நடிகர் வி ஷாலின் சிவ ப்ப திகா ரம் பட த்தில் நடித்த நடிகை யை ஞாப கம் இரு க்கா..?? தற்போது எ ப்ப டியு ள்ளார் தெரி யுமா..?? வைர லாகு ம் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

0 81

ந டிக ர் வி ஷாலு டன் 15 ஆ ண்டுகளு க்கு மு ன் நடி த் த ந டி கை ஒரு வர் த ற்போ து மீ ண்டு ம் அ வர் ந டிக் கு ம் அ டு த்த ப டத்தி ல் ந டிக்க விருப் பதா க த கவ ல்க ள் வெ ளிவ ந்து ள் ளது. இவர் மலை யா ளம், தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் மொழிப் ப டங்க ளில் நடித் துள்ளா ர். இவர் 2006இல் தெலுங்கு படத் திற் காக சிறந்த பெண் பி  ன்ன ணிப் பாட கிக் கான பிலி ம் பேர் விரு  தி னையு ம், 2010இல் மலை யா ளப் பட த்திற் காக சிறந்த நடிகை க்கான பிலிம்பேர் விருதி னை யும் பெற் று ள்ளார்.

இ ரண் டா வது து ணை நடிகை க்கான கேரள மாநில அரசி ன் விரு தி னை 2010இல் பெ ற்றுள் ளார். ந டிகர் விஷா ல் ந டிப் பி ல் கட ந் த 2006 ஆம் ஆண் டு வெ ளிவ ந்த தி ரை ப் படம் ‘சி வப்ப திகாரம்’ க ரு ப ழனி யப்ப ன் இ யக் கிய இ ந்தப்  ப டத் தில்  விஷா ல் ஜோ டியா க நடிகை ம ம்தா மோக  ன் தா ஸ் நடி த்திரு ந்தா ர்.

இந்த படத்திற்கு பின் ன ர் ர ஜினி யின் ’கு சேலன்’ அரு ண்விஜ ய்யின் ‘த டையறத் தாக்க’  உள்ளி ட் ட ப ல ப டங்களி ல் ந டித்து ள்ளா ர் என் பது ம் கு றிப்பி டதக் கது. த ளபதி விஜ ய் நடி த்த ’வி ல்லு’  படத் தில் இட ம்பெற்ற  ‘டா டி ம ம்மி வீட் டில்  இல் லை’  உ ள்பட ப ல பா டல்க ளைப் பா டியுள் ளார் என் பது ம்  குறி ப்பி ட த்தக் க து.

இந் த நி லையில்  தற் போ து விஷா ல் ம ற்று ம் ஆ ர்யா இணை ந்து  ந டிக் கும்  ’எ னிமி’ எ ன்ற தி ரைப்பட த்தி ல் ஒ ரு முக் கிய  கேர க்ட ரில் நடி கை மம்தா மோக ன் தா ஸ் நடி க்க உள் ளா ர்.இ வர் அ னேகமா க ஆ ர்யாவுக் கு ஜோ டியா க ந டிக்கலா ம் என் று கூற ப்ப டுகி றது. சமிப த் தில் எனிமி பட த்தி ன் டிசர் வெ ளி யாகி  நல்ல வ ரவே ற் பை பெ ற்ற து .

ஏ ற்க னவே வி ஷாலுக் கு ஜோ டியா க ந டிகை மிரு ணாளி னி ர வி ந டிக் கி றார் என் று செ ய்தி கள் வெளியா னதை  பா ர்த்தோ ம். பி ர காஷ்ரா ஜ் உள் பட ப லர் ந டிக் கும் இந் த இப்ப டம்  விரை வில் வெளியாக  உ ள்ளது என் பது குறி ப்பிட த் தக்க து.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.