அஜித் நடி ப்பில் வெளி யான ராஜா பட நடி கை யா இது..?? தற்போது ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மாறி யுள்ளா ர்..!! இ ணைய த்தை கல க்கும் புகை ப்ப டம் உ ள் ளே..!!

0 410

நடிகை   பிரி யங் கா   உபே ந்திரா  ஒரு   இ ந் திய   நடிகை ஆவார். இவர் பெங்காலி, இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ் மற்றும் ஒடியா ஆகிய   மொ ழிக ளில்   பல   ப டங்க ளில்   நடி த்துள் ளார். பெங்காலி   தி ரையு லகில்   புதிய போ க்குக ளை   அமைத்த   பெ ங்காலி   ஹி ட்   சாதியில்   நடி த்தத ற்காக   அவர்   அ ங்கீகா ரம்   பெ ற்று ள்ளார். கன்னட   பட ங்க ளான   மல்லாண்ட் எச் 2 ஓ படத்தில்   நடி த்தத ற்காக   வி மர் சன   ரீ தியா ன   பா ராட் டைப் பெற்றார்.

மேலும் நடிகை பிரியங்கா   கல் கத்தா வில்   ஒரு பெங்காலி   குடு ம்பத் தில்   பிறந்தார். அவரது தாயார் மேற்கு   வ ங்காள த்தைச்   சேர்ந்தவர், தந்தை   உ த்தரபி ரதேச த்தைச்   சேர்ந்தவர். இவர்   கொ ல்க த்தாவி ல்   உள்ள ஒரு கல்லூரியில் வணிகப் பட்டம் பெறுவதற்கு முன்பு, தனது பள்ளி   வா ழ்க்கை யின்   பத்து   வரு டங்களை  அமெ ரிக்கா விலும்,

சுமார் மூன்று ஆண்டுகள்   சிங்க ப்பூரிலு ம்   கழி த்தார். அவர் தன்னை “சிறிய உள்முக சி ந்தனை யாளர், ஒரு நபராக மிகவும்   நெ கிழ்வா னவர். ஒரு நல்ல கேட்பவர் மற்றும்   வெளி ப்ப டையாக   உண ர்தி றன்   உடையவர்” என்ற விவரித்தார் பி ற் பகு தியில் பிரிட்டானியா,  ஓரியண்ட் எலக்ட்ரிக் மற்றும் பில்ஸ்பரி

இது போன்ற   பிரா ண்டுகளு க்கான   தொ லைக் காட்சி   வி ளம் பரங்க ளில்   தோ ன்றினார். இந்த   சம யத்தில், இயக்குனர் பாசு சாட்டர்ஜி தனது முதல் பெங்காலி படமான ஹோதத் பிரிஷ்டி நடிக்க வைத்தார் .   மேலும் அவரின் இரண்டு படத்தில் இவர் நடித்தார். அதன் பிறகு தமிழில் நடிகர் அஜித் நடித்த ராஜா   திரை ப்பட த்தில்   அஜித்தின் ஜோ டியா க

நடிகை பிரியங்கா நடித்து  அடு த்த டுத்து   பட   வாய் ப்புக ளை   பெற்று கொண்டார். அதன் பின்னர் விக்ரம் நடிப்பில் 2003 ஆம் ஆண்டு   வெளியான கா தல்   ச டுகு டு   படத்திலும்   நடி த்திரு ந்தார். இதற்கு பின்னர் சினிமாவில்   ச ற் று   வாய் ப்பு   குறை யவே   பிரபல கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் நடிகரான   உபே ந்தி ராவை   தி ரு மண ம்   செய்து கொண்டார்.

மேலும்   தி ரு மணத் திற்கு   பின்னரும் கன்னடம் மற்றும் பெங்காலி   பட ங்க ளில்   நடித்து வந்தார். நடிகை   பிரிய ங்காவி ற்கு   தற்போது இரண்டு   குழ ந்தை கள்   உள்ளனர். இந்நிலையில்  நடிகை பிரியங்காவின்  அ ண்மை   புகை ப்பட ங்கள்   இ ணை யத்தி ல்   வெ ளியா கி   ரசிக ர்க ளுக்கு   இ ன்ப   அதி ர் ச்சி கொ டுத் துள் ளது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.