அ ஞ்சலி பட த்தி ல் நடித்த குட்டி பா ப்பாவா இது..?? அட, இந்த பிர பல நடி கை தானா அது..!! புகை ப்பட த்தை பார் த்து விய ந்து போ ன ரசிக ர்கள்..!!

0 1,856

நடிகை பேபி ஷாமிலி என்றும்   அழை க்க ப்படு ம்   ஷாமிலி ஜூலை 10, 1987ஆம் ஆண்டுஅன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு   மலை யாளம், த மிழ், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு   பட ங்களி ல்   ப ணியா ற்றிய   ஒரு   இந் திய   நடிகை ஆவார் . 1990 ஆம் ஆண்டு   திரை ப்பட மான   அஞ்சலி   தி ரைப் படத்தில்   மனநலம் பாதித்த   கு ழந் தை யாக நடித்து வெளியான   அஞ்சலி என்ற படம்  விமர்சன ரீதியாக   பா ராட் டப்பட்டது .இதில் நடித்த குழந்தை    நடிப்பால் மிகவும்   பி ரப லமா னவர்.  சிறந்த   கு ழந் தை   க லைஞ ருக்கான தேசிய   தி ரை ப்பட   விருதைப் பெற்றது .

மேலும் சிறந்த   கு ழந் தை   கலை ஞரு க்கான   கேரள மாநில   தி ரைப்பட   விருதைப் பெற்றார். கன்னடத்தில்    அ றிமு கமான மாத்தே   ஹடிது கோகிலேயில்   நடி த்தத ற்காக   ஷாமிலிக்கு சிறந்த   கு ழந் தை   நடிகருக்கான கர்நாடக மாநில   தி ரைப்பட   விருது கிடைத்தது.

நடிகர்   கு டும்ப த்தைச்   சேர்ந்தவர் ஷாமிலி, நடிகர் ரிச்சர்ட் ரிஷி மற்றும் நடிகை ஷாலினியின் தங்கை ஆவார் .  இ வர் பாபு மற்றும் ஆலிஸுக்கு பிறந்தார். அவரது தந்தை ஒரு நடிகராக வேண்டும் என்ற   ல ட்சிய த்துடன்   மெட் ராஸுக்கு   கு டிப்பெய ர்ந்தார். பின்னர் அவர் தனது   லட் சியத் தை   தனது குழ ந் தைகள்   மூ லம்   நி றைவே ற்றினார்.

ஷாமிலி தனது இரண்டு வயதில்   த மிழ்   சினிமாவில் நடிக்கத்   தொட ங்கினார். தமிழில் அவரது திருப்புமுனை   மணி ரத்ன த்தின்   அஞ்சலியுடன் வந்தது.அதில் அவர்   ம னந லம்   பா திக்க ப்பட்ட   குழ ந்தை யாக   சித் தரித் தார். கன்னடத்தில் விஷ்ணுவர்தன், அம்பரீஷ், சித்தாரா, ஸ்ருதி, ஸ்ரீநாத், கீதா, மேக்னா, வினயா பிரசாத், சுனில், சத்தியப்பிரியா, பவ்யா, லட்சுமி, அபிஜித் போன்ற

பி ர பல   நடிக ர்க ளுடன்   நடி த்து ள்ளார். கன்னடத்தில், தக்ஷயினி, கடம்பரி, கருலினா குடி, பைரவி, சின்ன நீ நகுதிரு, புவனேஸ்வரி, மத்தே ஹடிது கோகிலே, ஹூவு ஹன்னுமற்றும் ஜகதேஸ்வரி. 2010 மற்றும் 2015 க்கு இடையில், ஷாமிலி சிங்கப்பூரில் படித்து பணிபுரிந்தார். மேலும் நடிப்புக்கு   திரு ம்புவத ற்கான   பல   வா ய்ப்பு களை   நி ராகரி த்தார்.

பின்னர் அவர் சென்னை திரு ம்பினார். மேலும்  விக்ரம் பிரபுவுடன்   இணை ந்து   வீரா சிவாஜி என்ற படத்தில் நடித்தார் . தற்போது அவரின்   சி று வயது   புகைப்படம்   வெ ளியா னது .  அதனை பார்த்த   ரசிக ர்கள்  இது  பேபி ஷாமிலி தானா என்று கேட்டு அந்த   பு கைபட த்தை   ஷே ர்   செய்து   வ ருகி ன்றனர். இதோ அந்த   புகை ப்படம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.