பிக் பாஸ் அனி தா சம்ப த் கர்ப் ப மாக இருக் கிறா ரா ..?? தன து கண வரு டன் சே ர்ந்து அவ ரே வெ ளி யிட்ட வீடி யோ ..!! வாழ் த்து க்க ளை குவி க்கு ம் ரசி கர் கள் ..!! வெ ளியா ன தக வல் உ ள் ளே ..!!

0 72

அனிதா சம் பத் ஒரு  இந்தி ய  செய்தி தொகுப் பா ளராக வும், சன் தொலைக்காட்சி  நெட்வொர்க்கில் தொகு ப்பாளரா கவும், தமி ழ்    மொழி பட ங்களில்  பணிபுரியும் நடி கை யாகவு ம் உ ள்ளார். அனிதா சம்பத் சன் தொலை க்காட்சி க்கு  செல்வதற்கு முன்பு பாலிமர்  தொ லைக் காட்சி மற்றும் நியூஸ் 7 தமிழின் புதிய தொகுப் பா ளராக பணி யாற் றி னார். மேலும்  இவர் செய்தி வா சிப்பாள ராக இருந்த அந்த நே ர த்தில்  இவரு க்கெ ன்று சமூகவலை த்தளங் களில் ஒரு ரசிகர் பட்டாள மே  இரு ந்தது.

இத னால் இவரு க்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச் சியில் பெ ரிதும் ஆ தரவு கிடை க்கும்  என எதிர்பார்க்க ப்பட்டது . ஆனால் பி க்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஓ ரிரு நாட்க ளி லே யே ரசிக ர்கள் மத்தியில் கொஞ் சம் அதிர்ச்சி யை ஏற்படுத்தினார் அனிதா சம்ப த் .  மேலும் இவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இரு  ந்தபோது தன து  கணவ ர் குறித்து  பலவ ற்றை பேசி யிருந் தார்.

அதே போல தன து கண வர் பெ யரை சொ ன்ன தால் ஆரி மீது உதட்டை கடி த்துக் கொ ண்டு எச்ச ரித்தார் . அந்த அள வி ற்கு  இவர் தன து கண வர் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர்.  இந்  நிலை யில் அனிதா சம்பத் கர்ப் பமாக இருப்பதாக ர சிக ர்கள் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து க்க  ளை தெரி வித்து வ ருகின் றனர்.

மேலு ம் அ னிதா  சம் பத் சமூக  வலைத்த ளங்களில் எப்போதும் ஆக்டிவாக இருந்து வருபவர்.அந்த வகை யில் சமீபத்தில் தன் னு டைய க ண வருடன் சே ர்ந்து ரீ ல்ஸ்  வீடி யோ ஒன் றை தனது  இன் ஸ்டா கிராம்    பக்க த் தில் பதிவிட் டிரு ந்தார் .

அதில் எப் போது  நீ ங்கள் க ர்ப்பம் ஆவீ ர்கள் எ ன்ற கேள் வி கேட்கப் பட்டு இரு  ந்த தை பார்த்த ரசிக ர்கள் , அனிதா சம்பத் கர் ப்பமாக இருக் கிறார் என்று நினை த்து க்கொண் டு அவருக்கு வா ழ்த்து க்களை தெ ரிவித் து வந்தனர்.

இதன்   பின்ன ர் இது குறி த்து வி ளக்கம்  அளித்த  அனி தா சம்பத்,  இது வெறு ம் பொ ழு துபோக் குக்காக செய் த வீடியோ,  நான் கர் ப்ப மாக இல் லை , இதுக் கு எதுக் கு இத்த னை வாழ்த்துக்களை கூறி  இரு க்கிறீ ர்கள் என் று பதி விட் டுள் ளார்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.