட மட் டு ம் படம் ப ண் ண…

த மி ழ் சி னிமா வையே தி ருப் பி போ ட்ட இய க்கு னர் களின் மி க மு க்கி யமா னவர் இயக்குனர் பா ரதி ராஜா அவர்கள் . ஹீரோ வை ந ம்பி ப…

ஷாஜ கான் பட த் தில் விஜ யின் ந ண் பரா க ந டித்த ந கர் தற் போ து எப் படியு…

பிரபல நடிகர் விஜய் தமிழ் சினி  மா வில் அசைக்க முடியாது இடத்தில இருக்கும் நடிகர். தளபதி விஜயை பற்றி தெரியாத ஆளே கி டையாது. இவர் தன…

அம் மன் பட த் தில் வில் ல னாக நடி த்த நடிக ர் என் ன வா னார் தெரி யு மா..??…

அந்தக்  கா லத்தில்  பெ ரு ம்பா லான   சாமி பட ங்க ளில்    வி ல்ல னா க    ந டித் தவர் தான் இந்த ராமி  ரெட்டி. இவர்   அம் மன் என்ற …

உத்த மபுத் திரன் படத் தில் நடித் த இ ந்த சிறுவ னை ஞாப க ம் இரு க் கா ..??…

தமிழ் சி னிமா வில் நடிக் கும் கு ழந் தை ந ட்சத்திர ங்களுக் கு என் றுமே மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் . அந்த வகை யில் …

12 வருட ங் க ளுக்கு பி றகு தள பதி விஜ யு டன் இ ணை யும் முக் கிய பிர பல ம்…

தளபதி வி ஜய் தமிழ் சினி மா வின் மிகப்பெ ரிய உச் சத்தில் இரு க்கும் நடிகர். இவரு  க்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் ஏரா ளம் எ ன்று சொல் லலா…

அ லைபா யுதே பட த் தில் நடித்த சொ ர்ண மா ல்யா தற் போது எ ப் படி யுள் ளார்…

இ யக்குநர் மணிரத்னம்  இ யக் கத் ததி ல்  யார் நடி த்தா லும் அவர்க ளில்   சி னிமா த்து றையி ல்   பெ ரிய   பி ரப லங்க ளாக   வரு வா…

இந்த புகை ப்பட த் தில் எம்.ஜி.ஆர் உடன் இரு க் கும் இந்த சி று வன் யா ர்…

வெங்கட்  பிரபு ஒரு  இந்திய தி ரைப்பட இய க் குநர் மற்றும்  தயாரிப்பாளர் ஆவார் . இவர் ஒரு தமிழ்த் திரை ப்பட நடிகர்,  இயக்குநர், பின்…

பி க் பாஸ் சீச ன் 5 போ ட்டி யா ளர் அபி நய் செ ன் னை 600028 பட த் தில் நடி…

தமிழ் ரசிகர்கள் ஆ வலுடன்  எதிர் பா  ர்த்த பிக்பாஸ்  நிகழ்ச்சி சீசன் 5  கடந்த 3ஆம் தேதி கோலா கல மாக துவ ங்கி யது. கடந்த சீசனை  விட…

பிக் பாஸ் அபிஷே க் கி ற்கு ஏற் க னவே தி ரும ண ம் ஆகி விட்ட தா ..?? அது வும்…

தமிழ் ரசிகர்கள் ஆ வலுடன்  எதிர் பா  ர்த்த பிக்பாஸ்  நிகழ்ச்சி சீசன் 5  கடந்த 3ஆம் தேதி கோலா கல மாக துவ ங்கி யது. கடந்த சீசனை  விட…

தாஸ் படத் தில் நடி த்த நடி கை யை ஞா பகம் இருக் கா ..?? இவர் சினி மா வை…

நடிகை ரேணுகா மேன ன் தெ ன் னி ந்தியத் திரை ப்பட நடி கையா வார். இவர்   த மிழ், மலை யாளம், கன்னட, தெலுங்குத்  திரைப்ப டங்க ளில் நடி…

