நடிகர் அர் ஜு னி ன் அ ப்பா யா ர் தெரி யு மா ..?? அட இ ந்த பி ர பல வில்லன் ந டி கர் தா னா ..!! புகைப் படத் தை பா ர் த்து வி யந் து போ ன ரசி கர் கள் ..!!

0 1,115

நடிகர் அர்ஜூன் தெ ன் னிந் திய தி ரைப் பட நடிக ரும், இயக் கு னரு ம் ஆவார்.  நடிகர் அர்ஜுன் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழி திரை ப்பட ங்களி ல் நடித் து ள் ளார். இவர் அதி க மா ன சண் டை க்கா ட் சி திரை ப்ப டங்க ளி ல் நடித்ததால் இவருக்கு “ஆக்சன் கிங்” என்னும் ப ட்ட ம்  ரசிகர் க ளால் வழங் கப்ப ட்டது. இவர் பிரசாந்த் என்ற கன்னட திரைப் பட த்தி ற் காக கர்நாடக அர சின் சிறந்த நடிக ருக் கான  வி ரு தை பெற்றார்.

மேலும் இவர் ஒரு சில படங்க ளை யு ம் தயாரி த்து ள் ளார் .நடிகர்  அர்ஜுன் இது வரை  150 க்கும் மேற்பட்ட தி ரைப் படங் களில் நடித் துள் ளா ர் .இவர் சுமார் 11 படங்களை இய க்கி யுள் ளார் என்பது குறிப் பிடத் தக் கது.இவர் இயக் குனர் ஷங்கர் இய க்க த்தி ல்  முத ல்வன்  என்ற படத் தில் நடி த் தா ர்.

இந்த திரைப்படம்  இவ ருக்கு சி றந் த நடிக ருக் கான த மிழ க மா நில தி ரைப் பட வி ருதை ப்  பெற்று தந்தது .  மேலும் நடிகர் அர்ஜுன் கடல் , இரும்பு த்திரை போ ன் ற பட ங்க ளில் வில் லனாக வும் நடித்து புகழ் பெ ற் றார் . இ வருக் கு ஐஸ் வர்யா அர்ஜுன் என்ற மக ளு ம் உள்ளார் .

இவர் பட்டத்து யா னை என்ற ப டத்தில் விஷா லுக்கு ஜோ டி யாக நடித்தார் . இந் நிலை யி ல் நடிகர்  அர் ஜுனி ன் அப்பா சக் தி பிர சாத் அவர் களி ன் பு கைப் படம் தற்போது வெளியாகி இ ணையத் தில் வைர லாகி வருகி  ற து .இவரது தந் தை சக்தி பிர சாத் ஒரு முன் னா ள் புகழ் பெ ற்ற கன்  னடத் தி ரை ப்பட நடிகர் ஆ வார்.

இவர்  கன் னட த்தில் பல சூ ப்பர் ஹிட் ப டங்க ளில் வில் ல னாக நடித்து ள் ளார். இத னை நடிகர் அர்ஜுன் சில வருட ங்க ளுக்கு மு ன்பு தொலை க் கா ட்சி நிக ழ்ச் சி ஒ ன் றில் க லந்து கொ ண்டபோ து கூ றியு ள்ளார். இதோ அவ  ரின் புகை ப்ப டம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.