உ -யி-ரி-ழ-ந்-த நடிகர் மு-ர-ளி டைரியில் எழுதி யிரு ந் த முக் கி ய தக வல்! அத ன் பி ன் ம னை வி செய்த செய லா ல் ஷா- க் ஆ னா குடு ம் பம் .!அப் படி என் ன ந டந் த து தெ ரியு மா.?

0 104

பிரபல திரைப்பட நடிகரான முரளி உ- யி-ரி-ழ-ந்-த நிலையிலும், அவர் க-ட-ன் பெ-ற்-றி-ரு-ந்-த 17 ல-ட்-ச-ம் ரூ-பா-யை மனைவி செ-ட்-டி-ல் செய்த ச-ம்-ப-வ-ம் குறித்து தற்போது தெரியவந்துள்ளது.தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென்று ஒரு தனி இடத்தை பிடித்திருப்பவர் நடிகர் முரளி. இவர் உ- யி-ரி-ழ-ந்-த பின்பு, இவருடைய வா-ரி-சா-ன அதர்வா, திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.இந்நிலையில், தற்போது நடிகர் முரளி குறித்து பைனான்சியர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் நெ -கி-ழ்-ந்-து-போ-ய் ச -ம்-ப-வ-ம் ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்,அதாவது நடிகர் முரளிக்கு டைரி எழுதும் ப -ழ-க்-க-ம் உண்டு. அதன் படி அவர் உ -யி-ரி-ழ-ந்-த- பின்பு, அவருடைய டைரி மூ-ல-ம் தன் கணவர் வைத்திருந்த க-ட-னை-த் தெரிந்து கொண்டுள்ளார் ஷோபா.

இதில் பை-னா-ன்-சி-ய-ர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியத்துக்கு 17 ல-ட்-ச ரூ-பா-ய் க- ட-ன் கொடுக்க வேண்டும் என இருந்துள்ளது.அதில் ம னி தா பி மா ன  த் து ட ன் முரளி இ- ற-ந்-த-வு-ட-ன், தன்னிடம் இருந்த பத்திரங்கள் அனைத்தையும் கி -ழி-த்-து-ப் போ ட் டு வி ட் டா ர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம். சில நாட்கள் க ழி த் து, திருப்பூர் சுப்பிரமணியத்திடம் தொ லை பே சி யி ல் பேசிய ஷோபா, அவரை வீட்டுக்கு அழைத்துள்ளார்.

அவர் வீட்டுக்குச் சென்றவுடன், முரளியின் மனைவி ஷோபா 17 ல ட் ச ரூ பா யை உள்ளே இருந்து எடுத்து வ ந்து கொ டுத் துள் ளார். திரு ப் பூர் சுப்பிர மணி யத்துக் கோ இது அ- தி–ர்-ச்-சி-யா-க இரு ந்த து. அப்போ து தா ன் மு ரளியி ன் டைரி தகவல் க ளைச் சொல் லியிருக் கி றார் மனைவி ஷோபா.நான் ப-ண-மே கே-ட்-க-வி-ல்-லை-யே.

அவர் கொடுத்த ப த் தி ர ங்களைக் கூட கி-ழி-த்-து-ப் போட்டுவிட்டேன் என்று கூறியிருக்கிறார் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம். அப்போது இதுவும் என் க-ண-வ-ர் ப-ண-ம் தான். அவருடைய சம் பாத்திய த்தி ல் வாங்கிய இடத்தை விற்று, அவர் க -ட-ன் வாங் கி ய ஆட்க ளுக் குக் கொடு க்கி றேன்.

முத லில் உங்க ளு க்கு ஏன் கொ டுக் கிறே ன் என்றால், நீங்கள் ஒருவர் மட்டும் தான் எங்களை அழைத்து க-ட-ன் எப்போது கொ டுப் பீர் கள் என்று கே ட்க வே இல் லை.ஆகை யா ல் உங் களு க்கு முத லில் கொ டுக் கலா ம் எ ன்று அழை த்து க் கொ டுக்கி றே ன். தன் கண வர் யா ருக்கு ம் க டனா ளியா கச் செ ன்று வி டக் கூ டா து என்பது என் எ ண்ணம் என் று கூறி யுள்ளா ர்.

மேலும், என் மகன் அதர் வா வை அழை த்து இ வன் நா யக னாக நடிக் கவு ள்ளா ன். ஆ சீர்வா தம் ப ண்ணு ங்க ள் என்று கூறி யிரு க்கி றார் ஷோபா. அ ப்போ து அ தர்வா வும் தி ரு ப்பூர் சுப் பிரம ணியத்தி ன் கா-லி-ல் வி-ழு-ந்-து ஆசீர்  வா தம் வா ங்கியு ள் ளார் என்ப து கு றிப்பி டத்த க் கது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.