சூப்பர் சிங்கர் நடுவர் சங்கர் மகா தே வனின் மனை வி யை பார் த்து ள்ளீர்…

பாடகர் சங்கர் மகாதேவன் ஒரு இந்திய திரைப்பட பின் ன ணி பாடகர், பாப் இசைக் கலைஞர் மற்றும் இசைய மை ப்பாளர் ஆவார்.இவர் தமிழ் மற்றும்…

முக த்தை எப் போ தும் மூடி வைக் கா தே பாடலில் வரும் ஹீ ரோ யினா இது..?? என்ன…

தமிழ் சினிமா துறையில் மக்கள் மத்தியில் நடி கை யாக பிரப லமாக சிறி துகா லம் எடுக்க த்தா ன் செய்யும். அதிலும் குறிப்பாக மக்களை தங்கள்…

வேட்டை யாடு வி ளை யாடு படத் தி ல் நடிகை கௌதமி நடி த்து ள்ள ரா..?? எந்த…

தமிழ் சினிமா உல கில் கா தல் , ரொ மா ன்டிக் படம் என்றாலே அது கவுதம் மேனன் தான். இவர் படத்தை பார்ப்பதற்கு என்ற ஒரு தனி ரசிகர் ப ட்டா…

மு ந்தா னை முடிச்சு திரைப் படத்தில் நடித்த கு ழந் தை யார் தெ ரியுமா..?? அட…

பாக்யராஜ் என்பவர் தமிழ் சினிமா உலகில் மிக பிர பல மான இயக்குனர் மற்றும் பிரபல நடிகரும் ஆவார். இவருடைய இயக்கத்தில் வெளி வந்த படங்கள்…

மாஸ்டர் படத்தில் நடித்த விஜய் டிவி பாக்கிய லட்சுமி சீரியல் பிரபலம் ..!!…

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக் க மு டியா து இட த் தில இரு க்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தன கென் று ஒரு பெ…

ராட் சசன் படத் தில் நடித்த சோபியாவா இது..?? என்ன இப்படி மா றிட் டாங்க.!!…

த மிழ்   சினி மா வில்   முற்காலத்தில் இருந்த தற்போது வரை   குழ ந்தை   நட்ச த்திரங்களுக்கு  பஞ் சமில் லை  அந்த  அளவிற்கு   புதிய…

நடிகர் விஜ யின் கா வல ன் பட த்தி ல் நடித்த நடி கை யா இது..?? தற் போது…

த மி ழ் சி னிமா வில் 2011 ஆம் ஆண்டு இ யக் குனர் சி த்தி க் இ யக் கத்தி ல் நடி கர் விஜ ய் – அசன் ந டிப் பில் வெ ளி யான ப டம் தா ன்…

பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் தி ரை ப்பட த்தில் ஆ ர்யாவு க்கு த ங்கை யாக நடித்த நடி…

நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் எம்.ராஜேஷ்   இ யக்கத்தில்   வெளி யாகிய  திரை ப்படம்  தான் பாஸ் என்ற பாஸ்கரன். இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர்…

குஷி திரை ப்பட த்தில் நடி த்து ள்ள நடிகர் ஷாம்..!! இது வரை பல ரும் பார்…

வி ஜய் தனது  த ந்தையான எஸ். ஏ. சந்திர சேகர்  இ யக்கிய திரைப்படங்களில்  நடித்து வந்தார். ஏ றத்தா ழ  10 பட ங்களுக்குப் பிற கு த னது…

80க ளி ல் கொ டிக ட்டி ப ற ந்த ந டிகர் ரா ஜா வை ஞா ப கம் இ ருக் கா ..?? 18…

" காற்றுள்ள போதே தூ ற் றிக் கொ ள் " என்ற பழமொழி யாருக்கு பொரு ந்து கிறதோ இல்லையோ,திரை த்து றையில் இருப் பவ ர்களு க்கு நன் றா கவே…

பிக் பாஸ் புகழ் சுஜா வரு ணி யா இது..?? க ணவர் மற்றும் குழ ந் தை யுடன் எ…

நடிகை சுஜா வருணி என்பவர் தென் னி ந்தியத் திரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் தமிழ் ,தெலுங்கு ,கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழி படங்களில்…

மறைந்த நடிக ர் விவேக்கி ன் அ க்கா வை பார் த்து ள் ளீர் களா ..?? முதல் மு…

நடிகர் விவேக் தமிழ்த் திரைப்பட நகை ச்சு வை நடிகர் ஆவார். 1990-களின் தொ டக்க த்தி ல் துணை நடிகராக தமிழ் தி ரையு லகில் நடிக்க…

கு ங்குமப் பூவும் கொ ஞ்சும் பு றாவு ம் பட நடி கை யை ஞா பக ம் இரு க்கா…

தமிழில் 2009 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யான குங்கு மப் பூவும் கொஞ்சும் புறாவும் என்ற படத்தின் மூலம் அறி முக மான வர் நடிகை தனன்யா .தற்போது…

