ந-கை-ச்-சு-வை மன் னர் செந் தில் அவ ர்க ளின் மரு மக ளை யார் எல் லாம் பார்த் திரு க்கி ங்க யாரு பார்காத பு-கை-ப்-ப-ட-ம் பாருங்க ஷா-க் ஆகிடுவிங்க!!

0 141

நடிகர் செந்தில் ஒரு காலத்தில் ந-கை-ச்-சு-வை மன் னரா க உ லக ம் மு ழுவ தும் சுற் றி வந் தவ ர். இ ன்று வரை ந-கை-ச்-சு-வை ந டிக ர் செ ந்தி லை எல் லோரு க்கு ம் ஒரு  நடி கரா க மட் டும் தா ன் தெரியும். ஆ னால், அவ ர் முதன்  முத லா க ம—து–பா–ன- க–டை-யி-ல் தான் பணி புரி ந் துள் ளார். அத ற்க்கு பி ன் நாட கங்க ளில் சேர் ந்து நடி ப்பு திற மை யை வ ளர்த் துக் கொண் டார். அ தற்கு பிற கு மலை யூர் மம் முட்டி யான் என் ற படத் தி ல் நடிக் க வாய் ப்பு கி டைத்து ள் ளது.இந் த பட ம் தா ன் இவ ருடை ய வா ழ் க்கை யில் ஒரு தி ருப்பு மு னை யை ஏற் படுத் தியது. 1984 ஆ ம் ஆ ண்டு ந டிகர் செந் தில் கலை ச் செல் வி என் பவ ரை திரும ணம் செ ய்து கொண் டார்.

இவ ருக் கு மணி க ண்ட பிர பு, ஹே மசந் திர பிரபு என் ற இ ரு மக ன்க ள் உள் ளார் கள்.இ வர் இது வரை 300-க் கும் மேற் பட் ட பட ங்களி ல் ந டித்து  உ ள்ளா ர். இவரு டை ய மூத் த மகன்  ம ணிக ண்ட பிரபு ஒ ரு பல் மரு த்து வர். இவர் த னது அப்பா, செந் தில் பெய ரில் சாலி கிரா மத்தி ல் தா ன் ம ரு த் து வ ம னை யை வைத்து ள்ளா ர்.

அது மட்டுமி ல்லா மல் செ ந்தி லின் மூத் த மக ன் ’ என்ற பட த்தி ன் மூ-ல-ம் ஹீரோ வா க அறிமு கமா க இரு ந் தார்.எனி னு ம், இந்த  பட ம் அப் படி யே நின் றுவி ட்ட து. இ ன்னொ ரு மக ன் சினி மாட்டோ கி ராபி படி த்து உ ள் ளார்.

இந் நிலை யில், ந டிகர் செ ந்தி லின் அ ழகி ய குடு ம்ப த்தி னை   யும் மகன் களை யும் பா ர் த்த ரசி கர்க ள் வாய டை த்து போயு ள்ள னர். இவ்வ ளவு பெ ரிய மகன் கள் இருப்ப து பல ருக் கு தெ ரியாத மை யால் அ -தி-ர்- ச்-சி-யி-ல் உள் ளன ர்.

என் ன தான் ஒ ரு பெ ரிய ந -கை -சு-வை ந டிக ராக இரு ந்தா  லும் நடிக ர் செந் தில் அவர து குடு ம்பத் தை இந் த ச முகத் தி ல் அ றிமுக படுத் திய து இ ல்லை  சமு க வலை  த ளத் தில் இந் த சி ல கால மாகத் தா ன் அவ ரின் குடு ம் ப போ ட்டோ  வெ ளியா கி வரு கி றது .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.