ப சங்க படத்தில் நடித்த சோபி கன் னா இது..!! புகைப் பட த் தை பார்த்து அ தி ர் ச்சி ஆனா ரசி கர் கள்..!! வை ர லான பு கைப் படம் உள் ளே..!!

0 58

த மிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறி முகமா வது ஒ ன்றும் சா தாரண விச யமல்ல, முன்பெல்லாம் நடி கையாக த மிழ் சினிமா வில் கால் பதிக்கவேண்டுமென்றால் தி றமை மட்டும் ப த்தாது, பல த டை க ளை தாண் டி வர வேண்டி  இருக்கும். ஆனால் தற்போது சின் னததி ரையில் நடிப் பதன் மூல மாகவும், இ ணை யம் வ ளர்ந்த காரணமாக இ  ணைய  தொடர்களில் நடிப்பதன் மூலமாகவும் பலரும் தனது தி றமை யால் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகின்றனர்.

இப்படி குறும் பாதை களை வைத்தே பெரும் பாலும் படங் களை இயக்கு பவர் நடிகர் பாண்டியராஜ், இப்படி கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு இயக்கிய திரைப்படம்  பசங்க. பசங்க திரைப்படம் அந்தாண்டு வெளிவந்து  மிகப் பெரிய வெற்றி திரைப்படம்,சி றிய பட் ஜெட்டில் எடு த்து மிக ப் பெரிய வெ ற்றிய டைந்தது மட் டுமல் லாமல் தே சிய விரு தையும் பெ ற்றது.

இப்படி இந்த திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தவர் நடிகர் விமல், இப்படி இவருக்கு ஜோ டியாக நடித்திருந்தவர் பெயர் வேகாதமோடியா.இப்படி இவர் இந்த திரைப்பட த்தில் சோபிகண்ணு எனும் கதாபாத்திரத்தில் மிகச் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார்.

இவர் இதற்கு முன்பு இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு  இயக்கிய ச ரோஜா தி ரைப்ப டத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார்.ஆனால் அந்த திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தாலும் ப சங்க திரை ப்பட மே இவருக்கு அடுத்தகட்ட பு கழை கொடுத்தது. சத் தீஸ்கரில் பி றந்த இ வர் சிறு வ யதில் இருந்தே நடிப்பின் மீது ஆ ர்வம் கொண்டதால் மா டலிங் துறை யில் சில கா லம் இருந்தார்.

இப்படி தமிழ் மட்டுமல்லாது, ஹி ந்தி, தெ லுங்கு த மிழ் என பல மொழிகளில் சுமாரன சில திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார், இப்படி ப சங்க திரைப்படத்தில் கு டும் பப் பென் னா கவும் அழ கிய த மிழ் பெ ண்ணா கவும் நடித்திருந்தார்.இவர்  தற்போது மா டர்ன் உ டையில் வெளியிட்டிருக்கும் பு கைப் படத்தை பார்த்து ரசி கர்கள் ஆச் சர்ய மடைந்து ள்ளனர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.