அங்கா டித் தெரு பட ந டிக ருக் கு இப் படி ஒரு ப ரி தாப நி லை யா..??…

தமிழ் சினிமாவில் பல படங்கள் வெளி வந்து கொ ண் டிரு க்கின் றது. அந்த அளவுக்கு நா ளுக்கு நா ள் படங்கள்  எண் ணிக்கை அதிக ரித்து  தா ன்…

ப சங்க படத்தில் நடித்த சோபி கன் னா இது..!! புகைப் பட த் தை பார்த்து அ தி ர்…

த மிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறி முகமா வது ஒ ன்றும் சா தாரண விச யமல்ல, முன்பெல்லாம் நடி கையாக த மிழ் சினிமா வில் கால்…

காமெடி நடிகர் அ ப்புக்கு ட்டி என்ன வா னா ர் தெரியு மா..?? தற் போது…

அப்பு குட்டி  என்று அ றி யப் படும்  சிவபாலன் ஓர் இந்தியத் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். அதிக மாக தமிழ்த் தி ரைப்  படங்க ளில் நடித்து…

கற்றது தமி ழ் படத் து ல நடிச்ச குட்டி பொ ண் ணா இது ..!! ஆளே மா றி புதிய தோ…

நடிகை வெண்பா 1996 இல் சென் னை யில் ஆசைதம்பி மற்றும் அமுதா ஆகி யோரு க்கு பிறந்தார். சென் னையில் வே ளாங் கண்ணி மெ ட்ரிகு லே ஷன்…

இந்த கு ழந்தை யா ரு ன்னு தெரி யு மா..?? தற் போது தமிழ் சினி மா வின்…

நடிகை பிந்து மாதவி ஒரு இந்திய மாடல் மற்றும் தி ரைப் பட நடிகை ஆவார். இவர் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழி படங் களி ல் பணி புரிகி றார்.…

அழகிய த மிழ் ம கன் பட த் தில் நடித்த கு ழ ந்தை யா இது ..?? இப்படி வ ளர்…

த மிழ் சி னிமாவில் அ சைக்க முடியாத  இடத்தில இருக்கும் தளபதி விஜயை பற்றி தெரியா த ஆ ளே கி டையா து. இவர் தன கென்று ஒரு பெரிய ர…

ஜே ஜே படத்துல நடிச்ச ந டிகை யா இது ..?? என்ன இ ப்படி ஆகிட் டாங் க ..!!…

90 கா லக்கட் ட ங்க ளில் தமிழ் சினிமாவின் சா க் லேட் பாய் என்றால் நடிகர் மாதவன் தான். இன்று வரை இவருக்கு பெ ண் களி ன் ரசி கை கள்…

பத்ரி படத் தில் வில் ல னா க நடித்த நடி கரை ஞா பக ம் இருக் கா ..?? ஆள் அடை…

தளபதி விஜய் தமிழ் சி னிமா வின் மிகப் பெ ரிய உச்ச த் தில் இருக்கும் நடிகர் ஆவார். இவருக்கு இருக்கும் ரசிக ர்கள் பட் டா ளம்  ஏரா ளம்…

நடிகர் விஜய் வசந்தி ன் மனை வி யை பார் த்து ள்ளீர் களா..?? திரு மண நா ளி ல்…

நடிகர் விஜய் வசந்த் ஒரு இந் தியத் தி ரை ப் பட நடிகர் ஆவார். இவரின் தந்தை எச் வசந் த குமார் வசந்த் அன் கோ எனும் நிறு வ னத் தை…

பெண்ணி ன் மன தை தொட்டு பட த் தின் நடிகை யா இது ..?? இப்ப எப்படி இரு க்கா…

தமிழ் சினிமாவில் மக்கள் மத்தியில் பிரப ல மாக சில வருடங்கள் கூட ஆகும். அதிலும் குறி ப் பா க மக்களை தங்களை நடிப்பின் மூலம் க வ ர்வது…

அழகி பட த் தில் நடித்த இவ ரை ஞா ப கம் இருக்கா..?? தற் போது எப் படியு…

அழகி படத்தில் நடித்த இளம் பார்த்திபன் தற்போது என்ன செய்து கொண் டிரு க்கிறார்.? அவரின் நிலை என்ன என்பதை பற்றி தான் பா ர் க்கப்…

நாயகன் படத்தில் கம லுக்கு மக ளா க நடித் தவ ரை ஞாபகம் இ ரு க்கா..?? இப்போ…

கமல்ஹாசன் நடித்த எத் த னை யோ படங்கள் இரு ந்தா லு மே பல திரைப்பட இயக்கு னர்க ளுக் கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச் சரி ய மான படமாக இருந்தது…

