நடிகை ரோ ஜா வின் ம களா இது ..?? தற் போது வள ர்ந் து ஹீ ரோ யின் போ ல் இருக் கி றா ரே ..!! இ ணை ய த் தை கல க் கும் புகை ப் பட ம் உ ள் ளே ..!!

0 240

நடிகை ரோஜா ஒரு இந்திய தி ரை ப்பட நடி கை ஆவார். இவர் தமிழ், தெலுங்கு மொழித் திரை ப்ப டங்க ளில் நடி த்து ள் ளார். நடி கை ரோஜா ஆந்திர மாநி லம் சித்தூர் மா வட் டத்தை சேர் ந்த வர் .இவருக்கு குமா ரசாமி ரெட்டி,ரா மபிரசாத் ரெட்டி  என இரு ச கோ தரன் உ ண் டு .நடிகை ரோஜா 1992 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யான செம்ப ருத்தி என்ற திரை ப் படம் மூலம் தமிழ் சி னிமா விற் கு அறி முகமா னா ர். அதன் பின்னர் சூரியன், உழைப்பாளி, சூப்பர் குடும்பம் , ஆயுத பூஜை , அதிரடிப்படை , லூட்டி போன்ற படங்களில் பல மு ன்ன ணி ந டிகர் க ளுடன் இ ணை ந்து  நடித் தா ர்.

பின்னர் நவரச நாய கன் கார் த் திக் உடன் இ ணை ந்து ந டித்த உன் னிட த்தில் என்னை கொடுத்தேன் என்ற திரை ப் படம் இன்றும் கிளா சிக்க ல் ஹி ட் வரி சை யில் உள்  ள து. இந்த திரைப் படத் திற் காக சிறந்த நடி கை க்கா ன தமிழ்நாடு மாநில அரசு வி ரு தை  பெற்றார் .

இவர் பல தொலை க்காட்சி நிக ழ்ச்சி யில் தொகுப் பாளரா கவு ம்  இரு ந்து ள்ளார் .  கடந்த 2000ம் ஆண்டு இயக் குனரும் தயா ரிப்பா ளரு மான ஆர்கே செல்வமணி என் பவரை  தி ரு ம ணம்  செய்து கொண்டார் நடிகை ரோஜா தி ரும ண மாகி இவரு க்கு  ஒரு மக ளும் ஒரு மகனு ம் உள் ள னர் .

மேலும்  நடிகை ரோஜா அவர்கள் தற்  போது நடிப்ப தை நிறு த்தி வி ட்டு அர சி யலி ல் அதிக ஈடுபாடு செ லுத்தி வரு கிறார். தற் போது ஆந் திரா வின் சட்டமன்ற உறு ப்பி னரா க உள்ளார் நடிகை ரோஜா.

இந்நிலையில் ந டிகை ரோ ஜா வின் மகளி ன் புகை ப்ப டம் தற் போது இ ணை  யத் தில் வை ரலா கி வரு கிறது. இதில் ரோ ஜாவி ன் மகள் அப்படியே அவரை போ லவே இரு க்கி றார்.மேலும்  ரோஜா வை ப் போ லவே அ வ ரும் தி ரை யுலகி ல் நடிகை யாக வ ருவார் செய்து வ ருகி றார்கள். இதோ அந்த  புகை  ப்பட ம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.