தா வணி கன வு கள் ப டத் தில் ந டித்த இ ந்த குழ ந்தை நட்ச த்தி ரம் யா ர் தெ…

த மிழ்   சி னிமா வில்   நடிப்பதும், பட ங்க ளை இய க்குவ தும்  போன்ற  இர ண்டு   து றைக ளிலும்   வ ல்ல மை   பெ ற்றவர்  இயக் குனர் கே…

பட வா ய் ப்பு ஏதும் இ ல்லா மல் தவி த்து வரும் ஜெ யம் பட நடிகர்..!! தற் போது…

ராஜீவ் என் பவர் ஒரு இந்தி ய திரைப் பட நடிக ரா வார்.  இவர் 1982 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யான முள் இல்லாத ரோஜா என்ற தி ரைப் படத்தி ன்  மூலம்…

ராட் சசன் படத் தில் வில் ல னாக நடி த்த வர் நிஜ த் தில் யா ர் தெ ரியு மா…

தமிழ் சினிமா ர சிகர் களை இருக் கை யின் இ றுதி யில் அமர வை த்து பார்த்த  திரை ப்பட ங்கள் பல உண்டு .அந்த வ கையில் ரா ட்சசன் திரை…

வெ யில் திரை ப்பட த்தில் ந டித்த நடி கை யா இது ..?? தற் போது செம மா டர்…

த மிழ்  சி னிமா வில் 2006  ம் ஆண்டு வசந்த பால ன் இய க் கத்தில் வெ ளி யான திரை ப்பட ம் தான்  வெயில்.  இந்த தி ரை ப்படத்தில் பசுபதி…

பிச்சை க் காரன் படத் தில் விஜ ய் ஆண்டனி யி ன் அம் மா வாக நடி த்த நடி கை யா…

தமிழ் சி னிமா வில் அம்மா கதா பாத்தி ரங்க ள் மட்டும்  எல் லாத் தரப்பு ரசிகர்க ளை யும் கவர் ந்து விடும் . அப்படி  அந்த கதா பாத்தி…

பாட் ஷா பட த் தில் ரஜி னி யின் தம்பி யாக நடித் த வரை ஞா ப கம் இரு க்கா…

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்  த மிழ்   சினி மாவின்   மி கப்பெ ரிய   நடிகர் ஆவார். இவர் இந்த   இட த்தி ற்கு   வர நிறைய   க ஷ்ட ங்களை…

90 க ளில் க லக் கி ய நடி கை கௌ சல் யா 41 வயதா கி யும் திரு மண ம் செய் யா…

த மி ழ்    சினிமா வி ல்   பல   ஹி ட்   பட ங்க ளில்   க தாநா யகி யாக   நடி த்தவ ர்   தான் ந டிகை கௌ சல்யா. இவர் தமிழ், கன்னடம்…

நாட் டமை படத் தில் ந டித்த டீச் சர் என்ன வா னார் தெரி யு மா ..?? தற் போது ஆ…

90 க்களில் மிகவும்   பி ரப ல மானவ ர்களில்   ஒ ருவர்  தான் ந டிகை ராணி. இவர் 1992 ஆம் ஆண்டு நடிகர் ராமராஜ் நடித்து   வெ ளியான   வி…

கள வா ணி பட த் தில் வி ம லு க்கு தங் கை யாக நடித்த நடி கை யை ஞா பகம் இரு க்…

தமிழ் சினி மா வில் கட ந்த 2010ஆம்  ஆ ண்டு இ யக் குனர் சற்கு ணம்  இயக்க த்தி ல் விமல் நடிப்பில் வெளி யான திரைப் படம் தான் கள வாணி .…

பிக் பா ஸின் முத ல் திரு நங் கை ந மீ தா சமுத்தி ரக் கனி யின் பட த் தில் நடி…

விஜய் தொ லை க்கா ட்சி யில் கடந்த இர ண்டு ஆ ண்டு களாக ஒளி பரப் பாகி வந்த பிக் பாஸ் நி கழ் ச்சி க்கு என்று தனி ரசிகர் ப ட்டா  ளமே…

சிட்டி சன் பட த்தி ல் அஜித் து க்கு ஜோ டி யாக நடித் த நடி கை யா இ து..??…

நடிகை வ சுந்தரா தா ஸ் என்பவர்  ஒரு இந் திய பாடகி, நடிகை, இசை யமை ப் பாளர், தொழி ல்முனைவோ ர், பேச்சாளர், பாட லா சிரி யர் மற்றும்…