மறை ந்த பாட கர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியத் தின் ம களை பார்த் துள் ளீ ர்க…

எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் இந்தியத் திரைப்படப் பின் ன ணி ப் பாடகரும் இசைய மைப் பா ளரு மான தயாரி ப் பாளரும்  ஆவார் .இவர் எஸ்பிபி என்ற…

கையி ல் ஒலி ம் பிக் பதக் கத்துட ன் போ ஸ் கொடுத்த நடிகை ராதி கா..!! அது…

சமீபத்தில் ஜப்பானில் நடந்த முடிந்த டோ க் கி யோ ஒலிம்பிக் போட் டி கள் இந்தி யா வி ற்கு பல நினை வுக ளை கொடுத் திருந்தது. கிட்டத்தட்ட…

மதரா ச பட்டி னம் நடிகை எமி ஜாக்ச னி ன் மக னா இது..!! தன் குழ ந் தை யின்…

நடிகை எமி ஜாக்சன் இங் கி லாந் தை சேர்ந்த வடிவழகி மற்றும் தி ரை ப்பட நடிகை ஆவார் .இவர் 2008ஆம் ஆண்டு அமெ ரிக் காவில் நடைபெற்ற பதின்…

பையா திரை ப்படத் தில் கா மெடி நடிகர் யோகி பாபு நடித் துள் ளா ரா..?? அட…

காமெடி நடிகர்கள் என்றாலே படத்தில் ஒரு சில காட்சிகளில் தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதற்கு முன்னால்.  ஆனால் தற்போது எடுக்கப்படும்…

தங்கமீன்கள் படத்தில் நடித்த கு ழந்தை யா இது ..?? அட இந்த பி ரபலம் தான் அந்த…

கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் ராம் இயக்கி நடித்து  வெ ளிவந்த படம் தான் தங்க மீ ன்கள்.ராம் ஒரு  இந்திய திரைப்பட இயக்குனர், இவர்…

நடிகர் விஜய் சேது பதி யின் மக ளா இது..?? அடை யா ளம் தெரி யாத அள விற் கு…

தமிழ் சினி மா வில் இருந்து இப்போது இந் திய சினிமாவே  தி ரும் பி  பார்க்கும் அளவுக்கு பெரிய நடிகராக வலம் வந்து கொ ண்டி ருப்ப வர்…

பிக்பா ஸ் நடிகை ஓவியா வா இது ..?? உடல் எடை யை சுத் த மாக கு றைத்த பின்…

நடிகை ஓவியா ஒரு இ ந் திய நடிகை ஆவார் . இவர் 1991 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 29 ஆம் தேதி கேர ளா வில் உள்ள திரிச் சூ  ரில் பிறந்தார்.…

தெய்வ மகள் நடிகர் கிரு ஷ்ணா வின் ம னைவி யை பார்த்து ள்ளி ர்க ளா..?? அட…

சன் டிவியில் ஒளி பர ப்பா கும் தெ ய்வ மகள் சீரியல் 1460 எபி சோ டுக ளை கடந்து உள்ளது . இந்த சீரியலுக்கு  பெரும் ரசிகர் பட் டாள மே …

அருந்ததி படத்தில் வந்த கு ட்டி அனுஷ்கா வா இது..!! தற் போது எப்படி உ ள்ளார்…

பிரபல நடிகை அனுஷ்காவுக்கு திருப்பு முனை யாய் அமைந்த படம் ”அருந்ததி”.அவரது தி றமை யான நடிப்பாலும், மி ரட்ட லான தோற்ற த்தாலும் ஏரா ள…

ஈ ரமான ரோஜாவே பட நடிகை மோ கினியா இது..?? தற்போது என்ன செ ய்து வருகி றார்…

ஈரமான ரோஜாவே படம்   மூ லம்   அறிமுகம் ஆனவர் நடிகை மோகினி அவர்கள். முதல் படமே   சூ ப்பர்  ஹி ட்  ஆனதை தொடர்ந்து பல படங்களில்…

கா மெடி நடிகர் ஓமக்குச்சி நரசிம்ம னின் மகன் சாமி யா ராக மாறிவிட்டா ரா…

90 களில் இருந்து கா மெடி களில் அ னை த்து மக் களுக் குமே மிகப் பரிச் சய மான முக மாக இருந்து வரும் நடிகர் ஓமக்குச்சி நரசிம்மன். 90ஸ்…

நடிகை மியா ஜார்ஜ யை ஞாபக ம் இருக் கா ..?? தற் போது மகன் பிறந்த உ டன்…

தமிழ்சினிமாவில் அ ழகும் திற மையும் இருந்தும் மு ன் ன ணி நடிகையாக வலம் வர  முடி யாம ல்  இருப்பவர் நடிகை மியா ஜார்ஜ். நடிகர்…

