பா குப லி தி ரை ப்பட த்தி ல் கா லக் கேய ர் கூ ட்டத் தி ல் நடித் துள்ள வே ம்புலி ..!! அ வரே வெ ளியி ட்ட பு கைப் படம் ..!! பல ரும் பார் த்தி டாத புகை ப்பட ம் உ ள்ளே ..!!

0 89

ர ஞ்சி த்   இ யக்க த்தி ல்   ஆ ர்யா  ந டிப் பி ல்   உ ருவா கி யுள் ள   சா ர்ப ட்டா   ப ரம்ப ரை   தி ரைப் பட ம்   க டந் த   22  ஆ ம்   தே தி   அ மேசா ன்   ப் ரைம் ல் வெ ளியாகியி ருந்தது . ஆர்யா ,  துஷாரா ,  விஜயன் ,  பசுபதி ,  அனுபமா குமார் ,  சஞ்சனா நடராஜன் ,  கலையரசன் ,  ஜான் கொக்கன் , சந்தோஷ் பிரதாப் , ஜான் விஜய் ,  ஷபீர் கல்லராக்கள் ,  மாறன் என்று  ப லர்   ந டித்திரு ந் தன ர் . ஆ னா ல்  இந் த பட த்தி ல் வே ம்புலி    எ ன் ற   க  தா பாத் திரத் தி ல்   ந டித் து   பி ரப லமா ன வர்   ஜான் கொக்கன் .

ஜா ன்   கொ க்க ன்   த ன்னு டன்   எ ப்போ  தும்    சொல் லிக்   கொ ண் டே   இ ருப் பது ,   ஒ ரு   நா ள்   எ ன்னு டை ய   பெ யர்   அ னை வரு க்கு ம்   தெ ரி யும்   எ ன்று தான் . அதை    சா ர்பட் டா   ப டத்தி ன்   மூ லம்   அ ந்த  நா ள்   வ ந்த து . இ ந்த   தி ரைப் பட ம் மூ லம்   மி கப்பெ ரி ய   பி ரபல ம்   அ டை ந் தார் .  இ தை   நா ன்   பெ ருமை யுட ன் ப கிர்வத ற்கு   கா ர ணம்    அஜித் சார் தான் .

அ வ ர்   சொ ன்ன து   போ ல   வா ழ்க் கை யி ல்   மே டு   ப ள்ள ங்க ள்   இ ருக் கு ம் நாம் தான்   ச ரியா ன   நே ரத்தி ற்கா க   கா த்திரு க் க   வே ண்டு ம். உ ங்க ளா ல்   மு டி யும் என்று   ந ம்ப   வே ண் டு ம்   எ ன் று   அ வர்   சொ ன் னதை    நி னைவி ல்   வைத்துக் கொள்ளுங்கள் . சா ர்பட்  டா     தி ரைப் படம்   வெ ளியா கி  அவ ரை    ப லர் பா ராட்டிய போது என் னை   எப் பொ ழு தும்   ஊ க்கு விப்ப தற்கு   ம ற்று ம்   எ னக் கும்   தன் னம்பிக் கை   கொ டு த்த த ற்கு   ந ன் றி   அஜித் சார் என்று கூறியுள்ளார் .

நா ன்   க டின மா க   உ ழை ப்ப தற் கு ம்    ஒ ரு   ந ல்ல   ம னித னா க   இ ருப்பத ற்கு  நீ ங்கள்   தா ன்   இன் ஸ் பிரேஷ ன் .   நா ன்    இ ந்த   வே ம்பு லி   க தாபாத் திர த்தை உ ங்களு க்கு   அ ர்ப்ப ணி க்கி றே ன்   எ ன்று   கூ றியி ருந்தா ர்   எ ன்பது குறிப்பிடத்தக்கது . இந்த   ப தி வு   மி கவு ம்   வை ரலா னது.

இந் த   நி லை யில்   பே ட்டி   ஒ ன்றி ல்   ப ங்கே ற்ற   இ வர்   அ ஜித்   கு றித் து பேசுகையில்   வீ ர ம்   ப டத்தி ன்   போ து   அ ஜி த் சா ர்   எ ன க்கு   ப ல   அ றிவு ரைக ளை   கூ றி   இ ருந்தா ர் .   அ வர்   மி கவு ம்   சி றந் த   ம னி த ர் . நா ன்   அ வரு க் கு   இந்த வெ ற்றி யை   ச மர் ப்பிப் ப தா க   ட் வி ட்   போ ட்ட   பி ன்   எ னக் கு   போ ன்   செ ய்து  இ தேபோ ல   போ ய்க் கொண் டே   இ  ருங் க   நா ன்   எ து வு ம்   ப ண்ண ல   எ ல்லா ம்  உங்கள்   ஹா ர் ட்   வொ ர்க்   தா ன்   கா ரண ம்  என்று சொன்னார் என்பதையும்  கூறியிருந்தார் ஜான் கொக்கன் ….

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.