நடி க ர் எம் எஸ் பா ஸ் கரு க்கு இவ் வ ளவு அ ழ கி ய மகளா? அவர் என்ன தொ ழி ல் செய் கி ன்றா ர் தெரி யுமா? கேட் டா ஷா-க் ஆகிடுவிங்க !!

0 85

நடிகர் எம்.எஸ். பா ஸ் கர் த னது மக ளி ன் பு-கை-ப்-ப-டத்-தி-னை வெ  ளியி ட்டு ரசி கர் களை வா யடை க்க வை த்துள்  ளார் த மிழ் சி னிமா உ லகி ல் மி க பிரப லமா ன நடி கர்க ளில் எம்.எஸ். பா ஸ்கரு ம் ஒ ரு வர். இ வர் ட ப்பி ங் ஆர் டிஸ்டா க தா ன் தன் னு டை ய தி ரையு லக பய ணத் தை தொ ட ங்கி, பின் பு படங் களி ல் நடிக் கத் தொட ங்கினா ர்.சினி மா உல கில் ஆர ம்ப கா லத் தில் இவர் சிறு சிறு கதா பா த் தி ரத் தில் நடித் திரு ந்தாலு ம் இவ ருடை ய சி றந்த கா -மெ-டி, நடிப் பு ர சிக ர்கள் ம த்தி யில் பெரி தும் ரசிக் க வை த்த து. சமீப த்தி ல் த னது முத ல் திரை ப்பட த்தி ன் பு-கை-ப-ட-த்-தி-னை வெளி யிட்டிரு ந்தா ர்.எம்.எஸ் .பாஸ் கருக் கு ஒரு ம கன் ம ற்று ம் மக ள் ஒரு வரும் இரு க்கின் றன ர்.

இவரது மகளுக்கு சமீப த் தில் தா ன் தி ரும ணம் நடை பெற் றது.தற் போது தன து ம கள் குழ ந்தை யாக இரு க்கு ம் புகைப்ப டத்தி னை யும், இன்று அவர் பெரிய வரா க இருக்கு ம் பு-கை-ப்-ப-டத்-தினை வெளியி ட்டு இருந் தார் இ ந்த நி லை யில் தற் போதுந டிகர் எம் எஸ் பாஸ் கரின் மக ள் ஐ ஸ்வர் யா வெ ளி யிட் ட பதி வு ஒ ன்று தற் போ து இ ணை யத் தில் தீ-யா-ய்- ப-ர-வி வருகின்றது.

ஐஸ் வ ர்யா பாஸ் கர் டப் பிங் ஆர்டி ஸ் டாக த மிழ் சி னிமா வில் உலா வரு கிறார் .தற் போது ஜா ன்வி கபூ ர் நடி த்து ள்ள Gunjan Saxena : The Kargil Girl படம் குறி த்து சுவா ரஸ் யமா ன தகவ ல் தெ ரிய  வந் துள் ள து.இ த்தி ரை ப்பட  த்தி ன் தமிழ் டப்  பிங் வெ ர்ஷ னுக்கு, ஐஷ் வர் யா பாஸ்கர் குரல் கொடுத்துள்ளார்.

இதே வேளை, இ வர் தமிழில் தனது ந டிப்பா ல் ர சிக ர்களை கவ ர்ந்த எம்.எஸ்.பாஸ்கரின் மகளாவார். டப் பிங் து றை யில் கல க்கி வரு ம்  ஐ ஷ்வ ர் யா பாஸ் கர், இ ந் த தக வ லை தன து இ ன்ஸ்டா கி ராம் பக் கத் தில் பதி விட் டுள் ளா ர். இந்த தகவல் பலருக்கு தெ ரி யாத நி லை யில் ரசி கர்க ள் ஷா-க்-கா-கி-யு-ள்-ள-ன-ர்.

ஐஷ்வர்யா பாஸ்கர்,தற் போ துதா ன் தி ரு ம ண ம் ஆனது அவை கா-த-லி-த்-த நபரையே அவர் பெற்றோர்கள் சம்மதத்துடன் தி ரு ம ண ம் செய்தார் .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.