காஞ்சனா 3 படத்தி ல் நடித்த இளம் நடி கை மர்ம மு றை யில் தற் கொ லை..!!…

பிரபல நடி கர் ராகவா லாரன்ஸ் இய க்கி நடித்த காஞ்சனா 3 . இந்த  தி ரைப் படத் தில்  நடித்த வெளிநாட்டு நடிகை  ம ர் மமா ன  முறையில்  இ…

ஈரம் ப ட நடி கை சிந்து மேன னா இது.?? நம்ப வே முடி யல..!! இ ப்போ எப்…

2009ஆம் ஆண்டு ஆதி நடிப்பில் வெ ளியா ன ஈரம் பட த்தில்  நாய கி யாக  நடித்திருந்தார் சிந்துமேனன். ஆனால் ஏற் கனவே  இவர் 2001 ஆம் ஆண்டு…

அ ஜித் படத்தில் நடித்த சி வகார்த்தி கேயனா..!! எ ந்த படம் தெரி யுமா ..??…

தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் சிவகா ர்த்திகே யனின் வளர்ச்சி சாதாரண மேடை கலை ஞசராக தனது வாழ்க்கையை துவங்கி பின்னர் தொ குப்பா ளராக மாறி…

நடிகர் ப சுப தியின் ம னைவி யை பார்த் துள்ளீ ர்களா ..!! மு தன் மு றை யாக ம…

நடிகர் பசுபதி 5 செப்டம்பர் 1967ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந் தார். இவர் ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரைப் பட நடி கர் ஆவர். இவர் த மி ழ் சி னிமா வி…

சி ன்ன பை யன்னு நெ னச்சீங் களா..?? தி ருமணம் ஆகி ஒரு கு ழந்தையே இருக்கு..!!…

தமிழ் சினிமாவில் 2003 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   ஆ யுதம்   என்ற படத்தில் மூலம் கு ழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து அறிமுகமானவர் தான் நடிகர்…

அ வன் இ வன் ப டத்தி ல் ந டித்த ந டிகை யா இது..?? இப் போ எ ப்படி இ ருக்கி…

த மி ழ் சி னிமாவி ல் ப ல நடி கைக ள் இ ருந்தாலு ம் ஒ ரு சி ல ந டிகைகள்  த ங்கள து ந டிப்பி ன் மூல ம்  அள வில் லா ர சிகர்க ளை கவ…

ஆனந்த ம் சீரிய லில் வில்லி யாக நடித்த இவரை ஞாபகம் இருக் கா ..??…

நாம் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் பல கண்டு களித்திரு ப்போம். அதில் ஒரு சிலவ ற்றவை தான் நம்மை ஞா பகம் வைத்திருக்க உதவும். அந்த வகையில்…

அஜித் க்கு த ங்கையா க நடித்த பா ண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் ந டிகை சுஜிதா ..!! எந்த தி…

த மிழ்   திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில்   ஒ ருவரா கவும்   உ ச்ச   நட் சத்தி ரமாக வும்   விளங்கி வருபர்களில் ஒருவர் தான் தல அஜித்…

அம் பாசமு த்திரம் அம் பானி பட நடி கையை ஞா பகம் இருக்கா..?? தற் போது எப்…

த மிழ்  சினி மாவி ல்  ஏரா ளமா ன   நடி கைகள்  நடித்துக் கொண் டிருக்கி ன்றனர். அதில் பல நடிகை கள்  திரு ப்பதி    சி னி மாவை  விட்டு…

நடிகை அசினி ன் மக ளா இது ..!! இவரி ன் கண வர் யார் தெ ரியு மா..?? தீயா ய்…

மலையா ளத்தில் கடந்த 2001 ஆண்டு  அறி முகமா னவர்  நடிகை அசின், அதை தொ டந்து தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி என அனைத்து மொழி திரை யுலகி லும்…

கா தல் படத் தில் நடித்த மெ க்கானிக் சி றுவனா இவர்..!! த ற்போது இவர் என்ன…

தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிக ர்களுக் கென்று ஒரு தனி இடம் உண்டு நடிகர் நா கேஷ் கவுண்டமணி செந்தில் என தொ டங்கி ஆயி ரக்கணககான காமெடி…

அட எதிர்நீச்சல் படத்தில் நடித்த நடிகை யா இது..?? என்ன இப்படி இருக்…

வி ஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   நி கழ்ச் சித்   தொ குப் பாளராக  இருந்தவரும்   த மிழ்த்  தி ரைப்பட நடிகரும் ஆவார். இவர் திருச்சியில்…

சிவா மன சுல சக்தி பட நடிகை யா இது ..?? இப் போ எப்ப டி உ ள்ளார் தெ ரியு…

சிவா மனசுல சக்தி என்ற திரை ப்படத் தின் மூலம் தமிழ் தி ரையு லகிற்கு  அறி முகமா னவர்  நடிகை அனுயா பாகவத் .இப்படம் இயக்குநர் ராஜேஷ் …

