நடிகை ஊர்வ சியி ன் மக ளை பார்த் துள்ளீ ர்க ளா..?? தற் போது வள ர்ந் து ஹீ ரோ யின் போ ல் இருக் கிறா ரே ..!! இ ணை யத் தை கல க் கும் புகை ப்பட ம் உ ள் ளே ..!!

0 382

நடிகை ஊர்வசி இந் திய திரைப்பட நடி கை யா வார். இவ ரு டைய இயற் பெ யர் கவிதா ரஞ்சனி. திரையு லகில் இவரு டைய  ஊர்வசி என்ற பெயரே மிகப்  பிர பலமா னது .இவர் கேரள மாநிலம் திருவ னந்தபுர த்தில் பிறந்தவர். நடிகை ஊர்வசி தமிழ் ,மலையா ளம் , தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழிப் பட ங்க ளில் நடித்து ள்ளார்.மேலும் இவர்  தமிழ் தொ லை க் காட்சி நிகழ்ச் சிகளி லும் பங்குப் பெற்று  வருகிறார். இவர் பெரு ம்பா லும்  மலையாள படங் களில் நடித் துக் கொ ண் டிரு ந்தார் .

பின்னர் இய க்கு னர் கே பாக்கியராஜ் இயக் கிய முந் தானை முடிச்சு என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுல கிற்கு அறி முக மா னார்  நடிகை ஊர்வசி .இந்தத் திரைப்படம் ரசிகர் கள் மத்தி யில் நல் ல வர வே ற்ப் பை பெற்றது. அதன் பின் னர் பல தமிழ் பட ங்க ளில் நடித்து வந்தார் .

கதாநா யகி யாக இருந்து வந்த இ வருக்கு மார் க் கெட் இறங் கிய தும் அம்மா கதாபாத்திரம் ,குணச்சித்திர கதாபா த்திர ங்களி லும் நடித்து வந்தார். இவர் கடந்த 2000வது ஆண் டில் வில்லன்  நடிகர் மனோஜ் கே ஜெயன் என்பவரை கா த லித் து  தி ரு ம ணம் செய்து கொ ண்டார் . திரும ணமா கி இவர் களு க்கு ஒரு மக ள் உள் ளார் .

மேலும் முதல் கண வரு டன் சில கருத்து வே றுபா டு கார ண மாக விவா கரத் து செய்தார் .பின்னர் தனிமை யில் வாழ்ந்த இவர் 2014ஆம் ஆண்டு தனது நா ற்பத்தி ஏழு வய தில் சிவபிரசாத் என் பவ ரை  திரு ம ணம் செய்து கொண் டார்.

இந்நி லையில் ஊர் வசியின் மூத்த மகள் இப்போ து வள ர் ந்து ஒரு ஹீ  ரோ யின் போல் ஆகிவிட்டார். இதை ப்பா ர்த்த ரசி கர் கள் அட நடிகை ஊர்வ சிக்கு இவ் வள வு பெரிய மகளா.? என கமெ ண்ட் செய் து வருகிறா ர்கள். இதோ அவரது ம களி ன் புகை ப்ப டம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.