கைதி தி ரைப் பட த் தில் நடித்த குழ ந் தை நட்ச த் திர மா இது..?? தற் போது பிசி யா ன நடி கை யாக வ ல ம் வந்து கொண் டிருகி றா ராம்..!! இ ணை யத் தை கல க் கும் புகை ப்ப டம் உ ள் ளே..!!

0 254

தமிழ் சினி மாவில் கு ழந்தை நட்ச த்தி ரங் களு க்கு தற்போது  பஞ் ச மே  இல்லை என்னும் அளவிற்கு குழந்தை நட்சத் திர ங்கள் ஒ வ் வொ ரு வரு டமும் ஒவ்வொரு படங்களில் நடித்து வருகி றா ர்கள். குழந் தை யிலே யே நல்ல நடிப்பு  தி ற மை  இருக்கும் சில குழந்தை நட் ச த்தி ரங்கள் தான் சி னிமா வில் எப்போதும் இரு ப்பார்கள்  அவர்கள் தான் மக்க ளால் பாரா ட்ட ப்பட் டு அடுத்த நி லைக்கு செல் கிறார் கள் . என்ன  தான் வாரிசு நடிகர்,நடி கை யாக  இரு ந்தா லும் இதுதான் தமிழ் சினி மாவி ன் நிலை.

அந்த வகையில்  சில முக்கிய ப டங் களில் நடித் திரு க்கும் குழ ந்தை தான்  பேபி மோனிகா. தமிழ் சினிமா வில்  கடந்த ஆண்டு வெளி யாகி மிகப் பெ ரிய ஹி ட்டா ன திரை ப்ப டங் கள் தான் கைதி, ராட்சசன். இந்த இரு படங்க ளிலும் நடித் திரு ந் தார் பேபி மோனிகா .இவரின் நடிப்பு எ ல்லா ம் ஒரு பெரிய அனு ப வமி க்க நடிக ருடன் போட்டி போடும் அள விற் கு இருக்கும்.

குறி ப்பாக ராட்சசன் படத்தில் நடித் த தை பார்த்து உண் மை யி லேயே இவர் வாய் பேச முடி யாத குழந்தை தான் போல என்றும் பலரும்  நி னை த்தா ர்கள் . இப்போது சினி மாவில் மிக பி ஸி யாக ஒரு குழந்தை நடி கை யாக  இருந்து வருகிறார் . மேலும் இந்த வயதி லே யே இத்தனை படங்கள் நடிக்கும் அள வி ற்கு  தி ற மை வாய் ந்தவ ராக இருந்து வருகிறார்.

இவர் இதுவரையில் குழ ந் தை நட்ச த் திர மாக பல தமிழ் படங்களில் நடித் திரு க்கிறா ர்.இவர் குழந்தை நட்சத் திரமாக  விஜ ய் நடித்த பைரவா ,அ ஜித் நடித்த வேதா ளம் மற்றும் கடந்த ஆண்டு  வெ ளி யா ன கைதி , ராட்சசன் போன்ற பட ங்க ளில்  நடித் தி ருந் தார்.

மேலும் படங்களில் நடித்து இப்போது நிறைய சேன ல்க ளுக்கு மோனிகா பேட்டி கொடுக்கும் அள விற்கு பிசியான நடி கை யாகி வி ட்டார்.மேலும் சிறு வயதி லேயே தள பதி விஜய் மற்றும் தல அஜித் இருவ ருட னும் சேர்ந்து நடித்த குழந் தை நட் சத் திரமும் இவ ர்தான் .

இந்நி லையில் அவர் களு டன் தான் நடித்த அ னுப வத் தை  மிக அழகாக கூ றி யிரு ந்தார். கைதி  படத் தில் கார்த் தி மிக அ ன் பாக பார்த் துக் கொண் டதாவும் , இயக் குனர் லோகேஷ் கன கராஜ் அவர்கள்  எனக்கு புரி யு ம்படி க தை யை தெளிவாக கூறுவதனால் எனக் கு நடி ப்ப தில் சிர மம்  இல் லை என்றும்  கூறி யிரு ந்தார். இந் நிலை யில் இவரின் புகை ப்பட ங்கள் இ ணை யத் தில் வை ரலா கி வருகிறது . இ வரின் தற் போ தைய புகை ப்ப டம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.