90களின் மு ன் ன ணி ந டி கை வினீ தா வை ஞாப கம் இரு க் கா ..?? அட பா வமே என்ன…

நடிகை வினீதா ஒரு  மு ன் னாள்   இந் திய   திரைப் பட நடிகை, இவர் தமிழ்  பட ங்கள்   ம ற்றும் மலையாள   ப டங் களி ல்   மு க்கி யமா க   …

நடிகர் சிபி ராஜ் நடி ப் பில் வெளி யா ன லீ பட த்தி ல் நடி த்து ள்ள விஜய் சே…

த மிழ்  சினி மா வில்  வளர்ந்து  வ ரும் ந டிகர் களில்  ஒருவர் என்றல் அது நடிகர் சிபிராஜ் ஆவார். இவர் பி ரபல த மிழ்  நடிகர் சத்ய ரா…

தொகு ப்பா ளர் விஜய் சாரதி எ ன் னவா னார் தெரி யுமா..?? தற் போ து எங் கு இரு…

சி ன்னதி ரையை   பொரு த்தவ ரையில்   நடி கைகள், நடிகர்கள்   ம ட்டுமி ன்றி   ஒரு  கால த்தில்   தொகு ப்பாள ர்களும்    பிரபலமாக இ…

சிறு த் தை படத் தில் கார் த்திக்கு மக ளாக நடி த்த குழ ந்தை யா இது..?? தற்…

சி னிமாத் துறையில்   கு ழந் தை   நட்ச த்திர மாக   அறி மு கமாகி அதன் பின் சினிமாவில்   பிர பலமாகி மு ன்னணி ந டி கை யாக வலம்  வருவது…

கா த ல் மன் னன் பட ந டிகை மானு என்ன வா னார் தெரி யு மா ..?? தற் போ து ஆ ளே…

த மிழ்  தி ரையு லகில்  முன்னணி  நடிக ர்க ளில்  ஒ ருவரா கவும்  உ ச்ச நட் சத்திர மாகவும்  விளங்கி  வ ருபர்க ளில்  ஒருவர் தான் தல…

சம்சா ரம் அது மின் சா ரம் படத் தி ல் ந டி த்த இந் த நடி கை யை ஞாப கம் இ…

நாம்  வெகு காலம் கழி த்து ஒருவரை  பார்க்கும் பொது அவர்  உட ல்   மெ லிந் து   பெருத்து காணப்படு வது வழக்கம் தா ன். ஆனால்  சம்சாரம்…

படை ய ப்பா படத் தில் சூப் பர் ஸ் டா ரின் இர ண்டா வது ம களா க நடி த்த வர்…

தமிழ் சினி மா வில் 1999 ம் ஆண்டு கே எஸ் ரவிக் குமார் இய க்கத் தில் சூ ப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெ ளியாகி மா பெ ரும் ஹிட்…

இசை ப் புய ல் ஏ ஆர் ரகுமா னி ன் மக ள் க ளை பார்த் துள்ளீ ர்க ளா..?? மா ட…

ஏ ஆர் ரகு மான் ஒரு புக ழ் பெ ற் ற இந்திய திரைப்பட இசை ய மைப்பா ளர் ஆவார். இவர் 1992 ஆம் ஆண்டு இய  க்குனர் மணிரத் தின ம் இயக் கத்…

கனா கா ணும் கா ல ங்கள் தொ ட ரில் ந டித்த இந் த ந டிக ர் என் னவா னா ர் தெ ரி…

விஜய் தொ லை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பா ன பல்வே று  தொட ர்க ளில் ரசிகர் கள் மத் தியி ல் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது கனா கா ணும்  காலங்கள்…

அம்மா கண க்கு பட த் தி ல் அம லா பா லு க்கு மக ளா க நடித் த நடி கை யை ஞா பக…

தமிழ் சினி மா உலகில் கு ழ ந்தை நட்ச த்தி ரமாக அறி முக மாகி தற்போது நடி கை யாக மா றியு ள்ளார் யுவ ஸ்ரீ லக்ஷ்மி. இவர்  நடிகை  அமலா…

