த ன் காத லர் மீ து பொ ய் பு கார் அ ளித் த பி க் பா ஸ் ஜூ லி..!! தற் போ து போ லீஸ் விசா ர ணை யில் வெ ளிவ ந்த உண் மை ..?? காத ல னை கழ ட்டி வி ட ஜூ லி செ ய்த செ யல் ..!! திட்டி த்தீர் க்கு ம் ரசி க ர் கள் ..!!

0 56
மரியா  ஜூலிய னா என்கிற  இயற் பெ யர் கொ ண்ட  ஜூலி ஒரு  இந் திய தமிழ் தி ரையு லகின் ந டிகை ஆ வார். இவர் விஜய் தொலை க் காட்சியில்  கடந்த 2017-ம் ஆண்டு தொடங்கிய பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சியில் போட்டி யா ளராக  பங் கேற்று பிர பலமா னவ ர். இவர் தொடக்கத்தில் செவி லிய ராக பணி யா ற்றிய வந்தார் . இதன்  பின் னர்  2017 ம் ஆண்டு தொ டக் கத்தில் தமி ழகத் தில் நடந்த ஜல்லி க்கட்டு போரா  ட்ட த்தில் கலந்து கொ ண்டுள் ளார். பின்னர் அப் போராட்டத்தி ன் வா யிலாக  மக் களி  டையே நல்ல வர வே ற்பை பெற்ற இவர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொ   ண்டார் .

தற்சமய ம் இ ணைய த்தில் த ன்னு டைய  அழகான  புகைப் படங்க ளை பதிவே ற்றம் செய்து வருகி றார்.ஆனால்  இவர் தற்போது செல்லும் நிகழ்ச் சிக ளில் எல்லாம் இவரை ஒதுக்கும்  விதமா கவே  மக்கள் நடந்து கொ ள்கி றா ர்கள் . அப்படி  இருந் தும் ஜூலி அ தை கண் டு கொ ள்ளா மல் தனது  வேலை யை செய்து  வருகி றார் .

இப்படி ஒரு நிலை யில்  தன்னு டை ய காதல ன் மீது காவல் நிலை யத்தி ல் ஜூலி புகார் அளித்தி ருந்தா ர்.  அதில் தன்  காத லன்  மணிஷ் தன் னை திரு மண ம் செய்வ  தாக கூறி த ன்னிடம் பல்சர் பை க் மற்றும் செயின் உள்ளி ட்டவை க ளை  வாங்கிக்  கொ ண் டு தன் னை ஏமாற் றி விட் டதாக கூறியி ரு ந்தார் .

அ ந்த வகை யில் இந் த ப் புகார் குறித்து காவ ல்து றையி னர் வி சாரித் ததில் பல உண்  மைகள் வெளி யாகியுள் ளது .  அதி ல் ஜூலி  ஏ ற்கனவே ஒரு வ ருடன் காத லில் இருந் து ள்ளதா க வும் , அந்த காதல் முறிந் த நி லையில் மணி ஷ்க்கும், ஜூ லிக் கும்  இடையே நட்பு ஏற்பட் டுள்ள தாக வும் தகவல் வெ ளியான து.

அந்த நட்பு  பின் னர் காத லாக மா றியுள் ளது . தற் போது ஜூலி தன் உடனா ன கா தலை முறித் து க்கொ ண் டு வேறு ஒருவ ருடன்  நெ ருக் கமாக பழகி வருவ தாக வும் மணிஷ் கூ றியி ருந் தார். அத ற்கான ஆ தார த்தையும் இவர் காவல்  துறை யி ல் கொ டுத் திரு ந்தார் .மேலும் ஜூலி யின் புதிய காதல ன் தன் னை  வி  லக்கிக் கொ ள் ளும்ப  டி மிரட்டுவ தாக வும் ,

அ தற்கு நா ன்  ம றுப்பு தெ ரிவி த்ததால் த ன் மீது ஜூ லி இவ்வாறு பொய் புகார் கொ டு த் துள் ளதாக வும் கூ றியுள் ளார் . மேலும் ஜூலி தனது காத ல னை கழட் டி விட்டு மற்றொரு கா தல னுடன் பழக பொய்க் குற் றச் சாட் டை கூறி யுள் ளது,  ரசிகர்  மத்தியில் பெரும் அ திர்ச்சி யை ஏற்ப டுத்தி  உள்ளது.  மேலும் ஒரு சிலர்  ஜூ லியை திட்டித் தீர் த்து வரு கின் றனர் …

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.