அஜித் கை யில் இரு க் கும் இந்த குழ ந் தை யார் தெரி யுமா..?? இன்று பிரபல நடி கை யாக உ ள் ளா ர்..!! புகை ப் ப ட த் தை பா ர் த்து இ வரா என்று விய ந்து போ ன ரசி க ர்கள்..!!

0 1,235

ச மீபகா லமா க   ச மு க  வ லைத்த ளங்களி ல்   பல பிரப ல ங்க ளின்   சி றுவ யது   பு கை ப்படங்கள்   வெ ளி யா கி  வை ர லா கி   வருகிறது. அந்த வகையில்  த மிழ்   தி ரையு லகில்   மு ன்ன ணி நடிகர்களில்   ஒருவ ராகவும்   உ ச் ச ந ட் சத்தி ர மாக வும்   விளங்கி வருபர்களில் ஒருவர்  தான் நடிகர் தல அஜித் குமார் அவர்கள். நடிகர் அஜித் குமார்1 மே 1971 அன்று   ஹைத ராபாத்தில்   பிறந்தார். இவரது தந்தை பி.சுப்பிரம ணியம் பாலக்காடு, கே ரளா மற்றும் அவரது  சிந்தி  தா ய்  மோகினி மேற்கு  வங் காள த்தின்   கொல்கத்தா   பகு தியைச்  சேர்ந்தவர்.

1990 ஆம் ஆண்டு   த  மிழ்   தி ரை ப்படமான   என் வீடு   என்க னவர்   படத்தில் ஒரு   சிறி ய   பா த்தி ரத்து டன்  தனது   வாழ்க் கை யைத்   தொ டங்கினார்.  அவர்  கா தல் கோட்டை  , அவள் வருவாளா மற்றும்   கா தல்  மன் னன்   ஆகிய படங்களில்  ஒரு   கா தல்   ஹீரோவாக தன்னை  நிலை   நிறு த்திக்   கொ ண்டார் நடிகர்  அஜித் குமார் அவர்கள்.

மேலும் அமர்களம்    தி ரைப்ப டத்திலி ருந்து   தொடங்கி ஒரு அதிரடி ஹீ ரோ வாக   த ன் னை   நிலைநி றுத்திக் கொண்டார். அஜித்தின் இரட்டை   சகோத ரர்களின்   இர ட்டை   சித் தரி ப்பு . எஸ். ஜே. சூர்யாவின் வாலி திரைப்படத்தின் மூலம் வெற்றி படத்தை கொடுத்தார் . அதன்பிறகு பல வெற்றி   திரை ப்பட ங்கள்  கொடுத்தார் நடிகர் அஜித் குமார் அவர்கள்.

அதன் பின் கால் சீட்   இல் லா த   கார ண த்தி னா ல், வெளி யேறிய   திரைப் பட ம்   என்றால் அது தான் நேருக்கு நேர்   தி ரைப் பட ம்   ஆகும். மேலும் இப்படத்தில் அஜித் தனது   அக் கா வின்   கு ழ ந்தை யை   தூ க் கி   கை யில் வை த் திரு ப்ப து   போல் ஒரு காட்சி அந்த   தி ரைப்  பட த்தில்  அ மை ந்து  இ ருக்கும்.

அந்த காட்சியில் நடித்த   கு ழந் தை   யார்   தெரி யுமா.? இந்த காட்சியில்   நடி த்து ள்ளவர்   தான்   கில் லி   படத்தில்   வி ஜய் க் கு   தங்கை யாக   நடி த்தி ருந்த   நடிகை நான்சி ஜெனிபர். தற்போது அந்த  புகைப்படம்  ச மு க   வ லை தள ங்க ளில்   வை ர லா கி   வ ருகி ன்றனர். இதோ அந்த புகை ப்பட த் தை பாருங்கள்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.