அம்மன் பட த் தில் நடித் த இந்த குழந் தை நட் சத் திரத் தை ஞா பகம் இரு க்கா …?? த ற் போ து இ வர் என் ன செ ய்கி றார் தெ ரியு மா ..?? வை ர லா கும் கு டும்ப பு கை ப்ப டம் உ ள்ளே ..!!

0 801

தமிழ் சினி மா வின் பல குடும்ப ரசி கர்க ளை கவர் ந்த படங்கள் என்ற பட்டியலில் இருக்கும் படங் களி ல் மக்கள் மன தில் பயம் கலந்த பக்தியை உண் டாக்கிய திரை ப் படங் க ள் தான் அதி கம் இருக்கும் . அப்படி வந்த பல சாமி படங் க ளுக்கு அடி த்த ளமா ன ஒரு படமாக இரு ந் தது  அம்மன் திரை ப்ப டம் தான் . இப்படத்தில் வடிவுகரசி, சௌந்தர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், சுரேஷ் என பலர் நடித் திரு ந்தனர் . இந்த இந் தப்படம் அப்போதே இர ண் டு கோடி ரூபாய் செ ல வில் பிரம் மா ண் டமா க எடுத்து இருந்தார் இ யக் குனர் கோடி ராமகி ருஷ்ணா.

கிரா பிக் ஸ் செல வு மட்டு ம் கிட்டத் த ட்ட 80 லட்சம் செ லவி டப்ப ட்டு எடுக் கப்ப ட்ட இத்தி ரைப் படம் மக்களிடையே நல்ல வரவே ற் பையும் ,வசூ லை யும் அள் ளியது. இந்த படத்தி ற்கு முன்பு தெ லுங்கு சினி மாவி ல் அம்மொ ரு என்னும் தலை ப்பில் வெளியா கியு ள் ளது.  அந்த  மொ ழியி லும் கூட சுனைனாவே அந்த கதாபா த்திரத் தில் நடித் திரு ந்தார்.  இதில் நடித்த சிறு கதாபா த் திர ங்கள் கூ  ட  மக்கள் மன தில் பதியும் வகையி ல் இருந்தது.

அந்த வகையில் குழ ந்தை அம்மனாக வரும் பவானி கதா பாத் திரத் தை யாராலும் மற ந்தி ருக்க முடியாது. அந்த அ ளவுக் கு அந்த குழந் தை யின் நடிப்பு அரு மை யா க இருக்கும். அந்த குழந் தையின் பெ யர் சுனைனா. தெலுங்கு நடி கை யான இவர் இந்த படத்திற்கு முன்பே  25 படங் களு க்கு மேல் குழ ந்தை நட்ச த்திர மாக நடி த்து ள் ளார்.

1996 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஆனந்த ராமா ய ணம் என்ற படத்தில் குழந்தை கதாபா த்திர மாக நடித்ததன் மூலம் திரை த்துறை யில் அ றிமு க மானார். இந் நி லையில்  சமீபத்தில் பேட்டி ஒன் றில் கலந் துகொ ண்ட இவரிடம் கேட்டபோது நான் மீண் டும் பட ங்க ளில் நடிக்க போவ தில் லை எனவும் கடை சியாக ஓ பேபி என்ற பட த்தில் நடித்த து கூட கட் டா யத்தி ன் பேரில்  தான் என்றார்.

தி ரு ம ணம் நடந்து பல வரு ட ங்கள் கழித்து தான் எ னக் கு குழந் தை பி றந் தது .அதுவே எனக்கு பெரிய ஒரு பாக்கியம். அந்த  குழந் தை யை கவ னிப் பதில்  நேரத் தை செலவிடுவதை ம கி ழ்ச் சியாக நினை க்கி றேன். இ தற்குமேல் ப டங்களில் நடிப்பது எ  ன்பது மு டியாத ஒன்று.

என்னு டைய முன்னே ற்றத் திற்கு தன்  னம் பிக் கை கொடுத்  தது என் கண வர் தான் என்றும்  கூறி யுள் ளார். அம் மன் திரைப்படத்தில் குட்டி பவா னி யா க வந்த சுனைனா தற்போது தனது கணவர் மற்றும் கு ழந்தையுடன் வெ ளியிட்டி ருக்கும் பு கை  ப் படம் இணை யத் தில் வை ர லாகி வரு கிறது .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.