நடிகர் த லைவா சல் வி ஜயின் ம களை பார் த்துள் ளீர்க ளா..?? இவர் தற் போது எ ன்ன செ ய்கி றார் தெ ரியு மா ..?? இ ணைய த்தில் வை ரலா கும் பு கைப் படம் ..!!

0 52

நடிகர் தலைவாசல் விஜய் ஒரு   இந் தி ய  தி ரைப்ப ட   நடிகர் மற்றும்  ட ப்பி ங்   கலை ஞர் ஆவார். இவர் 1962 ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி   தமி ழ் நாட் டின்   கன் னி யாகும ரியி ல்  பிறந்தார் என் பது   கு றிப் பிடதக் கது. மேலும் இ வர்  பல   த மிழ்   மற்றும்  மலை யாள  பட ங்க ளில்   மு க்கிய மாக நடி த்துள் ளார்.இவர் 199 2 -ம் ஆண்டு   வெளி வ ந்த  த லை வாசல்  ப டத் தில்  அறி முக  மானார் .

இதனால் இ ந்த   பட த்து க்கு   பிறகு    த லைவா சல்   விஜய் என்று  அழைக்கப்பட்டார் . 2010 ல் இயக்குனர் ஆர். சுகு மார னின்   மலை யாள   தி ரை ப்ப டமான   யுக  பு ரு ஷ னில்   நாரா ய ண  கு ருவா க  த லைவா சல்   விஜய்  நடி த்தார்.நடிகர்   த லைவா சல்   விஜய்   பொது வாக   துணை மற்றும்   க தாபா த்திர   வே டங்க ளில்   கா ணப்படு கிறார்.

இவர் சினிமா துறையில்   25 ஆண் டுக ளு க்கும்   மே லாக 200 க் கும்   மேற் பட்ட   பட ங்களி ல்  ந டித் துள் ளார் என்பதும்   குறி ப்பிடத க்கது.அதனை தொடர்ந்து   இ ந்தி ய   திரைப்பட  நடிகர் மற்றும்   தொ லைக் காட்சி   நடிகர் ஆவார். இவர்  த மிழ், தெ லு ங்கு, மலை யாள ம் ஆகிய  மொ ழிகளி ல்   திரை ப்பட ங் கள்   மற் றும்   தொ லை காட் சி   தொடர்க ளிலும்  நடித்து வருகிறார். இவர் ஒரு நடிகராக மட்டு மில்லாமல்.

இவர் ஒரு   ஒ ப்ப னை  க லைஞ ரும்   கூட ஆவார். இவரு க்கு திரு மண  மா கி ஒரு மகள் உள்ளார் . அவர் பெயர் ஜெயவீனா . இவர் இந் தியா சா ர்பி ல்  நீ ச்சல் போட்டி யில் ப ங்கே ற்று வி ளையா டின ர். மேலும் ஜெ யவீ னா அவ ர்க ள் தனது பன் னிர ண்டு வயதில் இருக்கும் போதே தேசிய வி ளை யாட்டுப்  போட் டியில் பங்  குபற்று பல பரி சுக ளை வெ ன்று  இளம் வ யதில் நீச்ச ல் வீரா ங்க னை யாக வ லம்  வ ந்த வர்.

இதில் தலை வா சல் விஜய் மகள் ஜெ யாவீ னா கலந்து கொண்டார். இந்த போ ட்டி யை பார் பதற் காக தலை வாசல் விஜய் அவ ர்கள் நே பால் சென்று இரு ந்தா  ர். இந்த போட்டியில் ஜெயா வீ னா அ வர்கள் 50 மீ ட்டர்  பிரஸ்ட் ஸ்டோ ரக் பி ரிவி ன் வெ ள் ளி ப் பத க்கம் பெற்று இர ண் டாவது இட த் தை பெற்று உள்ளார்.தற் போ து இவரது  ம களி ன்  புகை ப்ப டம்   ச முக   வ லை த்தள ங்க ளில்   வெளி யானது. இதோ அந்த புகை ப் படம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.