சந்தி ரமுகி பட த்தி ல் நடித்த குழந் தை நட்சத் திர மா இது ..?? தற் போது திரு மண மாகி ஆளே மாறி யுள் ளார் ..!! அழ கிய காத ல் ஜோ டி யின் புகை ப்ப டம் உ ள் ளே ..!!

0 49

சந்தி ரமுகி 2005 ஆம் ஆண்டு வெ ளி வந்த தமிழ்த் திரை ப்பட மாகு ம். இப்படத்தை இ யக்கு னர் பி வாசு இயக் கினார். இ ப்பட த்தில் ரஜி னிகாந்த் ,நயன்தாரா, ஜோ திகா ,வடிவேலு மற்றும் பிரபு என பல முன் ன ணி ந ட்சத்திர ங்கள்  நடித்துள்ளனர் .இப்ப டத் திற்கு வித்யாசாகர் இசை ய மை த்தார். இப்படம் 1999 இல் வெளி யான படையப்பா படத் தி ன் வசூ  லை முறி யடி த்து சா த னை ப டை த் தது. தமிழில் வெ ளியா ன இந்த திரைப் படம் தெலுங்கு, மலை யா ளம் ,ஹிந்தி என பல மொழிகளில் டப் செய் யப் பட்டு ஹி ட்டா னது .

தற்போது சந் திரமுகி படத்தின் இர ண் டாம் பாகத்தை பற்றிய அறிவிப்பு கடந்த சில மாத ங்க ளுக்கு முன் வெளியாகி இரு தது. இதற்கு முன் னாள் இயக் குனர் பி வாசு பேட்டி ஒன் றை கொடுத்து இருந்தார். அதில்  இந்த படத்தில் ரஜி னிக்கு பதிலாக ராகவா  லாரன் ஸ் நடிக்கிறார் . அதே போல இந்த இரண்டாம் பாகம் முதல் பாக த்தின்  தொட ர்ச்சி போல தா னே இருக் கும் என் றும் கூறி யிரு ந்தார் இயக்குனர் பி வாசு.

இந்நிலையில் .சந்திரமுகி பட த் தில்  ஒரு பாடலில் ஒரு குழந்தை ‘பொம்மி’ எனும் கதா பா த்திர த்தில் நடித்திருக்கும். படத்தில் கு றைந்த நேரமே தி ரை யில் தோ ன்றி னாலும் மக்கள் மனதில் நீங் கா இடம் பி டித்தார் . அந்த  குழ ந்தை யின் இயற்பெயர் பிரகர்ஷிதா .

இவர் நாடக ங்க ளில் ந டித்துக் கொ ண் டே தனது கல் வி யைத் தொ டர் ந்த இவர் பிஎஸ்சி எலக் ட்ரானிக் மீடியா படித் துள் ளார். தற்போது இவ ருக்கு   திரு ம ணம் மு டிந்து ள்ளது. அந்த புகை ப்ப டங்கள் சமூக வ லைத்தள ங்க ளில் வைர லாகி வ ருகிறது.

இந் நி லை யில் பேட்டி ஒ ன் றில் பங் கேற்ற நடிகை பிரகர் ஷிதா  தற் போது படிப் பை மு டித்து விட்டு போஸ்ட் புரொ டக் ஷன் க ம்பெ னி ஒ ன்றின் பணி க ளை செய்து வருகி றே ன் . அதே போல பல்வேறு கதை களை கேட் டு வருகிறேன் .விரைவில் வெள் ளித்தி ரை யில்  என் னை கா ண லாம் என்றும் கூறியுள் ளார். இதோ அழகிய ஜோ டியி ன் புகை ப்ப டம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.