பாண் டியன் ஸ் டோ ர்ஸ் பி ர பல த்து டன் இணை ந்து சீ ரிய லில் ந டித் த ந டி…

பி ரபல விஜ ய் டிவி தொ லைக் காட்சியில் ஒ ளிபர ப்பாகி வரும் மிக முக் கி  யமான  தொடர் களில் ஒன்று தான் பா ண்டி யன் ஸ் டோ ர்ஸ். இந்த…

நடிகர் விஜ யின் நா ளைய தீர் ப்பு பட த் தில் ந டித்த ந டிகை யை ஞா ப கம் இரு…

விஜய் ஒரு தென் னி ந்தி யத் திரை ப்பட நடிகர் ஆவார் . இவர் வா ரிசு நடிகராக சினி மா விற்கு அறிமுகம் ஆனாலும் தன து விடா முய ற்சி யி…

தனக் கு த் தா னே ச மாதி க ட்டி அ தை பராம ரிக் கும் பிர பல ந டி கை ..?? அது…

ரேகா ஒரு  தென் னிந் திய தி ரை ப்பட நடிகை ஆவார். இவர் தமிழ் ,மலை யாளம் ,தெலு ங்கு மற்றும் கன்னட மொழித் திரைப் பட ங்க ளில் நடித் து…

சினி மா வில் அறி முக மா கும் ந கைச் சு வை நடி கர் சந்தா னத் தின் மக ன்..!!…

சந்தானம் ஒரு  தமிழ்த் திரை ப்பட நகை ச்சு வை நடிகர் ஆவார். இவர் விஜய் தொ லை க்காட்சி யில் ஒளிபர ப்பான லொ ள்ளு சபா என்ற நிக ழ் ச்…

மைனா பட நடிகர் வி தார் த்தின் ம னை வியை பார்த்து ள்ளீ ர்களா..?? எப்படி உள்…

நடிகர் வி தார்த் ஒ ரு இ ந்தி ய ந டிகர், த மி ழ் ப டங் களி ல் தோ ன்றினார். இ வரது முதல் பெரிய பாத்திரம் மை னா  படமாக இருந்தது, இ து…

ஜெயம் பட த் தில் சதா வின் தங் கை யாக நடித் த பெ ண் ணை ஞாப கம் இரு க் கா…

நடிகை பூர்ணிதா 1990ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். இ வர் ஒரு தென் னிந் திய நடிகை யா வர்  .இ வர் பெங் களூ ரில் வ சித்து வருகிறார்  . இ…

பாஸ் என் கிற பா ஸ்க ரன் பட த்தி ல் க ண் பார் வை யற்ற பெண் ணா க நடி த் தவ ர்…

தமிழ் சினி மா வில் நகை ச்சு வை படங்க ளு க்கு மட்டும் எப் போதும் பெரிய அளவில் மார்க்கெட் உண்டு.  அப்படி வெ ளிவ ந்த  பல படங்கள்…

38 ஆண் டு க்கா ல சி னிமா வா ழ்க் கை யி ல் இது வரை சூப் பர் ஸ் டாரு டன் இ ணை…

ரஜி னிகாந் த் ஓர் இந் தியத் தி ரைப் பட நடிகர் ஆவார். இவரின் உ ண்மை யா ன பெயர் சிவாஜி ராவ் ஆகும். இவர் ஆரம்ப  கால த்தில்  பெ ங் களூ…

16 வருட மாக நடி கர் சிம் பு வை கா தலி க்கு ம் சீரி யல் நடி கை ..!! அட இ ந்த…

சிலம் பரசன் தமிழ்த் திரை யுல கின் மு ன்ன ணி நடிக ர்க ளில் ஒருவ ரா ன இ யக்கு னர் டி  ராஜேந்தி ரனின்  மகன் ஆவார் . இவர் குழந் தை…

கே ஜி எஃப் பட த் தில் வில் லனா க நடி த்த நடிக ரின் ம னைவி யை பார்த் துள்…

தமிழ் சி னிமா வில் தற்போது அடுத்த மொழி  திரைப்  படங் கள் அதி க மாக பேசும் படங் க ளாக மாறி வருகி ன்றன. மே லும் மிகப் பெ ரிய வசூ ல்…

