பல வரு ட ங்க ள் கழித்து மீ ண் டு ம் ந கை ச்சு வை நடி கர் செ ந் தி லா ..?? தற் போ து தா டியு ம் , மீ சை யு மாக ஆ ளே மாறி யுள் ளா ர் ..!! இ ணை ய த்தி ல் வை ர லா கு ம் புகை ப்ப ட ம் உ ள் ளே ..!!

0 353

தமிழ் சினிமா வில் மிகப் பெரிய கா மெடி ஜா ம் ப வா னா க இருந்து வரும் நடிக ர்கள் கவுண்டமணி மற்றும் செந்தில். இவர் களு டைய கா மெ டி யை முறி யடி க்க இன்னும் யாரும் வ ரவி ல் லை .அப்போ தெ ல்லாம் இவர்க ளுடைய ந கை ச் சுவை க் காக வே படம் பார்க்க தி யேட்ட ர்க ளி ல் கூ ட்ட ம் குவி யும் .நகைச்சுவை நடிகர் செந்தில் அவர்கள் முதன்முதலாக மதுபான கடையில் தான் பணிபு ரிந் தார். பி ன்னா ட்க ளில் நாட ங்களில் சேர்ந்து நடிப்பு திற மை யை வ ளர்த்துக் கொ ண்டார்.

கிட்டத்தட்ட காமெடி நடி கரா க வே தமிழ் சினி மா வில் மட்டும் முப்பது ஆ ண்டுக ளை க் கழித்திருக்கிறார் .கவுண்டமணி செந்தில் ஜோ டி தான் இந்த முப்ப து வருடங் களுக் கு தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது. குறிப்பாக கவுண்டமணியுடன் சேர்ந்து இவர்  இணைந்து நடித்த தி ரைப் படங் கள் அனை த்து மே சூப்பர் ஹிட் என்பதாகும்.

இருவரும் இ ணை ந்து நூற்று க்கண க்கா ன திரைப் படங் க ளில் நடித்து இரு ந்தா ர்க ள் என்பதும் குறிப் பிடத் தக்க து. நடிகர் செந்தில்  வயது கார ணமாக அவர் சினி மா வை விட்டு ஒ து ங்கி இருந்தார் . இதற்கு மேல் அவர் நடிப்பது என்பது சந் தே கம் என்று அவரின் குடும் பத் தா ரே  கூறியி ருந்த னர். ஆ னா லும் சில வருட ங்கள் கழி த்து சூர்யா நடித்த ” தானா சேர்ந்த கூட்டம் ” உட்பட ஒரு சில பட ங்க ளில் அவர் நடித்து வந்தார்.

இந் நி லையில்  “ஒரு கிடாயின் கருணை மனு”  என்ற தி ரைப் படத் தை இயக் கிய சுரேஷ் சங்கையா இயக்க விருக் கும் அடுத்த திரை ப் பட த்தில் நடி கர் செந்தில் ஒரு முக்கிய கேர க்ட ரில் நடித் து ள் ளார். இந்தத் திரைப்படத்தை தயா ரி ப்பா ளர் சமீரா பரத் ராம் த யா ரி த்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத் திற் கான மொத்த படப்பிடிப்பும் முடிந்து நி லை யில் இந்த படம்  வெளி யிடு வதற் கான  வேலை களை பா ர்த்து வரு கின்ற னர்.

மேலும் இந்த பட த்திற் காக நடி கர் செந்தில் தன து  ட ப் பிங் ப ணி யை முடித் து உள்ளார். இ து கு றித்த பு கைப்பட ங்கள் தற்போது இ ணை யத் தில் வை   ரலாகி வருகிறது .இந்த பட த்தின்  டைட்டி ல் மற்றும் பர் ஸ்ட் லுக் போ ஸ் டர் வி ரை வில்  வெளி யாகும் என இ யக் குன ர் சுரேஷ் சங்கையா தெரி  வித் துள் ளார்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.