சரோஜா பட த்தி ல் சூ டான கோ ழி எ ன்ற பாட லில் நடி த்த ந டி கை எ ன்னவா னார் தெரி யுமா ..?? தி ருமண த்து க்கு பிறகு ஆ ளே அடை யா ளம் தெரி யாத அளவு க்கு மா றிவிட் டார்..!! புகை ப்பட த் தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்..!!

0 153

சி னிமா வில்   இரு க்கு ம்   ப ல்வே று   நடிகர்   நடி கைகள்   பின்னர்   எ ன்னவானா ர்கள்   என்று செய்து கொண் டிருக்கி றார்கள்   என்பதே   தெரி யாம ல்    போ ய்விடுகி ன்றது. அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவி ல்   பலரும் அ றிய ப்பட்ட   நடிகையில்  நிகீதாவும் ஒருவர். த மிழி ல்   கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு   வெ ங்கட்பி ரபு   இய க்கத் தில்   மிர்ச்சி சிவா, பிரேம்ஜி, சரண்   போ ன்றவ ர்கள்   நடிப்பில்   வெளி யான   சரோஜா படத்தில் இடம்பெற்ற   சூ டா   ன   கோ ழி   என்ற பாடல் அந்த   கா லத்தி ல்   இ ளசுக ளின்   ம த்தியி ல்   பெரும்   பி ரப லம்   அடை ந்தது.

அந்த பாடலில் ஒரு   க வர் ச்சியா ன   ந டனமா டி   ரசிக ர்கள்   ம த்தியி ல்   ம ன தை   க வர்ந்த வர்   நடிகை நிகீதா. இவர்   மும் பையை   பூ ர்வீகமா க   கொண் டவர்  . 2002ஆம் ஆண்டு ஹிந்தி   தொ லைக்கா ட்சி   ஒன்றில் வெளி யான   சீரியல் தொடர்   மூ லம்   சி ன்னத்தி ரைக்கு  நுழை ந்தார். அதன் பின்னர் 2002ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   ஹாய்  என்ற   தெலு ங்கு   ப டத்தில்   இவரு க்கு   சி னிமா வில்   க தாநா யகி   ஆகும்   வா ய்ப் பு  கிடை த்தது.

மேலும்   த மிழி ல்   இவர் முதன் முதலாக 2003ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   குறும்பு என்ற படத்தின்   மூ லம்   அ றிமுக மானார். அந்த   பட த்தி ல்   இவர்   இர ண்டாம்   க தாநா யகியா க   நடி த்திரு ப்பார். அதன் பின்னர் நடிகர்  சர த்கு மார் நடித்த சத்ரபதி  , நடிகர்  சிபிராஜ் நடித்த வெற் றி வேல் சக்தி வேல் போன்ற   பட ங்களி ல்   கதா நாயகி யாக   நடி த்தார்.

ஆனால் இவருக்கு   மு ன்னணி   நடி க ர்களி ன்   பட த்தில்   நடி க்கும்   வாய் ப்பு   கிடை க்கவில் லை. இ றுதியா க   தமி ழில்   கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான  போங்கு   என்ற   பட த்தில்   ஒரே ஒரு   கா ட்சியி ல்   மட்டும் தோ ன்றி   இரு ப்பார். தமிழில் போதிய   ப டவா ய்ப்புக ள்   இல் லை என் றாலும்   க ன்னட த்தில்   பட  வாய் ப்புகள்   கிடை த்துக்   கொ  ண்டுதா ன்   இரு ந்தது.

பிரபல கன்னட நடிகர் தர்ஷன் எ ன்பவ ருடன்   க ள்ள   தொட ர்பி ல்   இரு ப்பதா க   தர்ஷன் இன்   ம னை வி   கன்னட திரைப்பட   ச ங்கத் தில்   பு கா ர்   அ ளி த்து ள் ளார். அந்த   வி ஷய ம்   கன்னட சினிமாவில் பெரும் ப ரப ரப்பை   ஏ ற்படு த்தியது. மேலும் நடிகர் தர்ஷன்   ம னை வி   அளி த்த   பு காரி ன்  பெயரில் இவர் மீது கன்னட சினிமா சங்கம்    ந டவடி  க்கை   எடுத் தது.

இதனால் இவருக்கு  கன்னட திரைப்பட சங்கம் கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு 3 ஆண்டுகள்   த டை வி தித்த து. இரு ப்பி னும்   தெலு ங்கு   ம லையா ளம்   த மிழ்   போன்ற படங்களில் நடித்து வந்தார். இவருக்கு   ப டவா ய்ப்புக ள்   இ ல்லா ததாலு ம்   முன் னணி   நடி கையாக  வலம் வர   மு டி யாததா  லும்   நிகீதா கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ககன்தீப்  சிங் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டார்.

இவர்   தி ரும ணத்தி ற்கு   பின் னரும்   ஒரு சில  படங் க ளில் ந டித்து வந் தார். இந்த   த ம்பதி யினரு க்கு   ஒரு   அ ழகா ன   பெ ண்   கு ழந் தை   இரு க்கி ன்றது. ச மீப த்தில்   நடி கை நி கீதா  தனது இன் ஸ்டா கிராம்   ப க்க த்தில்   தனது   க ணவ ர்   மற்றும்   ம களுட ன்   இரு க்கும்   புகை ப்பட த்தை   பகி ர்ந்துள் ளார். அதை பார்த்த ரசிகர்கள் நடிகை நிகீதாவா என்று   வி யப்பு டன்   அந்த   புகை ப்பட த்தை   ச மூக  வலை த்தள த்தில்   பகி ர்ந்து  வருகி றா ர்கள் . இதோ அந்த புகை ப்ப டம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.