சா ர்பட்டா ப ரம் பரை பட த் தில் நடி த்த வே ம் புலி அஜி த் தின் வீர ம் படத்…

அஜித் குமார் தென்னிந்திய தமிழ்த் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவரின்  ரசிகர்கள் இவரை அல் டி மேட் ஸ்டார் என்றும் தல என்றும் அழை க்கி றா…

வேதம் பட த்தி ல் நடி த் த நடி கை யா இ து ..?? த ற்போ து ஆ ளே அடை யா ளம் தெ…

திவ்யா உன்னி ஒரு இந்தி ய பார ம் பரிய  நடன க லை ஞர் மற்றும் நடிகை ஆவார் . இவர் பரத நாட் டியம் ,குச்சிபுடி மற்றும் மோகி னி ஆட்டம்…

தென்றல் சீ ரி யலில் நடி த்த இ ந்த பெ ண் யார் தெரி யு மா..?? அட இ ந்த பிர…

தமிழ் சினி மா வில் இ ரு க்கும் எத்த னை யோ நடிகர் நடிகைகள் ஆரம் ப த்தில் சினி மாவி ல் ஒரு சிறு வேடத்தில் தான் தோன்றி யுள் ளா ர்கள்…

மய க் கம் எ ன்ன ப டத் தில் நடி த்த நடி கை ரிச்சா வை ஞாப க ம் இரு க் கா ..??…

ரிச்சா கங்கோ பாத்யா ய் ஒரு இந்தி யத்  திரைப் பட நடிகை  ,மாடல் மற்றும் முன் னாள் அழகி ஆவார். இவர் ஆரம் பக் கா ல த்தில் சில விள ம்…

மின்சார கன வு ப டத் தில் நடி த்த கஜோ லின் மக ளை பா ர்த்து ள்ளீர் களா..??…

கஜோல் ஒரு இ ந்தியத் திரை ப்பட நடிகை ஆ வார் .இவர் பாலிவுட் சினி  மாவில் பல முன் ன ணி நடி கர்களு டன் இ ணை ந்து பல வெ ற்றிப்  பட ங்க…

பிரப ல சீ ரியல் நடி கை ச ந்தோ ஷியை ஞா பகம் இ ருக்கா..?? தற்போ து என் ன…

சின்  னத் தி  ரையை வி  ட்டு வெ ள்  ளி த்திரை  க்கு  செ  ன்று மீண் டும் சின் னத் திரை க்கு தி ரும் பினார் சீ  ரியல் ந டி கை சந் தோ…

90ஸ் கிட் ஸி ன் க னவு நா யகி நடி கை லை லா வி ன் மக னை பார்த் துள் ளீர்க…

லைலா தெ ன்னிந் தியத் தி ரைப்பட  நடிகை  ஆவார்.  இவர்  கள்ள ழகர் என்ற திரை ப்பட த்தின் மூலம் தமிழ் திரை யுல கிற்கு அ றிமு கமா னார் .…

சந்தி ரமுகி பட த் தில் ந டித்த இ ந்த நடி கரி ன் மனை வி யை பார் த்துள் ளீர்…

தமிழ் சினிமா து றை யில் பல வில்லன் நடிகர்கள் இருந் தா லும் சில நடிக ர்கள் ம ட்டுமே  மக்க ள் மனதில் நிற்கும் அ ளவி ற்கு உள் ளார்…

80 களின் லேடி சூப் பர் ஸ் டா ராக இ ருந்த ந டி கை விஜய சாந்தி யை ஞாப கம் இரு…

விஜய சாந்தி ஓர் இ ந்தி யத் திரை ப்பட நடி கை மற்றும் அர சி யல்வா தி ஆவார் . இவர் 1996 ஆம் ஆண்டு சென் னை யில் பிறந்தார். இவர் திரை…

நா ச் சியார் படத் தில் நடி த்த இந் த நடி கை யை ஞா ப கம் இரு க் கா ..?? தற்…

தமிழ் சினி மா வில் கடந்த 2018 ஆம் ஆ ண்டு இய க்கு னர் பாலா வின் இ யக்கத் தில் ஜீ வி பிரகாஷ் நடிப்பில் வெளி யான நாச்சி யார் என்ற…

