மாஸ்டர் படத்தில் நடித்த விஜய் டிவி பாக்கிய லட்சுமி சீரியல் பிரபலம் ..!! அதுவும் இந்த சூப் பர்ஹி ட் காட் சியில் நடித்துள்ளாரா..!! வைர லாகும் புகைப்படம் இதோ..!!

0 397

த மிழ் சினிமா வில் அ சைக் க மு டியா து இட த் தில இரு க்கும் த ளபதி விஜயை பற்றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யாது. இவர் தன கென் று ஒரு பெ ரிய ரசி கர்க ள் ப ட் டா ள த் தை தான் வ ச ம் வைத் துள் ளவர். நடிகர் விஜயின் ரசிகர்கள் அவரை “இளை யதளபதி” என்று அழைக்கிறார்கள். நடிகர் விஜய் தனது 10வது வயதில் வெற்றி  என்ற திரைப்பட த்தில்   கு ழ ந் தை   நடிக ராக அறிமுகம் ஆனார்.

கோ லிவுட் சினிமா து ரை யின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்று அள விற்கு வள ர்ந்து நிற்கும் நடிகர் என்றல் அவர் தான் நடிகர் விஜய் அவர்கள். இவர் பல ப டங் களில் ந டித் துள் ளா ர்.  ஆர ம் பா கால கட் ட த் தில் தோ ல்வி க ளையே சந் தித் து இரு ந்தாலும் தற் போது நடிகர் வி ஜய் வ ள ர்ந்து நி ற் கு ம் உ ய ர ம் எ ல் லை யை தா ண் டிய து.

தொ ழில் ரீ தியா க விஜய் என் று அ ழைக் கப் படும் ஜோசப் விஜய் சந் திரசேகர் ஷோபா என் பவரு க்கு  22 ஜூன் 1974ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந்தார். ஒரு இந் திய நடிகர், நடனக் கலை ஞர், பி ன்ன ணி  பா டகர் மற்றும் ப ரோ ப காரர் ஆவார்.

மேலும் லோகேஷ் கனகராஜ் இ யக் கத்தில் விஜய் மற் றும் விஜய் சே துபதி இருவரும் இணை ந்து நடித்து வெளி யான தி ரைப் படம் தான் மாஸ்டர். இப்படம் தற் போது வரை உல களவி ல் சுமா ர் ரூ. 250 கோ டி வ சூல் செ ய்த மாபெ ரும் சாத னை படை த்துள் ளது என்று தெ ரிவிக் கின்ற னர்.

தற் போது மாஸ்டர் தி ரைப்ப டத்தில் யூடு யூப் தள த்தை சேர் ந்த ப லரு ம் வெ வேறு க தாபா த்திர ங்களி ல் நடி த்திரு ந்தனர். இந் நிலையில் இப் படத் தில் இ டம்பெ ற்று ள்ள சூப் பர்ஹி ட் வா த்தி க ம்மிங் பாட லில் விஜய் டிவி வரும் பாக்கிய லட்சுமி சீ ரியல் நடிகர் விஷால் நடி த்துள் ளார். இதோ அந்த புகைப்படங்கள்..

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.