மனம் கொ த்தி ப ற வை பட த் தில் நடித்த நடி கை யை ஞாப க ம் இ ரு க் கா ..?? தற் போ து எ ப் படியு ள் ளா ர் தெரி யுமா..?? இ ணை யத் தில் வை ரலா கும் புகை ப்ப ட ம் உ ள் ளே ..!!

0 543

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் 2012ஆம் ஆண்டு   வெ ளியான   தி ரை ப்பட ம் தான்   மனம் கொத்தி பறவை. மேலும் இந்தத்   தி ரைப்ப டம்   த மிழ்   சி னிமா   ர சிக ர்க ளிடையே   பெரும்   வரவே ற்பை   பெற்ற  ப டமாக இருந்தது. இதில்  சிவகா ர்த்திகே யன் க தாநா யகனா க   நடித்து   வெ ளியா ன   பட ங்க ளில்   இவருக்கு இரண்டாவது ப டமா க  அமைந்தது . இந்த படம்   மூ லம்   தான் தனது நடிப்பு   திற மையை  ம க்களு க்கு   வெளிக் காட் டி   தன க்கென   ஒரு ரசிகர்   கூட் டத் தை   உ ருவாக்கி னார்.

மேலும் தற்போது   த மிழ்   சி னிமா வில்   மு ன்னணி   நடி கர்களி ல் ஒ ருவ ராக இருக் கிறார்   . மேலும் நடிகர் சிவ கார்த்தி கேய னுக்கு  இந்த படம்   மூ லம்   பல   த மிழ்   சினிமா   பட ங்களி ல்   வா ய்ப்பு   கிடை த்தது . மனம் கொ த்தி   பறவை யில்   நடித்த   ந டிகை ஆத்மியா. இத்தி ரைப்ப டம் இவருக்கு  த மிழ்   சினி மாவில்   முதல்   ப டமா க   இரு ந்தது.

இந்த படத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமா   ரசிக ர்களை   க வ ர்ந்த   இவருக்கு அதன்பிறகு   படி ப்ப டியாக   த மிழ்   சி னிமா வில்   பட ங்க ளில்   வா ய்ப்பு   கிடைத்து . ஒரு சில   பட ங்க ளில்   நடித்து ள்ளார்.இவர் நடித்து வெளியான கா வியன், வெள்ளை யானை போன்ற   பட ங்களி ல்   நடித்து   த மிழ்   சினிமா   ரசிக ர்கள்   ம த்தியி ல்   நீங்காத இடம்   பிடித் தார்.

மேலும்   த மிழ்   ம ட்டும ல்லா மல்   மலை யா ள  சினிமா   துறை யிலும்  அதிக ப்படி யான   பட ங்க ளில்   இவர்   ந டித்து ள்ளார்.இ வரது   க  டை சி யாக நடித்த படம்    வெ ள்ளை யானை  . பிறகு சினிமா   பட ங்க ளில்   நடி க்கவி ல்லை. மேலும் இவருக்கு சரியான பட   வா ய்ப்புக ள்   கி டைக்கா ததா ல்    படங் களில்   நடி க்கவி ல்லை.

இந்நிலையில் இவரது தற்போதைய புகைப்படம் வெளியானது .  அவரது புகை ப்பட த்தை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   ஆத்மிகா இது.? என்று   ஆ ச்சரிய த்தில்   உள் ளார்கள். தற்போது இவர்  தி ரு ம ண ம்   முடித்து  க ணவ ருடன்  இரு க்கும்   புகை ப்பட த்தை   ச மூக   வலை த்தள ங்களில்  பதி விட்டு ள்ளார்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.