பா ஸ் என் கிற பாஸ் கர ன் ப டத் தில் நடித் த இ ந்த ந டிக ரை ஞா ப கம் இருக் கா..?? யா ருக்கு ம் சொல் லா மல் எப் படி தி ரும ணம் செ ய்து மு டி த்துள் ளா ர் பா ருங்க..!! வை ர ல் புகை ப் ப டம் உ ள் ளே ..!!

0 1,222

கும் கி  201 2 ல்  பி ர பு சா லம ன் இ ய க்க த்தி  ல் வெ ளி வ ந்த  தமி ழ்  தி ரைப் ப டமா கும் . இ  து  பி ர பு வி ன்  ம கன்    விக் ரம்  பிர புவின்    அறி முக ப்ப ட  மாகு ம். இப்ப ட ம் தெ லு ங்கி ல் க  ஜ ரா ஜூ எ  ன் ற பெய ரி  ல் வெ ளி யா னது . இ ப் பட த்தி ல்  ல ட் சுமி  மே ன ன்  தமி  ழில்  அ றி முகமா னா  ர் ஆ னா ல் இ  வரி  ன் அ டு த்த  பட மா ன சு  ந்த ர  பா ண் டிய  ன்  பட ம் மு தலில்  வெ ளி வந் தது . இப்ப ட த் தி ல்  த ம்பி ரா மை  யா விக்ர ம் பிரபு வின்  மாமா  வா  க நடித் தா ர் .

இப் பட த் தை   இ யக்கு ன ர் லி ங்கு சா  மி தன து  தி ரு  ப்ப தி பி ரத ர்ஸ் நி றுவ  ன  ம் மூ ல ம் த யா  ரி த் தா ர் .இ ந்த  தி ரை படத் தி ல் கா மெ டி நடிக  ர் அ ஸ் வி  ன் நடி த் து இருந்  தா  ர் .இ வர் பா ஸ் என் கி ற பா ஸ்க  ரன்’  என் ற  திரை ப்பட த் தின் மூ ல ம் தமி ழ்  சினி  மா வி ல்   காமெ  டி  ந டிகரா க அறி முகமான வர் அ  ஸ்வி ன்.

இவர் த யா ரி ப் பா ளரா  ன எல் . எம்.எ ம்  சுவா மி நா தனி ன் ம கன் தா  ன். இவர் ந ய் யா   ண்டி ,  நெடுஞ்    சா லை   ஆ கி ய   பல ப  டங் க ளி ல் நடித் தி  ரு க் கி ன்  றா ர்.  கும்கி  பட த்தி  ல் நடி த்  த  கதா பா  த் திர  ம் மி க வு  ம் பிர ப லம டை ந் தது எ ன வே, தன் னு டை ய பெ ய ரை கும்கி  அ ஷ் வின் என் று அ வ ர் மா  ற் றிக் கொ  ண் டா ர்.

தொ ட  ர் ந் து  ப ல் வே று த மிழ் தி  ரை ப் ப ட  ங் களில் ந டித் து க்கொ ண்  டி ருக் கி றார் அஷ் வி  ன்.இ ந்த   நிலை யி ல், அ வ  ரு டை  ய  கா த லி யை வி ரை வி ல் அ ஸ் வி  ன்  தி ரு மண   ம்   செ  ய்  ய   இரு க்கி  ன் றார் .  அ மெ ரி க் காவி ல் ப  டி த்த வி த்ய  ஸ்ரீயு ம்,  அ ஸ் வினு ம்  க டந்த சில வ ரு ட ங் க ளாக  காத லி த்   து வ ந் த னர்.

விரை வி ல்  இ ரு வ ரி ன் பெற் றோ ரி ன்  சம் மத த்து ட ன் திரு ம ண ம் செ ய்ய இ ரு க்கின் றன ர் . த ற்    போ து கொ ரோ னா   சூ ழ ல் கார ண மா க   நி ச்ச யதா ர்த்  தம்  எ ளிய  மு றை யி ல்  ந டை பெ ற் று  முடி ந் து ள்ள து.  இந் நிலை யில் கடந்த  கடந்த  மாதம் அ ஸ் வி னு டை ய  வீ ட் டி ல் திரு ம ண ம் மிக  எ ளி மை யா ன மு  றை யி ல் ந டை பெ  ற் ற து..

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.