ப டையப் பா பா டலி ல் வந்த இ ந் த கு ழந்தை யை ஞா பக ம் இரு க்கா..?? அ ட இ ந்த பிரபல சீ ரிய ல் ந டிகை தா னா..?? வை ரலா கும் பு கைப் பட ம் உ ள்ளே..!!

0 382

சி னிமா வை ப்   பொ ருத்த வரை   எ த்தனை யோ   கு ழந் தை   ந ட்சத் திரங் கள்   த ற்போது   நடிகைகளாக    ஜொ லித் து    வருகிறார்கள் . அ தில்   ஒ ரு   சி லர்   த ற்போ து    சீ ரிய லில்   ந டித் து   வருகின்றனர்.  அ ந்த   வ கையி ல்   சூ ப்ப ர்   ஸ் டா ர்   ந டிப் பி ல்   வெ ளியா ன   ப டை யப் பா   ப டத் தில்   இ டம் பெற் ற   எ ன்   பே ரு   ப டைய ப்பா   பாடலில்   பா சமுள் ள   ம னித ன ப்பா   நா ன்   மீ ச   வச்ச  கு ழந் தைய ப்பா

என்ற   வ ரி   வ ரும்   போ து   ஒ ரு   கு ழந் தை யின்   மு கம்   வ ந்து   போ கும் . அது   வே  று   யா ருமில்  லை    சீ ரியல்   நடிகை சஹானா தான் . இ ந்த   தொ டர்   அ ரசிய ல்   ரீ தியா  க   போ ட்டி   போ டும்   இ ரு   அ ரசி யல் வா திக ளு க் கு   இ டையே   சி க்கிக் கொண்ட சிவா மற்றும் சஹானா    இ ருவரி ன்   கா தல்   கதை தான் .

இ ந்த   தொ டர்   ஒ ளிபரப் பா ன   சி ல   மா தத்தி லே யே   கொ ரோ னா   காரணமாக நி றுத் தி   வைக்கப்பட்டிருந்தது. மே லும்   இ ந்த த்   தொ டர்   ஒ ளிபரப் பா ன  சி ல   நா ள்களி லே   ம க்க ள்   ம த்தி யி ல்   ந ல்ல   வ ரவே ற் பை   பெற்றது.

இ வர்க ளி ன்   ந டிப் பி ல்   மு த ல்   சீ ச ன்   வெ ற்றி கரமா க   நி றைவ டை ந்த தை   தொ டர்ந் து   ர சிகர்க ளி ன்   வே ண் டுகோ ளு க்கு   இ ணங் க   இ ரண்டா வ து   பா கம்   த ற்போ து   ஒ ளிபரப் பப்ப ட்டு   வருகிறது.

இ வரின்   சொ ந்  த    ஊர்   ஆ ந்தி ரா .  இ வரி ன்   மொ த்த   கு டும்ப மு ம்   க லை கு டும்ப ம்  தான்.  ஆ  ரம்ப கா ல  சி னி மா விலி ருந் து   இ வரி ன்   தா த் தா   மற்றும் கு டும்ப த்தி ல்   இ ருக்கு ம்   ப லரு ம்   நடி த்து   வருகின்றனர் . அதனால் தான் என்னவோ இவருக்கும்   சி றுவ யதி ல்   இ ருந்தே   சி னி மா   மீ து   ஆ ச வந்துள்ளது .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.