டூ-ய-ட் ஆ-ட -மறு த்த பிர பல நடி கை.. கோ -ப-த்-தி-ல் கி ளம் பிய கவு ண்ட மணி.. வழி யில்லா மல் ஒத் துக் கொண் டு சம் மதி த்த பிர பலம்!!அத ற்க் கு நடி கர் கவு ண்ட ம ணி என்ன செ ய்தார் தெரி யு மா?

0 76

தமிழ் சினி மா வில் கா-மெ-டி ஜா-ம்-ப-வ-னா-க இருந்து வருபவர் நடிகர் கவு ண்ட மணி. இவர் படத்தில் ஹீரோ பேச ப்படு கி றா ர்க ளோ இல் லை யோ இவ ரைதா ன் பட த் தில் அதி க மாக பேச ப்படுவா ர்கள். அந்த ளவி ற்கு பட த் தில் இவரது கா-மெ-டி முக் கிய த்துவம் பெரும். அந் தவ கை யில் 1996ல் சுந்தர் சி இய க்க த்தில் கார் த் திக், நக்மா, கவு ண்ட மணி உள்ளி ட்டவ ர்க ள் நடி த்த படம் தான் மே-ட்-டு-கு-டி. இப் படத் தி ல் நடி கர் கவு ண் டமணி இய க்குந ரிடம் என் கூட நக்மா வை டூ ய ட் ஆட சொ ல்லு ங்க என் று கேட் டுள் ளார்.அதற் கு இய க்கு நர் நக் மாவி ட ம் செ ன்று கேட் டுள் ளார்.

அத ற் கு முடி ய வே முடியாது இத னால் என் கெ-ரி-ய-ர் பாதிக்கும் என்று ம-று-த்-து-ள்-ளா-ர். இத னால் கோ- ப- த்-தி-ல் ப டப் பிடி ப் பில் இருந்து கிளம் பி விட் டார். யூனி ட்டே இதனா ல் ப-த-ற்-ற-த்-தி-ல் இருந் த தை பா ர்த் த நடிகை  நக் மா எ ன்ன ஆ னது என்று கேட்டுள்ளார்.

கார ண த் தை கூறிய இ யக்கு நர் நக் மாவி ட ன் டூயட் ஆட சம் மதம் தெரி வித் துள் ளா ர். இதை கேள்விபட்ட கவுண்டமணி வி-ழு-ந்-து-வி-ழு-ந்-து சி-ரி-த்-து-ள்-ளா-ரா-ம். பின் படத்தில் அந்த கா-ட்-சி-யை வேறு வழி யில் லா மல் நடி கை நக்மா நடி த்து கொ டுத் துள் ளார்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.