சூப்பர் ஸ்டார் மடி யில் வைத்திருக் கும் இந்த கு ழந்தை நட்சி த்தி ரம்…

" சூப்பர் ஸ்டாரு  யாரு ன்னு  கேட்டா  சின்ன  குழ ந்தை யும்  சொ ல்லும் "என ரஜினி திரை ப்பட த்தில் ஒரு பாடல் உண்டு. அது எப்போது…

ஜெயம் பட த்தில் சிறு வயது சுஜாதா வாக நடித்த சிறு மி யார் தெரியு மா..??…

தமிழ் சினி மாவில் பல்வேறு  நட்ச த்திரங் கள்  திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில் நடிகர்…

பட்ட தாரி பெண்ணை மணந் த அம்பா னி சங்கர்..!! அட இவர் ஒரு விளை யாட்டு வீர…

தமிழ் சினிமா உலகில் நகை ச்சுவை நடி கராக வலம் வருபவர் அம்பானி சங்கர் . " கடுகு சிறி தானா லும் காரம் குறையாது " என்ற பழ மொழி க்கு…

சினிமாவில் இருந்து கா ணாமல் போன நடிகர் ஜீவன்..!! த ற்போது என்ன செய்கிறார்…

ஜீவன் (பி றப்பு: சூலை 6, 1975) என்பவர் தமிழ்த் திரைப்பட நடிகராவார். இவருடைய இயற்பெயர் விஜயபாஸ்கர் ரெங்கராஜ் என்பதாகும் . நடிகர்…

மன ந லம் பா தித்த வரா க ந டித்த நகை ச்சு வை நடிக ர் மார்த்தாண்டனா இது ..??…

காமெடி நடிகர்கள்   தி ரை யுலகில்   மிக   முக் கியமான வர்கள்   அவர்கள் இல்லை என்றால் பல படங்கள் ஓடாது . அவர்கள் படம்   மு ழுது…

பிரப ல பின்ன ணி பாடகர் பென்னி தயாளி ன் மனைவி யை பார்த் துளீர்களா..??…

பென்னி தயாள் என்பவர் திரை ப்பட பின்ன ணி பாடகர் ஆவார் .மேற் கத்திய பாணியில் பாப் இசை பாடு வதில்  வல்ல வர் . சென்னை கிறிஸ்தவ  கல்…

அரசன் சோப் விளம்பரத் தில் நடி த்த குழந் தை யார் தெரியு மா ..?? என்ன…

ஒரு காலத்தில் தொ லைக்கா ட்சி முதல் ரேடியோ வரை அனைத்திலும் மிக பிரப லமாக ஒளிபரப்பான ஒரு விளம்பரம் என்ன வென் றால் அது அரசன் சோப்…

மெட்டி ஒலி செல்வ தை ஞாபகம் இருக் கா..?? மன வருத்த தில் புலம்பு ம் நடிகர்…

தொலை க்காட்சி தொடர்கள் பல வருட ங்களாக வே ஒளிபரப்பாகி வருகிறது .மக்கள் படங்களை பார்ப்பதை விட தொலைக்காட்சி  தொ டர்க ளை  தான் தவ…

யூத் படத்தில் விஜய் க்கு ஜோடி யாக நடித்த நடிகையா இவங் க..?? தன் கணவ ர்…

இளைய தளபதி விஜ ய்யுடன் ஜோடி சே ர்ந்து நடித்த நடிகைகள் பலர் தற்போது கூட முன்ன ணி நடிகைகளாக இருக்கின்றன. உதா ரணத் துக்கு நடிகை…

ஜெயம் ரவி பட த்தி ல் நடித்த இவ ரை ஞா பகம் இரு க்கா..?? இவரி ன் ம னை வி…

சினிமாவில்   நடிக ர்களு க்கு  எந்த அளவு   முக் கியத் துவம்   கொ டுக்கின் றார்களோ அதே அளவுக்கு படத்தில் வரும் காமெடி   நடி கர்களு…

திமிரு ப ட வில்லி யின் கணவர் யார் தெரியு மா ..?? என்ன து பிரபல நடிகரி…

தமிழில் பெண்கள் கதா பாத்திர ங்கள் என்றாலே இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என இருந்த நாட்களில் தான் இந்த  வி ல்லி  கதாபா த்திரம்…

ஷாஜ கான் படத்தி ல் நடித்த நடிகை யை ஞா பகம் இருக் கா ..?? தற் போது கணவ…

நடி கை ரிச்சா பலோட் ஒரு இந்திய மாடல் மற்றும் திரைப் பட நடிகை ஆவார் .அவர் இந்தி ,தெலுங்கு ,தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மலை யாள மொழிப்…

