பா குபலி பட த் தில் சி றுவ யது க தாபா த்திர த்தில் நடி த்த பை யனை ஞா ப கம் இரு க்கா..?? தற் போது அ டையா ளம் தெரி யாத அளவி ற்கு வளர் ந்து விட் டார்..!! வைர லாகும் புகை ப்படம் இ தோ.!!

0 58

த மிழ்   சி னிமா வை   பொரு த்தவ ரை   பி ரம்மா ண்டத்தி ற்கு   பெய ரெடு த்தவர்  என்றால் அது   இய க்குனர்  ஷங்கர் மட்டும் தான். அவர் எ டுக்கும்   பிரம்மா ண்ட  பட ங்கள்  எல் லாமே  ரசிக ர்களை   ஈர் த் து   வருகி ன்றது. அந்த   வகை யில்   த மிழ்   சி னிமா வில்   மிகப் பெரிய   அள வி ல் வெ ளியாகி  வெற்றி பெற்ற திரைப் படம்  தான் பாகுபலி . பாகுபலி 2015ல் வெளியான தெலுங்குத் திரைப்படம் ஆகும்.

இது தமிழிலும் மூலப் பதிப்பாகவே வெளியானது. இந்தியிலும், மலையாளத்திலும் டப்பிங் முறையில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு ஒரே நேரத்தில் திரையிடப்பட்டது. இதனை இராஜமௌலி இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படம் 3-டி (முப்பரிமாண) தொழில்நுட்பத்தில் 250 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவானது.

அந்த படம்   ம க்க ள்   ம த்தியி ல்   நல்ல வ ரவே ற்பைப்   பெற் றது. மேலும் பாகுபலி   திரை ப்பட த்தின்   முதல்   பாக த்தின்    வெ ற்றி யைத்   தொட ர்ந்து   இர ண்டாவது   பா கமும்   வெ ற்றியடை ந்தது   எ ன்பது   குறி ப்பிட த்த க்கது.இந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடித்த  அ னைவ ரும்   அவரவர்க்கு கொடுத்த  க தாபாத் திரத் தை  மிகச்   சிற ப்பாக   நடித்து   கொடு த்து   இரு ப்பா ர்கள்.

மேலும் இதில்   சி றுவ ர்கள்  க தாபாத்தி ரத்தில்  நடித் த   நடிக ர்கள்   தங்க ளது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிக் காட்டி இரு ப்பா ர்கள் என்ப து நாம்   எ ல்லோரு க்கும்   தெரி ந்த   ஒ ரு   வி ஷயம்  தான். அவ் வாறு  இ ளம்  வ யதில்   பா குபலி யாக  நடித்த  சி றுவ னின்   ச மீப த்தில்  எடுத்த   புகை ப்படம்   வெ ளியாகி யுள்ளது.

அவரின் பெயர்   நிகி ல்தே வ்துலா   மேலும் அந்த   புகை ப்பட த்தை   பார் த்து   வா ய டைத் துப்  போன    ரசிக ர்கள். மேலும் அந்த   புகை ப்பட த்தை   ச மூக   வலை த்தள ங்களில்   வைர லாகி   வ ருகி ன்றா ர்கள். இதோ அந்த  புகை ப்படம்…

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.