சந்திரமுகி பட த்தி ல் வடிவே லுக்கு ஜோடி யாக நடித்த சொ ர்ணமா இது..?? தற் போ து எப் படி உள் ளார் தெரி யுமா..?? புகைப் படத் தை பார் த் து விய ந்து போன ர சிக ர் கள்..!!

0 1,331

சி னிமா வைப்   பொறு த்த வரை   ந டிகைக ளுக்கு   எ திரா க  காமெடி   கா ட்சி யில்   நடிக்கும் நடி கைகள்  ஒரு   சி லருக் கு   படத்தின்   மூ லம்    பிர பலம்  ஆகி   விடுகி றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை ரஜினி நடிப்பில் வெளி யான   சந்திரமுகி படத்தின்  ஸ் வர் ணம்  என்ற   கதா பாத்தி ரத்தில்  நடித்து ரசிகர்கள்  ம த்தி யில்  பிரபலம்  அடை ந்தவர்  தான் இவர்.

இயக்குனர் பி.வாசு இயக்கத்தில் ரஜினி, ஜோதிகா, நயன்தாரா, பிரபு, வடிவேலு   போன்ற வர்க ள்   நடிப்பில்   வெளி யான  சந்திரமுகி   தி ரைப்ப டம்   மாபெரும்   வெ ற்றிப் படமாக   அமைந்தது என்பது கு றிப்பி டத்தக் கது.மேலும் அந்த படத்தில்  வடிவேலின்  கா மெடி    மிக ப்பெரி ய  பலம் என்று தான் சொல்ல வே ண்டும்.

அந்த படத்திற்கு அதிலும் அந்த படத்தில்   ரஜி னியுட ன்   இருந்து தனது   ம னைவி யை கா ப்பாற் றுவது  வடிவேலுவின்  முழு  வே லையாக இருக்கும்.அந்த படத்தின் ஸ்வர்ணம்  என்ற   க தாபாத் திரத்தில்  நடித்து வரும்   உ ண்மை யான   பெயரும் ஸ்வர்ணம்  தான்.தமிழில் சரவணன் நடிப்பில் வெளியான   தா ய் மன சு   படத்தின்   மூ லம்   நாய கியா க   அ றிமுகமா னார்.

அதன் பின்னர்   த மிழி ல்   மாயா பஸார், கோகுலத்தில் சீதை, பெரியதம்பி என்ற பல   ப டங் களில்   ந டித்து ள்ளார். நாயகி   வா ய்ப்பு   கு றைய வே   சினிமாவில்   சி று சி று   துணை   வே டங்க ளில்   நடித்த பிறகுத மிழ் மட்டுமின்றி   மலையா ளம்   இந்தி, தெலுங்கு போன்ற   மொழி களில்   நடித்து ள்ளார். மேலும்   த மிழில்   மாயா மச்சீந்திரா சதுரங்கம்   தே மொழி யாள்  பல  சீரி யல்களில்   நடித்து ள்ளார்.

இவர்  கடை சியாக  நீயும் நானும் என்ற   த மிழ்   படத்தில் நடித்தார்.அதன் பிறகு   கு டு ம்ப   வா ழ்க்கை யில்   செட்டி ல்   ஆகிவி ட்டார். இணை யத்தில் அவ்வளவு தலைகாட் டாமல்   இருந்த இவரது   பு கைப் படம்   தற்போது   வெளி யாகி  வருகிறது. அந்த வகையில்   சமீ பத்தில்   இவர்   மா டர்ன்   உடை யில்   இருக்கும் படம் ரசிகர்கள்   மத் தியில்  வைர லாகி   வருகி ன்றது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.