பாட கர் கானா பாலா வை ஞாபகம் இருக் கா ..?? சினி மாவிற் காக இந்த தொ ழிலை…

தமிழ் சினிமா கானா பாட ல்கள் என்றால் எப்போதும் ஒரு  த னி  இடம் உண்டு . தேவாவை  தொடங்கி தற்போது இருக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன் வரை …

நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் ம னை வி யார் தெ ரியுமா.? பல ஆண் டுகள் கழி த்து…

நடிகர் விஜய் ஆண்டனி ஒரு  இ ந்தி ய  இ சை அமை ப்பா ளர், பின்னணி பாடகர், நடிகர், தி ரை ப்பட ஆசிரியர், பா டலா சிரியர், ஆடியோ பொறி…

இந் த புகைப் படத்தி ல் இருக்கும் குழந் தை யாருன் னு தெரியுமா..?? என்ன…

சமந்தா இந்திய தி ரைப் பட நடிகை ஆவார். இவர் தமிழ் ,தெலுங்கு திரை ப்படங்க ளில் நடித்து வருகிறார். இவர் சென்னையில் வளர் ந்தார். 2017…

பிரப ல சீரியல் நடி கை ஸ்ரீ வித்யா வை ஞாபகம் இருக் கா ..?? தற் போது என்ன…

தமிழில் 1500 எபி சோடுக ளை கடந்து ரசிகர்களின் மன தில் நீங்கா இடம் பிடித்த சீரியல்களில் ஒன்று கோலங்கள். இதில் ஆர்த்தி என்ற  கதா…

உடல் எடை யை பா தியாக குறை த்த நடிக ர் பிரபு ..!! அது வும் இந்த திரைப்…

பிரபு தமிழக திரை ப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ,கன்னடம் உள்ளிட்ட மொ ழிக ளில் நூற் றுக்கும் மேற்பட்ட தி ரைப்ப…

பிரப ல நிகழ்ச்சி தொகுப்பா ளர் ஆனந்த கண்ணன் மறை வு ..!! திரை யுலகினர்…

பிரபல சன் மியூசிக் தொகுப் பாளருக்கு சினிமா நடிகருமான ஆனந்த கண்ணன்  மர ணமடை ந்தார் . சிங்கப்பூர் தமிழ ரான இவர் சன் டிவியின்…

இயக்குனர் பிரபு சாலமனின் ம களை பார் த்துள்ளீ ர்களா..!! என்னது அ வங்க ளும்…

பிரபு சாலமன் ஒரு   இ ந்திய   தி ரைப்பட இயக்குனர். இவர் முதன்மையாக   த மிழ்   படங்களில் பணியா ற்றி யுள்ளார். பிறகு 1999 ஆம் ஆண்டில்…

என் னது இந்த குழந்தை நட் சித்தி ரம் ஒரு நடிகை யா .? இவர் தான் பிரபல இய…

குஷ்பூ தமிழ் திரை ப்பட நடிகை மற்றும்  அர சியல் வாதி  ஆவார். இவர் தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் உள்ளார் .1980களில் குழந்தை  நட்ச…

இயக்குனர் சேரனி ன் அம்மா மற்றும் அக்கா வை பார்த்துள்ளீர் களா..!! தற் போது…

சேரன் தமிழ் நாட்டை சேர்ந்த தி ரைப்பட இய க்குனர் மற்றும் நடிகர் ஆவார்.  கே. எஸ். ரவிக்குமார் இய க்கத் தில்  புரியாத புதிர்  என்ற…

7ஜி ரெ யின்போ கா லணி ரவி கிருஷ்ணா வா இது.?ஆளே அ டையாளம் தெரி யாம மாறி…

இளைய தளபதி விஜயை தொ டங்கி பல முன்னணி நடிகர் களையும் வைத்து திரை ப்படங்கள் தயாரித்த பி ரபல தயா ரிப்பா ளர் ஏ.எம்.ரத்தினத்தின்  ம கன்…

சொல் வதெல்லாம் உண் மை லட்சுமி ராமகிருஷ்ண னின் கணவ ரா இது .? அவர் என்ன…

லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் இந்தி யாவை சேர்ந்த திரைப்பட நடி கையும் ,இயக்குனருமான ஆவார். இவர் 2006 ஆம் ஆண்டில் மலை யாளத்தில்  அறி…

இந்த கு ழந் தை யாரு ன்னு தெரி யுமா..?? தற்போது பிரபல ந டிகை யாகி…

நடிகை ஸ்ரேயா அவர்கள் ஒரு   கா லத் தில்  த மிழ், தெலுங்கு என தென் னிந்திய  சினி மாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக திக ழ்ந்து…

அட நம் ப அலைபாயு தே மாதவனி ன் ம கனா இ து..!! முதன்முறையாக ம கனின்…

நடிகர் ரங்கநாதன் மாதவன் 1 ஜூன் 1970ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவர் ஒரு இந்திய நடிகர், எழுத்தாளர் மற்றும் தி ரைப்பட தயாரிப்பாளர். இவர்…