முதல் ம ரியா தை ப டத் தில் ந டித்த ந டிகை ரஞ் சனி யா இ து ..?? தற் போது ஆ…

ரஞ்சனி ஓர் இந்திய தி ரை ப்பட நடி கை ஆவார். இவர் தமிழ் ,மலை யா ளம் உள்ளிட்ட  மொழித் தி ரைப்ப டங் களில் நடித் துள் ளார் .இயக்கு னர்…

டாக்டர் தி ரைப் படத் தில் நடி த்து ள்ள நடி கர் வை பவின் அண் ண ன் ..?? அட…

வைபவ் இந்திய தி ரை ப்பட நடிக ரும் விள ம் பர நடிக ரும் ஆவார். வைபவ் என்று அ ழைக் கப்ப டும் சுமந்த் ரெட்டி  1980ஆம் ஆ  ண் டு  பி றந்…

தமிழ் சினி மா வில் இன் று வரை ஒரு கிசு கிசு வி ல் கூட சிக் காத ஒ ரே ந டிகர்…

தமிழ் சினிமாவில் பல்வேறு திரை ப் படங்க ளில் தனது வி ல்ல த்தன மான நடிப்பின் மூலம் ரசிக ர்களை மிரட்டி யவர்  தான் நடிகர் ஆன ந்  தராஜ்…

பிச்சை க் காரன் பட த்தில் ந டித்த நடி கை யை ஞா ப கம் இரு க் கா ..?? தற் போ…

தமி ழ் சினி மா வின் நடி த்த ந டிகர், நடிகை கள் பலர் ஒரு சில படங்களுக்கு பின்னர் அட்ரஸ் இல்லாமல் போய்விடு கிறார்கள் .அந்த  வகையில்…

எங்க ஊ ரு பாட் டுக் காரன் பட த்தில் நடி த்த நடி கை சா ந்தி ப்ரியாவை ஞா ப…

தமிழ் சி னி மாவில் 1987ஆம் ஆ ண்டு  கங்கை அமர ன் இய க்கத் தில் ராமராஜன் நடி ப்பில் வெளி யாகி சூப்பர் ஹிட் அடி த்த தி ரை ப்ப டம்…

நரசிம்மா படத்தில் ந டித்த ந டிகை எ ன்னவா னார் தெ ரியு மா..?? அட ஆ ளே அ டையா…

நடிகை இஷா கொப் பிகர் செப்டம்பர் 19, 1976ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். இவர்  இ ந்தி, த மிழ், தெலுங்கு, க ன்னடம் மற்றும் மராத்தி   ப…

ந கை ச்சு வை நடிகர் குமரி முத் து வின் ம களா இது..?? தற் போது எப்ப டியுள்…

சினிமாவை பொறுத்த வரை ஒவ்வொரு காமெடி நடிகர்களுக்கும் தனிப்பட்ட உடல் பாணியும் வசனம் உ சசரி ப்பும் இருக்கும். அதனை அடையாளமாக கொண்டு…

மி ன்சார கனவு படத் தி ல் நடி த்து ள்ள இயக் குன ர் கவு தம் மேன ன்..!! அட,…

சினிமா துறை பொறு த்தவ  ரை ஒவ் வொ ரு வரும் ஒவ்  வொரு விதமாக இரு ப்பா ர்க ள் என்பதில் எவ்வித சந் தே கமும்  இல்லை. பிரபல ங்கள்  சி…

சூ ப்பர் சி ங்க ர் ந டுவர் அனுராதாவின் க ணவ ரை பா ர்த்துள் ளீர்க ளா..?? அ ட…

அனுராதா ஸ்ரீராம் அவர்கள்  இ ந்திய  திரைப்பட  பி ன் னணி ப்   பா டகி  மற்றும் க ர்நாட க   இ சை க்  க லை ஞர்  ஆவார் . இவர் 90 க்கும்…

தொகு ப்பா ளினி பிரி யங் காவி ன் தம் பி யை பார்த் துள் ளீர்க ளா..?? எப்ப…

சூப்பர் சிங்கர்   தொகு ப்பா ளர்   வி.ஜே.பிரியங்கா என   அ ழைக் கப் படும்   பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே ஒரு  விஜய் டிவியின்   பி ரப லமான   …