நடி கை ஸ்ரீ தி வ் யா வின் தங் கை யை பார்த் துள் ளீர்க ளா..?? அட இவ ரும் ஒரு நடி கை யா ..!! ப லரும் பார் த்தி டாத புகை ப்பட ம் உள் ளே ..!!

0 603

ஸ்ரீ திவ்யா தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு தி  ரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர் ஹை தரா பாத்தில் பிறந்தவர . இவர் தனது கல்வியை கேந்திரிய வித்ய ல யத்தில் பயின்றார்.நடிகை  ஸ்ரீதிவ்யா 3 வயதி லே யே  தனது திரை யுல க வா ழ்க் கையைத் தொடங் கி னார். இ வர் பத்து தெலுங்கு படங்களில் மட்டும் கு ழந் தை ந ட்சத்தி ரமாக நடித்துள்ளார். மேலும் தெ லு ங்கு தொ லை க்காட்சி தொ டர் களிலு ம் நடித்துள்ளார் . ஸ்ரீதிவ்யா 2010ஆம் ஆண்டு ரவி பாபு இயக்கிய மனசார என்னு ம் தெலுங்கு திரை ப் படம் மூலம் க தா நா யகியா க அறி முகமா னார் .

ஆனால் இந்த படம் தோ ல்வி யைத் த ழுவி யது. அதன்  பின்னர் 2012 இல் மா ருதி இய க்கிய பஸ் ஸ்டாப் என்ற படத்தில்  நடித்தார் . இந்த தி ரைப் படம் மாபெரும் வெற்றி ய டைந் தது .பின்னர் ஸ்ரீ திவ்யா சிவகா ர்த்திகே யனுடன் வருத்தப் படாத வாலிபர் சங்கம் என்னும் திரைப்படத்தில்  கதா நாய கியாக நடித்த தமிழ் திரை யுலகிற்கு  அறிமு கமா னார்.

இதில் அவரது நடிப்பு மக் களி டையே நல்ல வர வேற் பை பெற் றது. இப் பட த்தின் மூ லம் இவ ருக்கு ஒரு ரசிகர் பட்டா ள மே உருவானது. அதுமட் டுமல் லாமல் இந்த திரைப்படத்திற்காக அறிமுக நடிகை க்கா ன விரு தி னை யும் வென்றார். பிறகு பென்சில் என்னும் படத்தில் ஜிவி பிர காஷுக்கு ஜோடியாக நடித்தார்.

மேலும் ஈட்டி , காக்கிசட்டை , வெள்ளக் காரதுரை, ஜீவா , மாவீரன் கிட்டு , பெங்களூர் நாட்கள் போன்ற பல தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளார். இந்நி லையில் முத ன்முத லாக இவரது தங்கை தனது நெ ருங்கிய தோழருடன் நட னமாடும் வீடியோ வெ ளிவ ந்து இவர் தான் நடிகை ஸ்ரீதிவ் யாவி ன் தங் கை என ஆச்ச ரியப் படுத்தி யுள்ள து.

ஸ்ரீ ரம்யா தெலுங்கு திரை ப்படமான 1940 லோ ஓக்க கிராமம்  படத்தின் வழியாக 2008 ஆம் ஆண்டில் அறி மு கமானா ர். 2011 இல் விரோதி  படத்தில் நக்ச லை ட் டாக நடித்தார்.  2013 ஆம் ஆண் டில் யமுனா  என்ற தமிழ் திரை ப்படத் தில் இவர் மு க்கி ய கதா பாத் திரத் தி ல் ந டித் தார் . இ தோ அ வரி ன் புகை ப்ப டம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.