தி ண் டுக் கல் சா ரதி படத் தி ல் நடி த்த இந் த நடி கை யை ஞாப க ம் இரு க் கா ..?? தற் போ து எப்ப டி யுள் ளார் தெ ரியு மா ..?? இ வரி ன் கண வர் ம ற் றும் மக னை பா ர்த் துள் ளீர் களா ..?? வெளி யா ன புகை ப்ப டம் இ தோ ..!!

0 161

நடிகர் கருணாஸ் ஒரு   இ ந்திய   நடிகர்  , அரசிய ல்வாதி   மற்றும்   த மிழ்   திரையு லகில்   முன்னாள் நகை ச்சுவையாளர்   ஆவார். இவர்   பெரு ம்பாலும்  துணை   வேட ங்களில்   தோன்றிய இவர் திண்டுக்கல் சாரதி மற்றும்   அம்பசமு த்திரம்   அம்பானி உள்ளிட்ட   பட ங்களிலும்  மூலம்  மு க்கிய   வேட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். மேலும் நடிப்பைத் தவிர, கருணாஸ் ஒரு   தயாரி ப்பாளர், இசை   அமை ப்பாளர்   மற்றும் பாடகராக பல படங்களில் தனது திற மை யை வெளி படுத்தி யுள் ளார் .

அதே நேரத்தில் இ வர் 2015 அக்டோபரில்  நடிகர் சங்கத்தில்  தேர் ந்தெடு க்கப்பட்ட   பின்னர் நடிகர் சங்கத்தின் துணைத்   த லை வராக   தொடர்ந்து ப ணியா ற்றி வருகி றார்.நடிகர் கருணாஸ் பாப்   பாடகரா கவும்   நடனக்   கலை ஞராகவும்   தனது   வாழ் க்கையைத்   தொட ங்கினார். த மிழ்   நாட்டுப்புற இசையில் விரிவாக   பணியா ற்றினார். பின்னர்   படி ப்படி யாக   நகை ச்சுவை   நடிகராக படங்களில்   தோ ன்றினார்.

நடிகர் கருணாஸ் 12   வ யதில்   கானா பாடகராக பணியைத் தொடங்கினார். மேலும் 1990 களின் பிற்பகுதியில் ஒரு   இசைக்க லைஞராக   யுஹி சே துவின் நை யாண்டி தர்பார்   நிகழ் ச்சியின்   மூ லம்   தொலைக்கா ட்சியில்   அறிமுக மானார். இயக்குனர் பாலா அ வரது பாடல்களில் ஒன்றைக் கேட்டார் . பின்னர் கரு ணாஸை தனது இரண் டாவது படமான நந்தா என்ற  திரைப்ப டத்தில்  நடிக்க    ஒ ப்பந்தம்   செய்தார்.

இ வர் இந்த படத்தில்  நகைச்சுவை நடிகராக நடித்தார் மற்றும் ‘லோடுக்கு’ என்ற அவரது பாத்திரம்   வெ ற்றிகர மாக   இருந்தது. ஆனால், இரண்டு படங்களின்   தோ ல்வி யும்   இ வரை மேலும் எந்தவொரு முயற்சி யையும்   விநியோ கிப்பதில்   இருந்து   வி லகி   இருக்கத் தூண்டியுள்ளது. மேலும் நடிகர் கரு ணாஸ்   முத ன் முதலில்   நகைச்சுவை   படமான  தி ண்டுக் கல் சாரதி என்ற படத்தில்  மு க்கிய   கதா பாத்திர த்தில்   தோன்றினா ர்.

மேலும், அந்த பட நடிகை தான் கார்த்திகா மேத்யூ . இவர் ஒரு   மலை யாள   திரைப்பட   நடிகை ஆவார். இவர் பல   மலை யாளம்   மற்றும்   த மிழ்   திரைப்ப டங்களில்   தோன்றியு ள்ளார். இ வர் நம் நாடு மற்றும் திண்டுக்கல் சாரதி   பட ங்களில்   நடித்தத  ற்காக   மிகவும்   பிரபல மானவர். இதோ அவ ரின் தற் போதைய புகைப்படம் …

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.