ஹீரோ வாக அ றிமுக மாகும் சிவா ஜியின் இன் னொரு பே ரன்..!! யாரெ ன்று தெரி…

நடிகர் சிவாஜி கணேசன் என்ற   மே டைப்   பெ யரா ல்   நன்கு   அறி யப் பட்ட   வில் லு புரம்   சின்னையா  மன்ரா யர்   க ணேச   மூர்த்தி 1…

சரவணன் மீனாட் சி சீரியல் ந டிகை ஸ்ரீஜா என் னவா னார் தெரி யுமா..?? தற் போது…

நடிகை ஸ்ரீஜா சந்திரன் என்பவர்   ஒரு  இந் திய தொலைக் காட்சி நடிகை ஆவார். இவர் பெரும்பாலும் மலையாளம் மற்றும்   த மிழ்   சோப்…

தாமிர பரணி பட நடிகை பானுவிற் கு இ வ்வளவு பெரிய ம களா..?? நம் பவே முடியல..!!…

த மிழி ல் வெளி யான தாமிரபரணி ப ட நடி கை பா னு 1991ஆம் ஆ ண் டு கே ரளா வின் கொள ஞ்சே ரி என்னும் ஊ ரில் பிற ந்த வர். இவ ருடைய அப் பா…

நடிகை சங்கீ தாவின் க ணவர் ஒரு இயக் குனரா.? அட சிம் புவை வைத்து இந்த ஹி ட்…

நடிகை சங்கீதா ஒரு  இ ந்திய  நடிகை ஆவர். இவர் மலையாளம், த மிழ் மற்றும் கன்னட திரைப்படத்  தொழில்களில் பணி யாற்றியுள்ளார். முக்கி…

பி ரபல காமெடி ந டிகர் கவுண்ட மணியின் ம களை பார்த் துள்ளீர்களா..??அ வர் செ…

தமிழ் சினிமாவில் காமெடி  ஜா ம்பவனாக  இருந்து வருபவர் நடிகர் கவுண்டமணி. இவர் படத்தில் ஹீரோ பேசப் படுகிறார்க ளோ இல்லையோ இவரைதான்…

ம ஜ்னு படத்தி ல் ந டித்த நடிகை யை ஞாபகம் இருக்கா..?? த ற்போது எப்படி உள்…

சினிமாவில் பல நடிகைகள்  அ றிமு கமா கி  ப ட   வா ய்ப் பில் லாம ல்   ஆள் அடையாளம் தெரியாமல் காணாமல்  போ ய்வி டுகி றார்க ள். தமிழ்…

நடிகர் சத்யராஜி ன் மகளா இது .? இ வர் என்ன செ ய்கிறார் தெரியு மா .?…

நடிகர் சத்யராஜ் கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த த மிழ் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் இயற்பெயர் ரெங்கராஜன். இவர்  எதி ர்மறை  நடிகராக தன் ந…

வாய் பில்லாமல் தவிக்கு ம் பாய்ஸ் பட நா யகன் .? திரு மணமாகா மல் வாழ்க்கை…

ஷங்கர் இந்திய  தி ரைப்பட  இயக்குனர் ஆவார் .எஸ் பிக்சர்ஸ் என்ற திரைப்படத்  த யாரிப்பு  நிறுவனத்தையும் நடத்தி வரு கிறார் .இவருடைய…

90ஸ் களில் க லக் கிய நடிகை சுவலக்ஷ்மி ஞா பகம் இருக்கா..?? த ற்போது அ…

நடிகை  சுவலக்ஷ்மி  19 ஆகஸ்ட் 1977 அன்று    பி றந் தார்  . இவர் ஒரு   இ ந் திய   நடிகை ஆவார் . மேலும்  இவர்   மு க்கி யமாக     த…

நடிகர் ஜெயபிரகாஷின் ம கனை பார் த்துள் ளீர்களா..?? அ ட இந்த பிர பலம்…

ஜெயப் பிரகாஷ் ஒரு இ ந்தியத் திரை ப்பட நடி கர் மற் றும் தயா ரிப்பாளர் ஆ வார் . அவர் ஒரு தயாரிப்பாளராக 2000 களின் முற்பகுதியில்…

நடிகை தேவயாணி யின் மகள் களா இது .? தற் போது உள்ள புகைப்பட ம் ..!! ஷாக்…

தேவயானி இந்திய தி ரைப்பட நடிகை ஆவார் .இவர் கன்னட தந்தையான ஜெய தேவுக்கும் மலையாள தாயான லட்சுமிக்கும்  மக ளாக  பிறந்தார். இளநிலை…

மெர் சல் திரைப் படத்தில் தேவத ர்ஷினி நடி த்துள் ளாரா..?? ப லரும் பார்த்…

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக் க மு டியா து இட த் தில இரு க்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தன கென் று ஒரு பெ…

