கோ லி சோ டா பட த் தில் நடி த்த இந் த பெ ண் ணை ஞாப கம் இரு க் கா ..?? தற் போ து இவ ர் எப்ப டியுள் ளார் ,எ ன்ன செய் கிறா ர் தெ ரி யு மா ..?? ஆச் சி ரிய மான த கவ ல் உ ள் ளே ..!!

0 833

கோ லி சோ டா 2014 ஆம் ஆண் டு வெளி யா ன ஒரு இ ந் தி யத் தமிழ்த்  தி ரைப்ப டமாகு ம். இப் படத் தை எஸ் டி விஜய் மில்டன் இய க்கி ருந் தார்.  இத்திரைப்படத்தில் பசங்க புகழ் கிஷோர்,  ஸ்ரீராம், பக் கோடா பாண்டி, முருகேஷ் ஆ கியோ  ர் நடி  த்தி ருந் தனர். இ ப்படத் தை திருப்பதி பிரத ர்ஸ் சார்பாக லிங் குசா மி த யாரி த் திருந் தார். இப் படத்தில் ஏடிஎம் என்ற க தாபா த்திரத்தில் சீதா என்  பவர் நடித் திரு ந்தா ர் .

தன்னுடைய ய தார்த்தமான  நடிப் பை  வெ ளிப்ப டுத்தி அனை வரா லும் பா ராட் டு ப் பெ ற்றார்.  அ வர் தற்   போது செ ன் னை யில் 12வ து படித் து வரு கி றார்.ஏ ஆர் மு  ரு கதா ஸின் கத் தி படத்தில்  ஒ ரு சீ னில்  வந்த வர் தற் போ து வி ஜய் மி  ல்ட னின்  ‘பத் து என்ற து  க்குள்ள ’ ப ட  த் தில் நடி கை சம ந்தாவுடன் நடித்துள்ளார்.

செ ன் னை பு ற நகர் பகு  தியா ன  குன் றத்தூ  ரில் அவ ரி ன் வீடு இருக் கி றது. இப் போது மா ட் டுக்கு நா ன்   அ டிமை பட த்தி ல் ஹீரோயி ன்   ஆ கி விட் டார்.   ராசன் எ ன்ற புதுமு கம் ஹீரோ, ச வுந்த ர்யா என்ப வர் இ ன்னொரு  ஹீரோ யி னாக நடிக் கிறார்.  இப்படத்தை பி.கே.இளை யகு மார் இயக் குகி றா ர். ப டத் தை ப ற்றி அவர் கூறி யதாவது இது முழுநீள காமெ டி படம்.

மாட்  டை  தெ ய்வமா க  நி  னை  க்கும்   ஒரு வ ருக்கு  அந்த  மா  ட் டா ல்  ஒ ரு  பிர  ச்னை  வ  ருகி  றது. அதி லி ரு  ந்து தன் னையும்  மீ ட்டு மா  ட் டை யும் எப் படி கா ப்பாற் றுகி றார் எ ன்பது தான் க தை. மா டு நல் லா  இரு ந் தா த்தான்  விவ சாயம்  நல் லா இ ருக்கும் , விவசா ய ம்  ந ல் லா இ ரு ந்தா  த் தா ன் நா டு நல்லா  இருக்கு ம் எ ன்கி ற க ருத் தை வ லி யு றுத்து ம் படம்.

பல வரு டங்க ளுக்கு  பிறகு மா டும் நடித் திரு க்கிற து என் கி றா ர்  இ ய க் கு னர்  இ ளையகு மார்.மேலும் இவ ர் த னக்கு வா ய்ப்பு  த ர வ ந்  த இயக் குன ரையே காரி துப்பி அ னுப்பி யுள் ளா ர். ஆம்,  இய க் குன ர் வி  ஜய் மில்ட ன் இ வரை த னது பட த் தி ல் நடிக் க வைக் க கே ட்டு இ  ருக் கி றா ர்.அ த னை  ப ற் றி  அ வர் கூறியதாவது “முக்கிய கே ரக் ட ரி ல்  ந  டிக்கும் ப சங்க  எ ல்லாரும்  ஈசியா கி டைச்சு ட்டாங்க. பட், ஹீரோ யி னுக்கு ஃப்ரெண்டா  வர கேரக்டரு க்காக நி றையப் பேரை பார்த் தேன்  யாரை  யும்  பி டிக்கவில்லை.

அந்த நே ர த் தில் பை க் கில் போ யிட் டு இ ருந் தப்போ ,  சீ தா பொ ண்ணு நடந்து  போயிட்  டு இருந்த து. எ  னக்கு டக்கு னு தோ ணுச் சு, இ ந்த ப்  பொ ண் ணு ப ட த்து க்கு கரெக்டா இருக் குனு. உடனே   பை க்கில் அந் தப் பொண் ணை   ஃபாலோ பண்ணிட்டு போ னே ன் வண் டியை  அந் தப்  பொ ண் ணு   மு ன்னா டி நிறுத் தி, ”வ ணக் கம் மா என்  பேர் விஜய் மில்டன் உன் பேர் என்ன மா”  அப்படினு  கேட்டேன் உ  டனே அந்தப் பொ ண் ணு ”தூ”னு து ப்பிட் டு போ யிரு ச்சு.

அத ன் பிறகு தான் பேசி ச மாத னம் பண் ணி பட த்தில்  நடிக்க வை ச்சோ ம் . தற்போ து  இ வ ர் கா    லே ஜ்  முடி த்த கை யோ டு திரைப் பட ங்க ளு க்கு  பாய் பாய் சொ ல்லிவிட்டு   ப  டித் தத ற் கு   வே லையி னை   தே டி  கொ ண்டி ரு  க் கிறா ர். மேலு ம் த ன க்கு ஏதே னும் சினிமா வா ய்ப்பு   வ ந்தால்  மட்டு மே  நடித்து கொ டுப்பே ன் என் றும் கூறி யுள் ளார்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.