நடிகர் த லைவா சல் வி ஜயின் ம கள் பார் த்துள் ளீர்க ளா..?? இவர் தற் போது எ ன்ன செ ய்கி றார் தெ ரியு மா ..?? இ ணைய த்தில் வை ரலா கும் பு கைப் படம் ..!!

0 17

நடிகர் தலைவாசல் விஜய் ஒரு   இந் தி ய  தி ரைப்ப டம், தொ லைக் கா ட்சி   நடிகர் மற்றும்  ட ப்பி ங்   கலை ஞர் ஆவார். இவர் 1962 ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி   இ ந்தி யாவி ன்   தமி ழ் நாட் டின்   கன் னி யாகும ரியி ல்  பிறந்தார் என் பது   கு றிப் பிடதக் கது. மேலும் அவர்  பல   த மிழ்   மற்றும்  மலையாள  பட ங்க ளில்   மு க்கிய மாக நடி த்துள் ளார். நடிகர் விஜய்யின் முதல்  படம் தான் தலைவாச ல்  இது அவரது நடிப்புக்கான  பாராட் டுகளைத் தொடர்ந்து.

அந்த   பட த்து க்கு   பிறகு தான்   த லைவா சல்   விஜய் என்று   மாரி யாது. அவரது மேடைப் பெயரின் ஒரு ப குதி யாக மா றியது. ஆர். சுகுமாரனின் 2010   மலை யாள   தி ரை ப்ப டமான   யுக  பு ரு ஷ னில்   நாரா ய ண  கு ருவா க  த லைவா சல்   விஜய்  நடி த்தார்.

நடிகர்   த லைவா சல்   விஜய்   பொது வாக   துணை மற்றும்   க தாபா த்திர   வே டங்க ளில்   கா ணப்படு கிறார். விஜய், தனது தொழில்   வா ழ்க் கையி ல்  25 ஆண் டுக ளு க்கும்   மே லாக 200 க் கும்   மேற் பட்ட   பட ங்களி ல்  ந டித் துள் ளார் என்பது மிக   குறி ப்பிடத க்கது.

அதனை தொடர்ந்து   இ ந்தி ய   திரைப்பட  நடிகர் மற்றும்   தொ லைக் காட்சி   நடிகர் ஆவார். இவர்  த மிழ், தெ லு ங்கு, மலை யாள ம் ஆகிய  மொ ழிகளி ல்   திரை ப்பட ங் கள்   மற் றும்   தொ லை காட் சி   தொடர்க ளிலும்  நடித்து வருகிறார். இவர் ஒரு நடிகராக மட்டு மில்லாமல்.

இவர் ஒரு   ஒ ப்ப னை  க லைஞ ரும்   கூட ஆவார். இவர் 199 2 -ம் ஆண்டு   வெளி வ ந்த  த லைவாசல்  ப டத் தில்  அறி முக  மா ன  தால் இவர்  த லை வாசல்  விஜய் எ ன்று   அறி யப்படு கிறார். இந் தியா சா ர்பி ல் தலை வா சல் வி ஜய் மகள் ஜெயவீ ணா வும் நீ ச்சல் போட்டி யில் ப ங்கே ற்று வி ளையா டின ர். மேலும் ஜெ யவீ னா வி ஜய் அவ ர்க ள் தனது பன் னிர ண்டு வயதில் இருக்கும் போதே தேசிய வி ளை யாட்டுப்  போட் டியில் பங்  குபற்று பல பரி சுக ளை வெ ன்று  இளம் வ யதில் நீச்ச ல் வீரா ங்க னை யாக வ லம்  வ ந்த வர்.

இதில் தலை வா சல் விஜய் மகள் ஜெ யாவீ னா கலந்து கொண்டார். இந்த போ ட்டி யை பார் பதற் காக தலை வாசல் விஜய் அவ ர்கள் நே பால் சென்று இரு ந்தா  ர். இந்த போட்டியில் ஜெயா வீ னா அ வர்கள் 50 மீ ட்டர்  பிரஸ்ட் ஸ்டோ ரக் பி ரிவி ன் வெ ள் ளி ப் பத க்கம் பெற்று இர ண் டாவது இட த் தை பெற்று உள்ளார்.தற் போ து இவரது  ம களி ன்  புகை ப்ப டம்   ச முக   வ லை த்தள ம்   பக்க த்தில்  வெளி யானது. இதோ அந்த புகைப்படம்…

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.