இ ந்த குழந் தை நட்சத்திர ம் யார் தெரியு மா .? அட இவர து மனைவி தா னா ..!!…

சாயிஷா ஒரு இ ந்தியத் தி ரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் பெரும்பாலு ம் தமிழ் படங்களில் தோன்றி இந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களில்  ந…

இ ந்த குழந் தை நட்சத்திர ம் யார் தெரியு மா .? அட இவர து மனைவி தா னா…

சாயிஷா ஒரு இ ந்தியத் தி ரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் பெரும்பாலு ம் தமிழ் படங்களில் தோன்றி இந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களில்  ந…

துள் ளுவதோ இ ளமை பட நடிகரா இது.? தற்போது எப்படி உ ள்ளார் தெரி யுமா.? புகை…

நடிகர் தனுஷ் ஒரு இந்திய நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், எழுத்தாளர், பாடலாசிரியர், திரைக்கதை எழுத்தாளர் மற்றும் பின்னணி பாடகர்…

நடிகர் வி க்ரமின் ம கள் யார் தெரி யுமா.? அட இ வருக்கு தி ருமணம் ஆகிவிட்ட…

நடிகர் விக்ரம் ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர் 1990 ஆம்   ஆ ண்டு   வெளி யான   என்  கா த ல்   க ண்ம ணி   என்னும் படத்தின்   …

அ சுரன் பட நா யகியின் மகளா இ து .? அடுத் த ஹீரோ யின் இவர் தான் ..!!…

மஞ்சுவாரியர் இ ந்திய திரைப்பட நடிகை ஆவார் . இவருடைய  பூர் வீகம்  தமி ழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி மா வட்டமாகும். இவர் மலையாளத்  தி…

திரும தி செல்வம் தொடரி ல் நடித்த நடிகர் என்ன ஆ னார் தெரியு மா.? இப்போ…

வெள்ளித் திரையில் அந்த காலத்தில் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை மற்றும்  குண சித்திர கதா பாத்திரங்களில்  சிறு வேடங்களில் நடிக்கும் பல…

கணவனை நம் பி வெளி நாட்டிற்கு சென்ற பிரபல சீ ரியல் ந டிகைக்கு காத்திருந் த அ…

பிரபல பெண் தொகுப்பாளினியும், நடி கையுமான ஐஸ்வர்யா திருமணத்திற்கு பின் கணவனின் உண்மையான நிலை தெரிந்து அ தி ர் ச் சியடைந்ததாகவும்,…

வெளிநாட்டு விமான நிலையத்தில் இ ந்தியரின் பா ஸ்போட்டை பார்த்து அ தி ர்ச்சி…

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், சில நேரங்களில் வெறுமனே எமிரேட்ஸ் என்று அழை க்கப்படு கிறது. இது மேற்கு ஆசியாவில் அரேபிய தீப கற்பத் தின்…

வி க்ரம் ந டித்த ரா ஜபா ட்டை பட ந டிகை யை ஞா பகம் இ ருக்கிற தா .? வா ழ்க்…

நடிகை தீக்ஷா சேத்  தமிழ், தெலுங்கு  தி ரைப்பட  நடிகை ஆ வார். கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் சுசீந்தரன் இ யக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம்…

அட ந டிகர் பாண்டிய ராஜனின் குடும் ப புகைப்ப டமா இது .? இ ந்த புகைப் படம்…

தமிழ் சினிமா  உல கில்  புகழ்பெற்ற நடிகர்களில்  ஒ ருவர்  பாண்டியராஜன். இவரை  பு துமைக் கலை மன்னன் என்று தான் அழை ப்பார்கள்.…

நீயா நா னா கோபி நாத்தின் அண்ணன் ஒரு ந டிகரா .?அது வும் இந்த சீ ரியலில்…

நீயா நானா   நிகழ்ச்சியின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிர பலமானவர்  கோபிநாத். இவர் விஜய் தொ லைக்காட் சியில் பல ஆண்டுகளாக  தொ குப்பாளராக…

நடிகை மா ளவிகா மோகன னின் அம்மா யார் தெரியுமா .? அட இ ந்த பிர பலம்…

மாளவிகா மோகனன் ஓர்  இ ந்திய  திரைப்பட நடிகையாவார். இவரது தந்தை மோகனன் இவர் ஒரு  பா லிவுட் திரைப்பட  ஒ ளிப்பதி வாளர்  ஆவார்…

நடிகை மோனிகா என் னவானார் தெரியுமா.? வள ர்ந்து வரும் நேர த்தில் சினிமாவை…

நடிகை மோனிகா என்பவர் ஒரு இந்திய திரைப்படம் நடிகை ஆவார். நடிகை மோனிகா   கு ழ ந்தை   ந ட்சத்தி ரமாக  த மிழ் சினிமாவிற்கு அவசர போலீஸ்…