சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்த் தி ரைப்பட த்தில் சு ந்தர் சி நடி த்து ள்ளா ரா ..?? எ ந்த தி ரை ப்ப டம் தெ ரியுமா..?? ப ல ரும் பார் த்தி டாத புகை ப்ப டம் உள் ளே..!!

0 167

தென் னிந் தியா வின் “சூப்பர்ஸ்டார்” என அழை க்கப்ப டும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள், இந்திய திரைப்படத் துறையில் ஒரு புகழ் பெற்ற நடிகர் ஆவார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம், வங்காளம் மற்றும் ஆங்கிலம் போன்ற மொ ழிக ளில் சுமார் 160க்கும் மேற்பட்ட திரைப் படங் களில் நடி த்துள் ளார். நடிகர்      ரஜினியின் நடிப்பில் வெளிவந்த   ம றக்கமு டியாத   திரைப டங்கலாகும்.

இவரது புகைப்படங்கள் எப்பொழுதும் சமூக வலை த்தளங்களில் மிகவும் வை ரலா கும். நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது   த மிழ்  சினிமாவில் உலகில்   கொ டிகட்டி   பறக்கும் முறை ஸ்டார் ஆக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த இடத்திற்கு  வருவதற்கு அவர் எவ்வளவு   க ஷ்ட ம்   பட்டார் என்று தெரியுமா . நடிக ர் சுந்த ர் சி அவர்கள் தமிழ் திரைப்பட  நடிகர் , இயக்குனர் ஆவார் .

இவர் ஜனவரி 21 1968 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார் இவர் ஈரோடு  மாவட்டத்தில் பிறந்தவர்.இவர்  த மிழில் 24 திரை ப்படங்களை இயக் கியுள்ளார் . மே லும் இவர் இய க்கிய  தலை நகரம் படத்  தின் மூ லமாக இ வர் கதாநாய கனாக அறிமுக மானார். ஆரம்பகாலத்தில் மணி  வண்ணனிடம் உத வியாள ராக இருந் த இ வர் முறை மாமன் என்ற நகைச்சுவை திரைப்  படம் மூ லம் இயக்கு னராக த மிழ்த் திரையு லகில் அறி முகமா னார்.

இவர் இயக் கிய  உள்ள த்தை அள் ளித்தா , அரு ணா ச்சலம் , அன் பே சிவ ம் ஆகி ய திரை ப்படங்கள் இவரு டைய வெற்றி ப்படமாக அமை ந்தது.   இ வர் 1995ஆம் ஆ ண்டு வெளி வந்த முறை மாமன் திரைப் படம் மூலமாக சு ந்தர்சி இயக் குன ராக அறிமு கமானார். அதன்பிற கு மு றை மாப்பி ள்ளை என்ற அருண் விஜய் உடைய முதல் படத்தை இயக் கினார் .பின்னர் 2006 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளிவந்த  தலை  நகரம் என் ற திரைப் படம் மூல ம் நடி கராக அறிமுகமா னார் .

ஆரம்பத் தில் இ வர் ந டித்த திரைப்பட ங்கள் சரி யாக ஓடா விட்டாலும் . பின்ன ர் இவ ரது  திரை ப்படங்கள் அ  னைத்தும்  மிகப் பெரிய வெற்றியை அடை ந்துள்ளது .மேலும் நடி கர் சுந்த ர் சி அவ ர்கள் சூ ப்பர் ஸ் டார்  ரஜினி காந்த் நடி த்த அருணா சல ம் திரை படத் தில் நடி த்துள்ளா ராம் . அந்த திரை ப்படத் தில் வரும் ” சிங்கம் ஒன்று புறப்பட்டதே ” என்ற பாடலின் இடை யி ல் வருவர் சுந்தர் . சி அவ ர்க ள் .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.