த லைவா படத்தில் ந டித்த ந டிகை ராகினியை ஞா பக ம் இ ருக்கா..?? த ற்போ து இ வரின் நி லை எ ன்ன தெ ரியு மா..?? இணை யத் தை கல க்கு ம் புகை ப்பட ம் உ ள் ளே ..!!

0 54

த மிழ்   சி னிமாவி ல்   மு ன்னணி   நடிகரான   த ளப தி   விஜய் அவர்கள் நடித்து வெளியான படம் தான்   த லை வா   . இந்த படத்தை   இ யக்கி யவ ர்   A L விஜய்  அவர்கள் . இவர்   த மிழ்   சி னிமா வி ல்   ப ல   படங்களை   இ யக் கி   தமிழ் சினிமாவிற்கு   பெ ருமை   சே ர்த் தவ ர்   . தலைவா படத்தில் விஜய்  , அமலாபால் ,  சத்யராஜ் மற்றும் சந்தானம் போன்ற   த மி ழ்   சி னி மாவி ல்   ப ல   முன்னணி பி ரபலங் கள்   இ ணை ந்து    ந டித் த   அ ந்த   ப டமா னது    ம க்க ள்   ம த்தியி ல்   வ ரவேற் பை   பெற்றது.

இந்த படமானது   ப  ல   ச ர்ச் சைக ளை   க டந்து   ம க்களி டம்   வ ந்த டைந் தது   . இந்த படத்தில்   ந டிகை   அ மலா  பா லுடன்   இ ணை ந்து   நடித்த நடிகை ரோகிணி . இந்த படத்தில்   வி ஜய் யை   கா தலி க்கு ம்   வ ட   இ ந்தி ய   பெ ண் ணாக   ந டித்தி ருப் பார் .  இவர்   இ ந்தி   சி னிமா   து றையை ச்   சா ர்ந்த வர்.

இவர்    சி ல   ப டங்க ளே   ந டித்திரு ந்தா லும்    ப ல   ரசிகர்கள்   ம னதி ல்   நீ ங்கா   இடம்   பி டித்து ள்ளா ர்   . ராகினி நந்த்வானி 1989   ஆ ம்   ஆ ண் டு   உ த்தரகா ண் ட்   மா நில ம்   டே ரா டுனி ல்  பி றந்தா ர்   .  பின்னர் 2005  ஆ ம்   ஆ ண்டு   சோனி தொலைக்காட்சியில்   ஒ ளிபரப் பா ன   ஒ ரு   தொ லை க்கா ட்சித்   தொ டரில்   சி று வே டத்தி ல்   ந டித்து   த னது   கலை ப் ப யண த்தை   தொடங்கினார் .

இ துவரை  இ ந்தியி ல்   பல் வே று   தொ லைக் காட்சி த்   தொ டரில்   ந டித்துள் ளார் .  இவர்   த மிழி ல்   த னது   மு தல்   ப டமா ன   அ யோ த்தி யா   எனும்    ப டம்   மூலம் அறிமுகமாகி பல ரசிகர்களை    த ன்   வ சம்   வை த்து ள்ளா ர்   .  இ வருக் கு   30 வ யதா ன   நி லையி ல்   இ வரது   ம ன   வ லிமை யை   இ ழக்கா மல்   த னது   மு யற்சியா ல்   சி னிமா   து றையில்   இருந்து வருகிறார் .

மே லும்   இ வரது   ச மீபத்தி ய   பு கைப்ப டம்    ஒ  ன் று   இ ணைய த்தில்   வெ ளியா கி ரசிகர்கள்   ம த்தி யில்   தீ யாய்   ப ரவி   வ ருகி றது . த னது   ச மூக   வ லைத்த ளமான  இ ன்ஸ்டா கிரா ம்   பக் கத் தில்   எ ப்போ தும்   ஆ க்டிவா க   இ ருந் து   வ ருப வர் ந  டிகை   ரோகினி .  அ வ்வ ப் போ து   த னது   போ ட்டோ ஷூ ட்   பு கைப்ப டங்க ளை  பதிவிட்டு வருகிறார் . அந்த  பு கைப்பட ம்   த  ற்போ து   ர சிகர் களி டை யே    லை க்கைக ளை   கு வி த் து   வருகிறது….

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.